Fórum

back Naspäť

Meno (nick): Ľubomír Tunega
Text príspevku: Žiadosť o nahliadnutie a sprístupnenie dokladov obce Bobot v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211 / 2000 Zb.

Dňa 5.10. 2017 mi na základe mojej žiadosti bolo umožnené nahliadnutie do nasledovných dokladov obce Bobot:

FAKTÚRA ZA ZHOTOVENIE OPLOTENIA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY V BOBOTE. DOKLADY SPOJENÉ S VEREJNOU SÚŤAŽOU, ALEBO PRIESKUMOM TRHU PRE ZADANIE A OBJEDNANIE SI TÝCHTO SLUŽIEB.

Pri nahliadnutí do uvedených dokladov som zistil nasledovné:

Za zhotovenie oplotenia Základnej a materskej školy v Bobote boli vystavené faktúry firmou:
Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov. Prvá faktúra bola vystavená v decembri 2015 na sumu 7.900,- € a druhá faktúra v decembri 2016 na sumu 7.700,- €. Rozpis prác a materiálu je len na faktúre. K faktúre neexistujú žiadne prílohy ako dodacie listy za materiál, výkazy o pracovných výkonoch a subdodávkach. Čiže tak ako uviedla pani starostka na verejnom zhromaždení, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek nie je pravdou.

Veľmi závažnou skutočnosťou je, že výberové konanie na zhotovenie oplotenia prebehlo nasledovným spôsobom:

Výzva na verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce ,, Oplotenie Základnej školy s materskou školou Bobot - oprava “ bola zverejnená 10.8. 2015 a cenové ponuky od zhotoviteľov mali byť zaslané do 30.9. 2015.

Prílohou tejto výzvy, ktorá zverejnená nebola bola dokumentácia s dátumom 24.8.2015
„ VÝZVA NA PREDPOKLADANÚ HODNOTU ZÁKAZKY ZHOTOVENIA OPLOTENIA V SUME 7.900,- € “

Dňa 2.12. 2015 sa uskutočnilo výberové konanie s členmi výberovej komisie:
Ing. Boris Michalička
Ing. Pavol Koreň
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Peter Gardián
na výber dodávateľa zhotovenia oplotenia základnej školy s materskou školou Bobot-oprava.


Ponuky na zhotovenie oplotenia zaslali nasledovné firmy:
- JF real, s.r.o. Jelenec Šumina 43, 951 73 Jelenec, konateľ Jozef Fitina s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 6.457,75 €

- M plot, s.r.o. Závadská cesta 5925/32, 917 01 Trnava, konateľ Martin Pavlík s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 9.292,28 €

- Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 22.689,47 €

- IVAN, s.r.o. Nosice 158, 020 01 Púchov, konateľ Radoslav Ivan s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 23.340,- €

Vybraná bola firma Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume za 22.689,47 €

Firmy s nižšími cenovými ponukami boli zo súťaže z nepochopiteľných dôvodov vyradené.
PODOTÝKAM , ŽE MALA BYŤ VYBRANÁ FIRMA S PREDPOKLADANOU HODNOTOU ZÁKAZKY 7.900,- €.

Podľa môjho názoru táto súťaž, alebo výber dodávateľa a zhotoviteľa oplotenia prebehol účelovo v prospech vopred známej firmy a v tejto súťaži neboli dodržané pravidlá a zásady spravodlivej súťaže. Okrem toho si myslím, že ponuka zhotoviteľa, ktorý bol vybraný a oplotenie zhotovil a ešte pravdepodobne bude zhotovovať je nadhodnotená a predražená. Som presvedčený, že tu dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami štátu a obce.

Na uvedenú zákazku bola vystavená len objednávka č.17/2015 s dátumom vystavenia 14.12. 2015 v zmysle cenovej ponuky firmy: Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov, v cene zhotovenia oplotenia v sume 22.689,47 €. Táto objednávka vôbec nebola zverejnená tak, ako to má byť v zmysle zákona.

Na uvedenú zákazku v hodnote 22.689,47 € v čase objednania t.j. 14.12. 2015, ani v čase výberu vo výberovom konaní 2.12. 2015 obec také finančné prostriedky pridelené nemala a nemá ani dodnes.
Na uvedenú zákazku nebola uzavretá žiadna zmluva o dielo a suma za zhotovenie oplotenia tak isto nebola schválená obecným zastupiteľstvom.FAKTÚRA ZA PRÁVNE SLUŽBY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU A JEJ PRÍLOHY. DOKLADY SPOJENÉ S VEREJNOU SÚŤAŽOU, ALEBO PRIESKUMOM TRHU PRE ZADANIE A OBJEDNANIE SI TÝCHTO SLUŽIEB.

Dňa 23.2. 2016 bola vystavená faktúra č. 2016005 firmou: (advokátom) Juraj Klimčo – advokát, Trenčianske Teplice 9, 914 51 Trenčianske Teplice. Táto faktúra mala dátum splatnosti 8.3. 2016 a prijatá bola 17.3. 2016.
Text faktúry: Faktúra za právne služby v právnej veci bytového domu s. č. 367 zap. na LV č. 1000 pre K. Ú. Bobotská Lehota t. č. vo vlastníctve Hydros Bánovce s.r.o.

Množstvo: 4
j. cena: 2.173,00
EUR celkom: 8.692,00

Základ 874.480,- €
1 úkon 2.173,- €
4 úkony 8.692,- €

Text úkonov: (prevzatie a príprava, rokovanie s protistranou, prepracovanie dodatku, prepracovanie zmluvy)
K faktúre neexistujú žiadne prílohy. Na uvedené právne služby v právnej veci Bytového domu s. č. 367 neexistuje žiadna zmluva ani objednávka.

Na uvedené právne služby neexistuje žiadny výber ani prieskum trhu.

Právne zastupovanie a ešte s takou vysokou sumou 8.692,- € nebolo schválené Obecným zastupiteľstvom.

Tak ako uviedol na verejnom zhromaždení pán poslanec, zástupca pani starostky, Ing. Boris Michalička , že suma 8.692,- € za právne služby tvorí iba jedno percento z celkovej sumy a právnik mohol žiadať od objednávateľa províziu za svoje služby až do výšky 20 % z celkovej sumy, nie je pravda. V texte faktúry sa nič o percentách nepíše a žiadne zmluvné podmienky o percentách za právne úkony dohodnuté neboli. Obec zastúpená štatutárom starostkou obce si takéto služby neobjednala, ani zmluvne nedohodla, napriek tomu ich zaplatila.


DOKLADY SPOJENÉ S ODPREDAJOM SPOLOČNOSTI BOBOT – STAV, s.r.o.
Spoločnosť Bobot – Stav, s.r.o. ( majetok obce Bobot ) bola odpredaná za 1,- €. Novým majiteľom sa stala Natália Špačková, bytom Drietoma č. 90. Nové obchodné meno spoločnosti je ,, Maharbhata s.r.o. “

- Spoločnosť bola odpredaná za smiešnu cenu 1,- €, len náklady na založenie spoločnosti stály cca 900,- €.

- Predaj spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. obecného majetku vôbec nebol ponúknutý na odpredaj a tento predaj nebol zverejnený zákonným spôsobom.

- Predaj spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. obecného majetku nebol schválený obecným zastupiteľstvom. Tento obecný majetok nebol predaný zákonným spôsobom.

Musím skonštatovať, že podľa môjho názoru vo všetkých troch prípadoch, v ktorých som mohol nahliadnuť do uvedených dokladov, došlo k závažným nedostatkom a porušeniam zákona. Z tohto dôvodu budem žiadať hlavného kontrolóra obce, aby preveril uvedené skutočnosti, aby zaujal stanovisko k týmto zisteniam a aby dodržal zákonný postup hlavného kontrolóra obce Bobot.

Dátum vytvorenia: 2017-11-05 20:55:59

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »