Demographie

Informationen V roku 1950, kedy sa uskutočnilo prvé dostupné sčítanie obyvateľstva podľa súčasnej územnej štruktúry, žilo na území obce Bobot 915 obyvateľov. Počet obyvateľov postupne mierne narastal až do sedemdesiatych rokov minulého storočia. Od tohto obdobia nastáva relatívne prudký pokles počtu obyvateľov, ktorý sa zastavuje až v roku 2001. Pokles počtu obyvateľov v tomto období (od roku 1970 do roku 2001) bol takmer 28 %. Od roku 2001 počet obyvateľov neustále klesá, pokles však nie je až taký výrazný (od roku 2001 do roku 2005 pokles predstavuje 0,7 %).

Entwicklung Vývoj počtu obyvateľov od roku 1950 do roku 2005 (k 31.12):

Územie Územie
SODB
1950
SODB
1961
SODB
1970
SODB
1980
SODB
1991
SODB
2001
SODB
2003
SODB
2004
SODB
2005
SR 3485530 4174046 4537290 4991168 5274335 5379455 5380053 5384822 5389180
Bobot 915 1 021 1 005 929 830 724 729 725 719
Pokles počtu obyvateľov je vyjadrený v ukazovateli „Prirodzená výmena a migrácia“. Z tohto ukazovateľa vyplýva, že úbytok obyvateľov je v obci je v prevažnej miere spôsobený vysťahovaním, v menšej miere z dôvodu rozdielu medzi narodenými a zomrelými obyvateľmi.

Vývoj počtu obyvateľov prirodzenou výmenou a migráciou 2005 (k 31.12)

Obec Živonarodení Zomrelí Prirodzený prírastok/úbytok Prisťahovalí Vysťahovalí Prírastok /úbytok sťahovaním Celkový prírastok/ úbytok
Bobot 10 12 -2 4 8 -4 -6

Počet obyvateľov v obci Bobot podľa pohlavia za rok 2005

Obec Stav na začiatku obdobia
spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy
Bobot 725 348 377 721 347 374 719 345 374
Graph graf

Alterstruktur Jedným z dôležitých demografických ukazovateľov je vekové zloženie obyvateľstva. Pokles pôrodnosti v posledných rokoch vedie k postupnému znižovaniu podielu predproduktívneho veku (do 14 rokov) a nárastu obyvateľstva v produktívnom veku (muži vo veku 15-59 rokov a ženy vo veku 15-54 rokov) a poproduktívnom veku (muži vo veku nad 60 rokov a ženy vo veku nad 55 rokov).
Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku poukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom veku k počtu osôb v predproduktívnom veku násobený stom. Pri hodnote väčšej ako 100 možno hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o progresívnom vekovom zložení obyvateľstva.

Beherbergung Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 je situácia v oblasti bývania v obci nasledovná:

 • trvale obývané domy spolu 200
 • trvale obývané rodinné domy 193
 • neobývané domy 90
 • byty spolu 335
 • trvale obývané byty spolu 238
 • trvale obývané byty v rodinných domoch 205
 • neobývané byty 95
 • neobývané byty z dôvodu zmeny užívateľa 1
 • neobývané byty určené na rekreáciu 33
 • neobývané byty uvoľnené na prestavbu 7
 • neobývané byty nespôsobilé na bývanie 35
 • neobývané byty po kolaudácii 0
 • neobývané byty v pozostalostnom alebo súdnom konaní 7
 • neobývané byty z iných dôvodov 12
 • priemerný počet trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt 3,03
 • priemerný počet m2 obytnej plochy na 1 trvale obývaný byt 56,1
 • priemerný počet obytných miestností na 1 trvale obývaný byt 3,29
 • priemerný počet trvale bývajúcich osôb na 1 obytnú miestnosť 0,92
 • priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu 18,50
 • podiel trvale obývaných bytov vybavených ústredným kúrením 60,5 %
 • podiel trvale obývaných bytov vybavených kúpelňou 90,8 %
 • podiel trvale obývaných bytov vybavených automat. Práčkou 55,5 %
 • podiel trvale obývaných bytov vybavených chatou, chalupou 1,7 %
 • podiel trvale obývaných bytov vybavených osobným autom 32,8 %
 • podiel trvale obývaných bytov vybavených počítačom 5,0 %
 • podiel trvale obývaných bytov s 3+ obytnými miestnosťami 75,2 %

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »