Fórum

back Naspäť

Meno (nick): obecný príspevok
Text príspevku: Dobrý večer.

Mýliš sa, Alena K., ak sa domnievaš, že Tvoje obavy sú zbytočné, že územný plán sa nemusí dodržať, lebo Vaša rodina nepristúpi na to, že pán architekt rozdelil cestou Váš pozemok na dve časti.

V apríli 2018 v reklamnom a informačnom týždenníku PARDON ( týždenníku zasielanom do schránok obyvateľom miest trenčianskeho kraja) poslanec v Dubnici nad Váhom napísal : DUBNICA NAD VÁHOM BUDE MAŤ NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN. Z článku citujem .“ Ešte aj dnes sa mnohí mylne domnievajú, že keď mesto zabezpečuje územný plán, môže si navrhnúť aktivity len na mestských pozemkoch. Schválený územný plán je platný pre všetkých. Prijíma sa formou VZN hlasovaním v mestskom zastupiteľstve. Na jeho príprave sa podieľajú jednak primátor mesta, odborné útvary mesta, ako aj poslanci v odborných komisiách. V konečnom dôsledku rozhodnú poslanci 3/5 väčšinou hlasov. Treba podotknúť, že jeho príprave a schváleniu predchádzajú mnohé prerokovania a pripomienkové konania s občanmi mesta, vlastníkmi pozemkov a štátnymi orgánmi. Výsledná podoba územného plánu je DOHODOU zúčastnených na procese, schválením sa územný plán povýši na zákon platný v rozsahu jeho záväznej časti.“
Po prečítaní článku, ako drobný vlastník pozemkov v obci, som asi 20. 4. 2018 požiadal OcÚ o zapožičanie materiálu ZADANIE NA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BOBOT. Materiál spracovala spol. s.r.o. ( ktorá spracovala aj územný plán ) v 7/2017 a upravila v 9/2017. Zadanie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce. Materiál bol v rozsahu 36 textových strán. Členil sa na 21 kapitol, z nich v 6-ich sú údaje o minulosti obce( zhodné s 30. str. textu Územný plán obce Bobot - text riešenia ), v 14-tich popisoval aké požiadavky musia byť v územnom pláne obsiahnuté ( na rozvoj dopravy, na ochranu kultúrneho dedičstva, na ochranu pôdy, na urbanistickú kompozíciu atď... ) , v 21. kap. boli zhrnuté podklady vypracovania zadania. Celý materiál bol veľmi obecný, text v prvých šiestich kapitolách bol prevzatý z PHSR obce Bobot, niektoré údaje nemali žiadny logický vzťah k územnému plánu obce ( napr. vegetácia – latinské názvy kde-akých lišajníkov; počet obyvateľov obce v roku 1869!, 1890, 1910, 1930, 1948 ; skladba obyvateľstva podľa vierovyznania ; a drobné nepresnosti, napr. ZŠ s MŠ tvorí jeden právny subjekt ). Pripomienky k ZADANIU, v čase keď to bolo aktuálne, neboli žiadne.
Z údajov v ZADANÍ vyplynulo, že v rokoch 1991-2011 sa v obci postavil v priemere 0.8 domu za rok, v obci je 63 neobývaných domov, ktoré je potrebné postupne asanovať ( na ich mieste postaviť nové domy + zastavať ulicu Záhumnie obojstranne smerom k zdravotnému stredisku ( + 9 nových domov ) spolu do roku 2035 "priestor“ pre 72 nových domov, čo znamená postaviť v priemere 4.8 nových domov každoročne do roku 2035. ( Najviac domov sa postavilo v rokoch 1948-1990, priemerne 2.8 domu za rok. Z pohľadu zaberania novej pôdy na stavbu domov som považoval vec ( z môjho pohľadu ) za vyriešenú a o ďalší osud územného plánu obce som sa prestal zaujímať. Čakal som, kedy pred schvaľovaním územného plánu budú vykonané „mnohé prerokovania a pripomienkové konania s občanmi “ našej obce. ALE ŽIADNE ROKOVANIA NEBOLI, ANI S OBČANMI ANI S VLASTNÍKMI POZEMKOV.
Asi koncom júna 2018 ma oslovil mne neznámy mladý muž z Bánoviec s priateľkou z Lehoty, aby som im predal 26m2 pôdy, ktorú som zdedil po mame na Lehote. Parcelu som predal, lebo všetci žijúci vlastníci pozemok predávali. Vtedy som sa dozvedel, že na OcÚ je k dispozícii územný plán obce. Keďže som nemal žiadne informácie o jednaniach s občanmi obce, domnieval som sa, že sa jedná o predbežný návrh územného plánu. Až 4.3.2019 som dodatočne zistil, že som predal 26 m2 parcele v navrhovanej rozvojovej zóne č. 10 ( ONI VEDELI ? A MY NIE ).

Pozerám schválený územný plán obce. Pozerám sa na navrhovanú rozvojovú zónu č. 3 a neverím vlastným očiam. Dve tretiny parcele, ktorá patrí do intravilánu obce, na ktorej otec postavil dom p.č. 191, kde sú ovocné stromy, pestujem zemiaky, parcele, ktorú kúpil v roku 1944, ktorej súčasťou je parcela pred domom na ktorej je vozovka, starostka a poslanci navrhli a schválili na výstavbu domov pre niekoho neznámeho.

Alenka K., som rád, že si upozornila na územný plán obce na webovej stránke, páči sa mi odhodlanie Vašej rodiny. Ja mám obavy. Obavy mám preto, čo som už napísal. ŽIADNE ROKOVANIA našich zástupcov NEBOLI, ANI S OBČANMI ANI S VLASTNÍKMI POZEMKOV. A nikto z poslancov na to neupozornil. Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci Proti: 0 Zdržal sa: 0

Ďakujem za pozornosť. A. Doktor


P.S. k príspevku MAJETOK a MAJETKOVÉ VYROVNANIE : Moje podanie na okresný súd na začatie dodatočného konania o dedičstve parcely pred domom na Záhumní zo dňa 3.5.2018 rozhodol okresný súd 29.1.2019 tak, že som sa stal vlastníkom inej parcele v inom katastrálnom území.
Dátum vytvorenia: 2019-03-06 20:35:15

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »