Fórum

back Naspäť

Meno (nick): Ján Pšenka
Text príspevku: Vážený p. Anton Doktor, člen pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot – Lehota.

Dovoľujem si touto cestou reagovať na Váš príspevok zo dňa 18.03.2017 s názvom „Voľby a demokracia.

Medzi základné princípy demokratických volieb patrí:

1. dodržanie princípov a pravidiel aktívneho volebného práva,
2. dodržanie princípov a pravidiel pasívneho volebného práva,
3. demokratický priebeh volieb,
4. rešpektovanie výsledku volieb zo strany všetkých dotknutých.

Na valnom zhromaždení Urbariátu Bobot – Lehota boli všetky princípy demokratických volieb rešpektované a dodržané. Pokiaľ ide o právo voliť, všetkým prítomným členom urbariátu bolo toto právo priznané, každý ( niektorí i na základe splnomocnenia od iných členov ) vyjadrili svoju vôľu slobodným hlasovaním v zmysle platných stanov pozemkového spoločenstva i v zmysle platnej právnej úpravy.

Pasívne volebné právo – teda právo byť volený rovnako bolo rešpektované. Všetci členovia doterajšieho výboru i dozornej rady sa síce rozhodli opätovne kandidovať na príslušné funkcie, ale zároveň bol ponechaný priestor i ostatným členom, aby sa o kandidatúru prihlásili. Toto právo ste využili len Vy. Príslušná komisia teda prečítala návrh všetkých prihlásených kandidátov vrátane Vášho mena. Nasledovalo hlasovanie, ktorého výsledok bol riadne vyhlásený.

Pokiaľ ide o kandidatúru – každému členovi spoločenstva bola doručená pozvánka s návrhom programu, z ktorého bolo zrejmé, že na valnom zhromaždení bude prebiehať voľba členov do príslušných orgánov spoločenstva. Nakoľko členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva, tým, že pozvánka s vyššie spomínaným bodom programu bola riadne zverejnená na web stránke obce Bobot, i nečlen spoločenstva mohlo doručiť svoju kandidatúru.

Princípom demokratických volieb nie je „postavenie“ viacerých kandidátov, nakoľko to v mnohých prípadoch nie je možné reálne dosiahnuť. Rozhodnutie o kandidatúre je slobodným rozhodnutím každého občana. Skutočnosť, že na 5 voľných miest kandiduje práve 5 ľudí ešte neznamená, že práve títo musia byť zvolení.
V súvislosti s Vašou otázkou „ Prečo správy, predkladané nižšími orgánmi spoločenstva na zhromaždení členov spoločenstva, nie sú vopred zverejnené na webovej stránke spoločnosti ?“,si Vám dovoľujem pripomenúť, že túto otázku už valné zhromaždenie riešilo, a to dňa 02.03.2013, kedy za uvedený návrh hlasovali len 2 členovia, t.z. podľa veľkosti podielov 126/8800, proti návrhu hlasovalo 6752/8800 hlasov, a teda Váš návrh nebol prijatý.

V neposlednom rade ja pripomínam Vám, že dôležitým princípom demokratických volieb je už spomínané rešpektovanie výsledku volieb, pričom z podtónu Vášho príspevku a z tiež zo skutočnosti, že ste ho uverejnili ešte v deň valného zhromaždenia cítim, že ste sa s výsledkom volieb ešte nezmierili.

Na záver mi dovoľte vyjadriť ospravedlnenie občanom, ktorí nie sú členmi nášho urbariátu, že interné záležitosti nášho spoločenstva riešime práve na tomto fóre, ktoré je zaiste určené na riešenie dôležitých verejných otázok a nie interných záležitostí pozemkových spoločenstiev, ktoré majú na účely podnetov a sťažností zriadený osobitný orgán – dozornú radu. Pán A. Doktor asi nerozumie litere zákona, keďže tento postup nedodržal, preto budem žiadať dozornú radu, aby ho pozvala na svoje zasadnutie.

S pozdravom

Ján Pšenka
predseda Urbariátu Bobot- Lehota p.s
Dátum vytvorenia: 2017-03-19 13:42:07

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »