Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Danka Ďuriačová

19.10.2018 20:45:37

Anonymovi,

nikdy som neoprávnene nepoužila titul, ktorý nevlastním, ako všetci viete nevyštudovala som vysokú školu a nemám právo používať titul Mgr. a ani iný vysokoškolský titul. Keďže ctím zákon tejto republiky nepoužívam žiadny titul.

Čo sa týka údajného nezákonného zvolenia, odporúčam Vám, anonymovi, aby ste sa obrátili na komisiu, ktorá ma do tejto funkcie ustanovila. Tu už len podotýkam, že celá voľba prebehla v súlade so zákonom.

Teraz k Vám: neviem kto ste, ale vzhľadom na to, akým spôsobom ste použili túto otázku a kde ste ju položili, som sa rozhodla podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za prečin ohovárania, ktorý bol naplnený v celej skutkovej podstate. Dúfam, že OČTK zistia Vašu identitu a budeme sa môcť porozprávať osobne.

S pozdravom
Danka Ďuriačová

comment Osobny prispevok

16.10.2018 14:15:40

V obehu je informácia,že pani starostka kandidovala za riaditelku MŠ v Tr.Teplej nezakonne a nezakone bola aj zvolena a vraj podvadzala aj s titulom .

Je to pravda,pani starostka?

Prosim nezmazavat moj prispevok ako nevhodny. Prosim pani starostku o odpoveď.

Ďakujem
 
comment Občan

03.10.2018 14:58:23

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či pri kontajneroch na odpad bude kontajner aj na záhradný odpad( odrezky zo stromov, trávy, lístie atď.)Ďakujem
 
comment obecný príspevok

09.09.2018 21:58:14

MAJETOK , MAJETKOVÉ VYROVNANIE ?
( Ako to vidím )

ÚVOD

Vlastnícke právo a právo vlastniť majetok bolo v moderných dejinách proklamované ako základné prirodzené ľudské právo v čl. 17 Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789 počas Francúzskej revolúcie. Deklarácia uznala, že „vlastníctvo je nedotknuteľné a posvätné právo, nikto ho preto nemôže byť pozbavený, okrem prípadov, ak by to nutne a zrejme vyžadoval v zákone výslovne uvedený verejný záujem, a pod podmienkou, že bude vopred poskytnutá spravodlivá náhrada“.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 Ústavy SR: „každý má právo vlastniť majetok. Vlast-nícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje."[„Ustanovenie čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky uvádza: „Vyvlast-nenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“

13.4.2018 Uznesenie č. 22/2018 : OZ v Bobote súhlasí s návrhom starostky odkú-piť pozemky pod obecnými cestami a pod bývalým klziskom (za účelom vybudovať športovú plochu) od žijúcich vlastníkov za symbolickú cenu 1€. Za uznesenie hlaso-vali: 5 poslanci Proti: 0 Zdržal sa: 0

Správa z tlače v týchto dňoch: KAPSKÉ MESTO Juhoafrický prezident v utorok večer oznámil, že jeho strana zmení ústavu v otázke vyvlastňovania pozemkov. „Ukázalo sa ako očividné a jasné, že náš ľud chce, aby Ústava bola ďaleko explicitnejšia v otázke vyvlastnenia pozemkov bez náhrady,“ (Farmy bielych farmárov štát vykupuje za 1/10 reálnej hodnoty. Kto nesúhlasí, toho farmu štát vyvlastní.)

6.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia OZ: Starostka obce a poslanci OZ sa dohodli, že návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bobot a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, prerokujú na spoločnom pracovnom stretnutí a predložia na schválenie na ďalšom rokovaní OZ ( uznesenie č. 65/2014 ).

22.6.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ,. Prerokovanie uznesenia č. 65/2014 bolo odložené budúce zasadnutiu OZ.

Z HISTÓRIE VLASTNÍCTVA k pozemkom v k.ú obce Bobot

Obvyklou zmenou vlastníctva k majetku je kúpa a predaj, darovanie a dedenie. Do roku 1918 sa pri dedení majetku uplatňoval model, ktorý vychádzal z uhorského práva, podľa ktorého je dedičom každý z potomkov. Jedna parcela tak časom môže mať aj niekoľko desiatok majiteľov. Preto Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa vyznačujú veľkou rozdrobenosťou pôdy v rámci vlastníckych vzťahov. Vlastníctvo viacerých osôb k jednej parcele sa v praxi často riešilo tak, že na obrábaní jednotlivých parciel vcelku sa medzi sebou členovia „rodiny“ dohodli. Iný model mali obyvatelia obce, ktorí osídľovali obec, pozemky kupovali a gazdovanie na pôde vykonával jeden z potomkov.

Pozemky boli ohraničené medzami. I keď o medze sem-tam vznikli spory, nikto nepotreboval List vlastníctva (LV), lebo pozemky obrábali kontinuálne ( na jeseň poorali / zasiali/ v lete zožali úrodu a opäť poorali ).

Výnimočnou zmenou vlastníctva k majetku sú revolúcie. Takou bol Víťazný február 1948. Aktívni boli niektorí otcovia a dedovia mojich vrstovníkov, škôlkarov na fotografii MŠ 1948/49. Po roku 1948 dochádza ku konfiškácii ( zhabaniu, braniu, odnímaniu, odňatiu, zobratiu v prospech verejnosti, štátu /Slovník cudzích slov, vydalo SPN Bratislava,1979/ ) najmä cirkevného majetku. Na Bobote pozemkov a budovy školy pri kostole. Spomenutí otcovia a dedovia v r. 1950 založili Jednotné roľnícke družstvo (JRD) a gazdovali na pozemkoch obecných a pozemkoch, ktoré dovtedy vlastnila Rímskokatolícka cirkev (RKC). Neboli dobrí hospodári. Nespokojnosť s plácou nádenníkov a horiaci stoh slamy na parcele vedľa cintorína asi v roku 1954, boli toho dôkazom. V rokoch r. 1955 – 1956 boli „nábory do JRD“ skutočných gazdov (tých, čo orali pole koňmi), nazývali ich (otcovia a dedovia) hanlivo kulaci ( kulak – dedinský boháč, ktorý vykorisťoval cudziu pracovnú silu / Slovník cudzích slov/ ). „Nábor do JRD“ bol eufemizmus pre vyhrážanie a zastrašovanie vlastníkov pôdy, aby podpísali vstup do JRD. V roku 1958 bolo JRD celo-obecné. Z uvedeného vidieť čo všetko sa môže nazvať „zákonným“, resp. čo sa dá definovať „ bolo to podľa platného zákona“.

Ak dnes starí rodičia darujú svojmu potomkovi dom, záhradu či pozemok, v darovacej zmluve uvedú „doživotné užívanie nehnuteľnosti “ ako zapísanú ťarchu v LV. Pamätám sa, ako táto násilná zmena vlastníckych práv k pôde dopadla na 80. ročných starých dedkov, významných a úspešných gazdov, ktorých majetok vstupom do družstva sa „stratil“. Ocitli sa materiálne vo vzduchoprázdne, často bez dôchodku, odkázaní na druhý groš (zarobený potomkom na JRD) z rozprávky O troch grošoch.

Víťazný február bol príčinou vzniku Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorý bol zriadený zákonom č. 330/1991 Zb. SPF spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nehnuteľnosti, kde vlastník nie je známy. Je zaujímavé, že v záverečnej fáze násilnej kolektivizácie stačil podpis ako súhlas so vstupom do družstva, bez dokladovania vlastníctva k pozemkom. V 1958 otec podpísal, teda vložil do družstva role, kde vlastníkom bol jeho otec (vtedy 80 ročný), ako dedič dedičského konania z roku 1892. Tak Štefan Doktor ( môj dedko) je pre SPF neznámy vlastník a Jozef Doktor (môj otec) je neznámy vlastník tak pre SPF ako aj pre občanov obce vo funkcii starostu a poslancov.

Už v roku 2005 bol návrh zákonodarcov zmeniť zákon 330/1991 Zb. tak, aby majetok neznámych vlastníkov prešiel do vlastníctva obce alebo štátu, rovnako ako je to v prípade intravilánu. Ústavný súd návrh zamietol. Z praktickej skúsenosti v obci sa domnievam, že predstavitelia obcí a miest by takúto zmenu zákona privítali.

INTRAVILÁN ( ZASTAVANÁ ČASŤ ) obce Bobot

Parcela registra „E“ 31/3

Je vo vlastníctve SR, v správe SPF. „Ako mohla SR nadobudnúť vlastníctvo záhrady o výmere 1449 m2 v k.ú. Bobot ? “ treba položiť si otázku. Obecne je známe, že parcela bola vo vlastníctve RKC a bola v 50. rokoch skonfiškovaná. Po roku 1991 správcovia farnosti Bobot neboli vo veci dostatočne aktívni, a vlastníkom parcely sa stal štát. Ak v roku 1964 správca farnosti v kronike píše: "Jednota" nútene odkúpila farskú záhradu za potokom (asi 10 árov) a postavili tam obchod potraviny“, je vidieť že sa história opakuje.

Uznesenie č . 62/2017 : OZ v Bobote schvaľuje: v zmysle § 34 ods. 4 a) zákona č. 330/1994 Zb. bezodplatné odkúpenie pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a to: KN-E parcela č. 31/3, .... . Pozemok bude bezodplatne odkúpený za účelom vybudovania „Oddychovej zóny v centre obce, k. ú. Bobot“.

Z citovaného textu stojí za zmienku nelogické slovné spojenie „ bezodplatné odkúpenie“, podobne ako už citované „odkúpenie pozemku za symbolickú cenu 1euro“, obe spojenia sú zavádzajúce. Nejedná sa o žiadnu kúpa pozemku. V Bánovciach je obchod, kde predávajú všetko za 1 euro. Choďte sa pozrieť, čo tam predávajú ! Zákon používa termín „ bezplatný prevod vlastníctva pozemku “.

Kto si pozrie dokumenty vypracované obcou ako Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce či Zadanie na územný plán obce zistí, že sa zmieňujú o gotickom kostole sv. Mikuláša s areálom, ktorý je nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, evi-dovaná ako č. ÚZPF 1185/1, ktorú treba zachovať a chrániť. V rámci záchrany kostola farský úrad dal vypracovať projekt na jeho opravu. Peniaze sa zbierajú od veriacich. Ak bude parcela E 31/3 bezplatne prevedená na obec Bobot, pozemok o výmere 1449 m2, pozemok ktorého vlastníkom bola RKC a prišla oň konfiškáciou, a obec ju získa zadarmo, bolo by korektné napraviť túto majetkovú krivdu „miestnej“ RKC, a poukázať primeranú suma formou dotácie na opravu kostola. To by som očakával, ako uznesenie č. 62a/2017 zo strany poslancov.

Záhumnie

V roku 1944 resp. do doby než bol skonfiškovaný majetok RKC, bolo územie nazývané Záhumnie, ( priestor za humnami pozemkov zastavaných domami pri hlavnej ceste / dnes počnúc pozemkom základnej a materskej školy (p.č. 63 až po parcelu na ktorej stojí dom p.č. 21 až po Bobotský potok / ) vo vlastníctve RKC ( časť priľahlá k ihrisku) a druhú väčšiu časť vlastnila statkárka Priesenderová z Horňan. V roku 1944 statkárka predala 18 „ stavebných parciel “ záujemcom. Súčasťou kúpno-predajnej zmluvy bola aj novo vytvorená parcela č. 656/17 označená ako spoločná cesta vo výmere 1075 m2, pričom každý kupiteľ vlastnil čiastku 1/18. Pozemky sa predávali v cene 11 Sk za m2. Kúpna cena cesty 656 Sk. Priemerná mesačná mzda v priemysle v období 1. SR bol 600 Sk. Pozemko-knižný zápis bol vykonaný v r. 1947. Kúpno - predajná zmluva sa týka pozemkov, na ktorých stoja domy p.č. 173 až 194. Z bývalého pozemku RKC bolo v päťdesiatych rokoch vytvorené 8 stavebných parciel, na ktoré vlastníci dostali „ prídelové listy“. Prídelové listy sa týkali stavebných pozemkov. Cesta bola vo vlastníctve štátu či obce. Časom podiel z parcely č. 656/17 získali noví vlastníci, potomkovia pôvodných dedením ( šiesti). Aj domy sa predávali. Noví vlastníci domov si odkúpili pozemok na ktorom stojí dom a nie cestu. A pôvodný vlastníci parcely 656/17 sa stali „neznámymi“ pre SPF. Aj moji rodičia, lebo ( v roku 1996 a 1998 ) parcela č. 656/17 (cesta) nebola predmetom dedičského konania. Neočakával som realitu posledných rokov.

Pri identifikácii parciel k zmluvám na prevod Okresný úrad- odbor katastrálny Trenčín k parcele 656/17, druh pozemku cesta, do kolónky Vlastník, nájomca, držiteľ uvádzal „Obec Bobot“. Nájomca, ktorý žiadny nájom vlastníkom viac ako 50rokov neplatil a parcelu si od nich nekúpil. Bolo by korektné túto krivdu odstrániť tak, že nájomcom hrobových miest neznámych vlastníkov parcely 656/17, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, by bol odpustený poplatok za nájom hrobového miesta na 20 rokov.

REALITA posledných 10 rokov

Pred asi 10. rokmi predložil starosta na rokovaní OZ návrh na spoplatnenie parkovania na uliciach. Bol som tým prekvapený, lebo som parkoval na ulici pred záhradou na otcovom pozemku. Potom sa zistilo, že ulice nie sú vo vlastníctve obce, a od návrhu sa upustilo.

Keďže cesta na Záhumní od domu č.173 po dom č.194 nemá vlastnícky nič spoloč-ného s domami na opačnej strane ulice, divil som sa parkovisku pred domom p.č. 176, ktoré zaberá 1-2 m do parcely 656/17. Odpoveďou starostu bolo, že obec parcelu nevlastní, preto nemôže konať.

V roku 2017 som žiadal opravu cesty pred záhradou. Vozovka sa prepadáva a vodu z mláky v čase dažďov autá rozstrekujú na skrinku plynomeru. Odpoveď: „obec nie je vlastníkom cesty“. Nebola to a nie je to pravda. Obec bola a je vlastníkom cesty ako stavby. Obec nebola vlastníkom pozemku, na ktorom je cesta vybudovaná. Obec pozemok nemusí vlastniť, čoho dôkazom je potenciálne čerpanie viac ako 200 tis. euro z MF SR na zberný dvor, ktorý bude vybudovaný na prenajatom pozemku.

V Žiadosti o odkúpenie pozemkov (z 21.3.2018) pod cestou na Záhumní za 1 euro starostka píše že obec sa o cestu stará a udržuje ju, napriek tomu, že nie je jej vlastníkom. Nie je to pravda. Cesta ako stavba je vlastníctvom obce, lebo ju vybudovala. O údržbu cesty ako stavby sa obec vôbec nestará za posledných 12 rokov ( toľko tu bývam). Ďalej starostka uvádza ako ďalšie náklady geometrický plán. To nie je pravda. Ako vlastník 1/10 parcely, o ktorú bol záujem kúpiť ju na stavebné účely, som svoj podiel získal delením výmery parcely uvedenej na LV desiatimi, bez geometrického plánu. Starostka neuviedla predpokladanú výšku nákladov za kúpu podielov ( z 18. vlastníkov by sa jednalo o šiestich ). Výmera parcely v žiadosti je uvedená nesprávne. 3 263 m2 nebola výmera parcely 657/17 z ktorej 1/18 mohli oslovení vlastníci parcely pod cestou predať. Vlastník môže predať iba to čo vlastní. V našom prípade 1075/18 =59,72 m2 a nie 181 m2. To by znamenalo „cestu“ širokú 18 m !

Ulica na Záhumní je jediná v obci, ktorá je „zokruhovaná“. Zdravotné stredisko, dva autoservisy a ďalší podnikatelia, to všetko sa prejavuje vo zvýšenej frekvencii aut. Vzhľadom k tomu by bolo správne, aby ulica mala chodník.

OcÚ AKO REALITNÁ kancelária

Parcela registra „E“ 3/31, „C“ 260, 261, 262

Obec Bobot kúpila v roku 2017 od SR parcelu E3/31 v k.ú. obce Bobot, ktorú bude využívať vo svojom mene na zabezpečenia ochrany životného prostredia t.j. umiestnenia kontajnerov a vybudovanie oddychovej zóny s lavičkami; takto využívať parcelu je povinná najmenej počas piatich rokov (tak sa zaviazala v kúpnej zmluve).
Obec Bobot kúpila v roku 2017 od vlastníka z Piešťan parcele „C“ 260 zastavená plocha o výmere 314 m2, C261 záhrada o výmere 345 m2 , C262 zastavená plocha o výmere 438 m2 za cenu celkom 3510 euro. Na parcele C262 je cesta do hospodárskeho dvora, za ktorú obec zaplatila 3,2 eura/ m2.

V roku 2018 obec Bobot parcelu E3/31 spolu s parcelami C260 a C261 predala obyvateľovi obce ( starostka navrhla a OZ odsúhlasilo uznesením č. 25/2018 ).

Parcela registra „E“ 580/5

K parcele E 1011/5 k.ú. Bobot o výmere 1164 m2 ( pred zdravotným strediskom ) ktorá je vo vlastníctve obce Bobot OZ prijalo uznesenie odkúpiť parcelu E580/5, orná pôda, o výmere 264 m2 od vlastníkov, podiel za 1 euro ( teda 20m2 za 1euro ) a potom časť parcely predať na parkovisko. Prečo obec predáva pozemok, ale neprenajíma? Rozumný hospodár pozemky prenajíma. Tak postupoval vlastník parcely C 263/1, keď obci prenajal pozemok pod zberný dvor, kde obec preinvestuje 264 420,60 €. Nájomné za rok a m2 je 5,76 euro.
Predaj nemožno vrátiť späť. Neviem, prečo poslanci v minulosti schválili predaj chodníka zo Záhumnia na hlavnú cestu medzi domami p.č.361 a 171. Chodníky ako aj cesty sú nato, aby spájali. Starostka obce a poslanci : Napravte chybu predchod-cov a kúpte pozemok na chodník zo Záhumnia na hlavnú cestu. Najlepšie v strede Záhumnia za 1euro.

UŽÍVANIE POZEMKU, ktorého nie som vlastník

Parkovisko pred domom p.č. 176 resp. pred parcelou registra E159/1 a E168/1 na Záhumní prešlo premenami, ale stále z polovice zasahuje do parcely registra E 657/17. Vlastníci parcele nevyužili možnosť zjednať nápravu.

O to viac som bol prekvapený, keď pred tromi štyrmi mesiacmi pred domom s p.č. 243, na parcely registra E 1017/32 k.ú. Bobot, parcely vo vlastníctve SPF som uvidel záhradku s murovaným plotom a vydláždenou plochou na parkovanie.

Z Á V E R

1. Máme zastupiteľskú demokraciu. Môžeme voleným zástupcov klásť otázky, žiadať odpovede. Problém je s odpoveďami. ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA - všeobec-né záväzné nariadenie (VZN), ktoré všetky obce na okolí majú roky, nebolo schválené v roku 2014. A nie je schválené dodnes. Na otázku prečo obec nemá prijaté VZN ? odpoveď nie je.

2. Stretávam sa s otázkou : “ Prečo, načo to píšeš, veď to nemá zmysel ? Nepoznáš príslovie : Psi brešú a karavána ide ďalej ? “ Poznám, a napriek tomu píšem. Píšem preto, lebo som zistil, že obec raz kupuje pozemok pod cestou za 3,2 eura za 1m2, druhýkrát 60m2 za 1 euro, teda 1,66 centov za 1m2. Raz kupuje pozemok záhrada za 3,2 eura za 1m2, druhýkrát pozemok orná pôda za 20 m2 za 1euro, teda 5 centov za 1m2. Nepýtam sa prečo ? Z porovnania na prvý pohľad sa zdá, že Boboťania oproti Neboboťanom si nevážia majetok (pozemky) po svojich predkoch. Možno sú príčinou chýbajúce zásady hospodárenia s majetkom obce. Možno je riešenie v aplikácii upraveného príslovia : „Kde nie je biela vrana, nie je ani sudca“.

3. Preto :
- podal som 3.5.2018 návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve parcely 656/17, aby som sa stal vlastníkom a parcelu daroval Obci Bobot s vecným breme- nom,
- pokúsim sa s otázkami obracať na iné úrady.


Ďakujem za prečítanie.

9.9.2018 napísal Anton Doktor st.

 
comment osobný príspevok

19.08.2018 20:09:41SPOMIENKY NA ROK 1968 A PREVIERKY V ROKU 1970

Asi dva týždne pred voľbami prezidenta republiky Národným zhromaždením ČSSR sedel som so spolužiakom v krčme na Hradčanskom námestí neďaleko Vojenského múzea. Prisadli si k nám dvaja dôstojníci Česko-Slovenskej ľudovej armády. Debatovalo sa o budúcom prezidentovi. Kandidátom študentov bol Česmír Císař, minister školstva. Generál L. Svoboda na funkciu prezidenta, podľa vojakov, bol už starý (73 r). Mýlili sa.
30.marec 1968. Bol som na Hradčanskom námestí pred Biskupským palácom a fotil. Ľudí ako maku. Nadšená masa. Na jednej fotke je mladík v mojom veku ako stojí na lampe pouličného osvetlenia a fotí. Po Antonínovi Novotnom bol za prezidenta zvolený armádny generál Ludvík Svoboda.
Oslavy 1.mája som pozeral v televízii na internáte. Tribúna nebola na Václavskom námestí v časti Mústek, ale na ulici Na Příkopě. Sprievod bol taký spontánny, nebol to klasický pochod. Manifestujúci sa „loudali“ hore - dole. Nakoniec som sa rozhodol ísť sa pozrieť. Pod tribúnou stálo veľa ľudí a vyvolávali : „Dubček, Dubček!“ Po chvíli sa usmiaty Alexander Dubček postavil pred mikrofón. Veľmi ma sklamal. Hovoril po „česky“. Bol vo funkcii prvého tajomníka strany v Prahe 4 mesiace. (p1.)
26. júna som mal promócie, 28. júna zomrel môj dedko Štefan Doktor. Mal 90 rokov.. So zlomeninou krčku stehennej kosti sa trápil v nemocnici viac ako tri mesiace.

1. augusta som nastúpil do vojenského útvaru (VÚ) v Trenčíne ako absolvent Vojenskej katedry (VK) vysokej školy (VŠ) v hodnosti slobodník. Atmosféra v kasárňach pri stanici ma šokovala. Kým v spoločnosti obecne mali ľudia k sebe bližšie, diskutovalo sa o všetkom možnom i nemožnom, v kasárňach bola atmosféra tak ako predtým. Vojaci druhého ročníka sedeli vo dverách von z budovy, dvaja oproti sebe na podlahe, a vojaci, ktorí nastúpili „na vojnu“ 1. augusta ( oblečení v teplákoch, lebo ešte nezložili vojenskú prísahu ) a chceli prejsť cez dvere von, sa museli hlásiť : „Súdruh starší vojak, dovoľte mi prejsť “. Kým nepožiadali, tak ich nepustili von. Po večeri som bol na izbe a vonku bol hluk. Vyšiel som sa pozrieť na chodbu. Vojak druhého ročníka mal v rukách nádobu s mazľavým mydlom, rukou ho naberal a „ plácal“ ho na drobno kachličkovanú podlahu. Druhý vojak vylieval na podlahu vodu vedrom. Vrátil som sa na izbu a spýtal sa absolventa VK VŠ, ktorý nastúpil na vojnu 1.apríla : „Čo to robia ?“ mi odpovedal : „To si nevšímaj, možno im dajú( nováčikom) aj vyčistiť podlahu na WC zubnými kefkami “. Bol som rád, že na tretí deň som bol odvelený na sústredenie absolventov VK do VÚ v Topoľčanoch. Bola sobota, v Topoľčanoch som sa mal hlásiť v nedeľu večer.
Po dennom rozkaze zbalil som si veci do batoha ( maskáče, košeľa, trenírky, obuv kanady, deku, masku ) a samopal, obliekol sa do vychádzkovej uniformy a vlakom na Svinnú. Na stanici som požiadal pokladníčku, aby mi veci ( batoh a samopal) niekde uschovala. Povedala, že náčelník stanice nie je prítomný. Sľúbila, že mu to povie, môžem sa spoľahnúť. Bol som rád, ako prekvapím mamu, ktorá každé lúčenie ťažko znášala, tobôž odchod na „vojnu“. Prešiel som krížom dedinou cez Sklady ku krížu, dolu Stráňami a bol som doma. Keď som otcovi povedal, že samopal som si dal do úschovy na stanici vo Svinnej ( hádam nepôjdem s plnou poľnou na chrbte domov), otec pokrútil nechápavo hlavou : „Samopal si dal do úschovy ?“. „ Neboj sa, pokladníčka mi povedala, že je to dobrý človek, musím tomu veriť! “
V nedeľu po obede som stopol osobné auto pred krčmou U Celestína. Vodička dievčina a spolujazdec otec-vojak v uniforme. „Opušťák ?“ otázka. „Áno, opušťák !“ odpoveď. Ponuku, zaviesť ma na stanicu som nevyužil. S napätím som sa ponáhľal na stanicu. Výpravca oberal vo dvore hrušky. Úroda bola dobrá, ponúkal mi vreco hrušiek. Keď som sa pýtal prečo ? povedal: „Včera mi pomohol jeden vojak s tele-vízorom. Tak to vraciam vám ,“ a pokračoval: „ Mám syna a keď pôjde na vojnu, možno mu budete robiť veliteľa “. Potom priniesol samopal a batoh. Poďakoval som za úschovu a hrušky som dal do sieťovky ( takej silonovej s okami ) kde som už mal proviant od mamy. Na chrbte plecniak, v jednej ruke plná sieťovka, v druhej samopal vzor 58. Keď vlak prišiel, dal som sieťovku na hlaveň samopalu a jednou rukou držiac sa zábradlia vagóna snažil sa vystúpiť na schodík. Nešlo to, vagón „drevák“ mal schodík vysoko a nástupište na stanici bolo a je vo výške koľajníc. Za prajného smiechu cestujúcich ma vytlačili až do vagóna.

V kasárňach bolo asi 50 vojakov základnej služby, ktorí sa starali o sklady záloh. Nás absolventov sa zišlo 22 (Slováci, Česi a Maďari ). Veliteľ sústredenia ma určil za ich veliteľa. Mali sme k dispozícii jedno poschodie budovy, kde sme mali učebňu, spálňu a na chodbe dvaja z nás mali službu dozorného čaty. Hrali sme sa na vojakov. V rámci zamestnaní sme si vypočuli, čo sa nového chystá vo vojenských poriadkoch. Aby sa zabránilo šikanovaniu vojakov prvého ročníka vojakmi druhého ročníka (mazákmi), mali byť vojaci základnej služby prvého a druhého ročníka odlíšení označením a zaradením na rôzne práce. Demokratizačné prvky v armáde sme si s kolegom absolventom, ktorý „slúžil“ v Bratislave vysvetlili tak, že sme napísali a poslali poštou žiadosť na veliteľstvo Východného vojenského okruhu (VVO) Trenčín, aby nás vzájomne preložili: mňa do Bratislavy a jeho do Trenčína, lebo bol ženatý ; mal manželku od Trenčína a ona strýka na VVO Trenčín. Tri dni nato nás zavolal veliteľ sústredenia, že sme porušili služobný postup. Mali sme žiadosť odovzdať jemu. Neskôr sa zistilo, že som bol do Topoľčian poslaný omylom a mal som sa vrátiť do Trenčína. 20. augusta vyšiel rozkaz, že som prevelený do Trenčína a zároveň povýšený na desiatnika ( lebo po absolvovaní sústredenia absolventov, každý bol povýšený o jednu hodnosť ). Spálňa pre 22 vojakov bola spoločná, večierka sa nedodržiavala, a tak často bolo veselo až do polnoci, ba i dlhšie. Tak bolo aj 20.8.1968 ( lebo veliteľ čaty sa lúčil). Než sme stihli poriadne zaspať, pribehol do spálne dozorný čaty, ktorý počúval Rozhlas po drôte, zažal svetlo a povedal : „Chalani, sú tu Rusi ! “ „ Aký Rusi ?, čo „blbneš“ ! „ Teraz to hlásili v rozhlase “. Niektorí sme vstali a išli do kancelárie veliteľa. V rádiu zaznela správa : „V noci z 20. na 21. augusta , bez vedomia Ústredného výboru KSČ a vlády, prekročili vojská ....... “ Vrátili sme sa do spálne. „ Chalani, fakt sú tu Rusi“. „ Čo budeme robiť ?“, „ zavolajme veliteľovi“, „ nemáme číslo“, „máme samopaly“, „ čo s nimi, nemáme náboje “. Niektorí sa opäť vrátili k rádiu. Ako sa rozvidnievalo presunuli sme sa do učebne, kde boli okná na ulicu. Po ulici sa pohybovali tanky smerom k hlavnej bráne kasární, tam zastali. Aj na chodníkoch stáli ľudia. Tank pri bráne otáčal vežou. Pozerali sme sa dolu. Ľudia nás zbadali a vykrikovali „ Nebojte sa, nebojte sa ! “ Konečne prišiel náš veliteľ. Čaká sa na pokyny. V rádiu hovorili, že spojenecké vojská nemajú obsadzovať kasárne. Prišiel rozkaz, že máme nastúpiť dolu na nástupišti. Vojaci „záklaďáci “ sú už dolu. Stojíme neďaleko hlavnej brány. Sú tam aj dôstojníci Maďarskej ľudovej armády (p2.). Dôstojníci Varšavskej zmluvy medzi sebou vášnivo diskutujú ( hádajú sa). Ľudia na ulici sledujú nezvyčajné divadlo. Veliteľ kasární nedovolil tankom a pechote vstup. Nad kasárňami preletujú „tryskáče“. Napokon sa dvíha rampa na hlavnej bráne a do kasární vchádzajú tanky. Zastavujú na „buzerplaci“ ďaleko nám za chrbtom. Za nimi postupuje pechota. Vojaci sa zaraďujú pred tanky nám za chrbát. Majú samopaly v polohe streľby za pohybu. Remeň samopalu je prehodený cez plece, strelec ľavou rukou usmerňuje samopal na nepriateľa ( na nás stojacich voči nemu chrbtom) a pravou pridŕža pažbu pri pravom boku. Na streche radových garáží zaujímajú vojaci polohu na streľbu ležiačky z guľometu. Vojaci sú zaprášení a vyzerajú unavene. Obzeráme sa. Z tváre sa nedá nič vyčítať. Tí vojaci na nás mieria, ale nevyzerajú, že by nás chceli zastreliť. Ale aj tak je to nepríjemné. Či mali v zásobníkoch náboje, ma napadá až teraz; ruskí vojaci mali a občas aj strieľali. Potom medzi nás prichádzajú dôstojníci Maďarskej ľudovej armády a vravia, že môžeme ísť domov. Neviem ako to dlho trvalo. Čas sa zastavil. Situácia ako vo filme. Čosi neskutočné.
Potom tanky a vojaci idú smerom k hlavnej bráne – odchádzajú z kasární. My máme rozkaz ísť na učebňu. Asi dva týždne nevychádzame z kasární von vôbec, neskôr nie sú povolené vychádzky jednotlivo.

Termín sústredenia a naplnil a máme sa vrátiť späť do VÚ. Boli sme poučení, aby sme nekládli odpor vojakom Varšavskej zmluvy, ak by chceli naše samopaly. Na stanicu sme išli v skupinkách. V uliciach Topoľčian nevidno vojaka našej armády. Ľudia sa za nami obzerajú. Cesta z Topoľčian do Trenčína ide cez Bánovce a Bobot. V autobuse na Bobot žiaci idúci zo školy sa hrajú so skutočným samopalom. Doma sa odfotíme so samopalom pred našou záhradou jednotlivo celá rodina ( muži). V pondelok idem do Trenčína autobusom ráno pred 5. hodinou. V Trenčíne vojaci Sovietskej armády „ chytajú chuligánov “ referuje rozhlas. Vodič autobusu mi zastavil nie na zastávke, ale na ceste pred kasárňami a čakal, rovnako ako cestujúci v autobuse, ako prejdem vstupnou bránou, ktorú strážili vojaci dvoch armád Varšavskej zmluvy. Kráčal som neobzerajúc sa vľavo ani vpravo. Dozorných na bráne som nevnímal. Konečne som bol na izbe absolventov VK s výstrojou, s akou som odišiel. Z niektorých VÚ sa absolventi VK vrátili bez samopalov vzor 58. Velitelia VÚ považovali za riskantné, aby vojaci našej armády na našom slobodnom území sa pohybovali s ručnou zbraňou.

Previerok som sa zúčastnil v roku 1970 v Poľnohospodárskom ústave v Rovinke pri Bratislave. Preverovaní boli členovia strany a aj ostatní pracovníci. Ja ako nestraník som dostal otázku :“ Či schvaľujem bratskú pomoc krajín Varšavskej zmluvy v roku 1968 ? “ Na otázku som bol pripravený a pripravenú som mal aj odpoveď, ktorú som považoval za pravdivú, správnu, a takú, aby ďalej nebolo potrebné klásť ďalšie otázky zo strany komisie. Odpovedal som: „Neviem posúdiť či v roku 1968 v Česko-Slovensku hrozila kontrarevolúcia. Ale forma, akou bola „pomoc“ poskytnutá bola neprijateľná. Prekročiť hranice štátu vojskami bez vedomia štátnych orgánov nie je správne.“ „ Ako to myslíte súdruh inžinier ? “ Otázka ma prekvapila, zabudol som, kto koho preveruje a spustil som : „Poviem vám osobnú skúsenosť. Bol som v auguste 1968 ako absolvent VK VŠ vo VÚ v Topoľčanoch. Vojaci Maďarskej ľudovej armády obsadili kasárne, mierili na nás vojakov samopalmi ........ Ľudia na nás kričali, aby sme sa nebáli ...... Bolo to ponižujúce... “ hovoril som rýchle. Jeden z členov komisie, vedecký sekretár ústavu, mi skočil do reči a povedal „ Súdruh inžinier to tak nemyslel“ a poslali ma preč. Z mne dostupných dokumentov moje vystúpenie nemalo žiadne negatívne následky.

(p1.) Mama mi rozprávala, že keď niektorí mládenci, jej vrstovníci z Lehoty, prišli z vojny v Čechách na dovolenku ( spravidla po roku ) na muzike rozprávali po česky.
(p2.) Ako dnes vieme, boli to vojaci 8. motostreleckej divízie Maďarskej ľudovej armády

19.8.2018, napísal A. Doktor npor. v zál. , z armády vyradený pre vek
 
comment obecný príspevok

10.07.2018 21:22:09


Reagujem na zdôvodnenie stiahnutia môjho príspevku ( lebo bol nevhodný alebo neslušný, resp. pre vulgárny obsah). Príspevok popisoval konkrétny spôsob uzatvorenia objednávky zo dňa 23.1.2018 na revíziu plynového zariadenia sprostredkovateľom a úlohe, ktorú pri tom zohral OcÚ (jednalo sa o kontrolu úniku plynu v potrubí od hlavného uzáveru včítane plynových spotrebičov revíznym technikom).

11.4.2018 dopoludnia som nakladal veci do auta keď niekto prišiel k poštovej schránke na bráne. Otvoril som bránu. Stál tam mladý muž do 35 r., ktorý na mňa vychrlil vetu : „ Vy ste vo fórume písali o SRS (dodatok obchodného mena), chcem aby ste to vymazali.“ Najskôr som nevedel o akom fóre hovorí. Chystal som sa do Trenčína reklamovať elektrickú kolobežku, ktorú som práve „naložil“ do auta. Až po chvíli mi došlo, že predo mnou stoji p. Miro X, dodávateľ uvedený na tlačive Objednávka zo dňa 23.1. Hovoril, že som poškodil jeho meno, že som porušil viacero § občianskeho zákonníka ( a dal mi do rúk papier s popísaným textom), že má predmet podnikania sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, že som uviedol na dvoch stranách predmety činnosti revízneho technika Vilo Y, že som uviedol cenu za revíziu, ( „ čo by dala pani za revíziu, aby mohla žiť “ ), že vykonané práce v našej oblasti skončili preňho stratou, že som ho nazval podvodníkom. Oponoval som, že so citoval verejné zdroje alebo iného zákazníka. Tvrdil, že to je iba môj názor, iba moja domnienka. Neustále opakoval, aby som príspevok vymazal. Povedal som, že si príspevok doslova nepamätám, že poobede odchádzam do Trenčína a potom keď sa vrátim si príspevok pozriem.
„ Viete čo tam máte napísať ?“ položil otázku ( nevedel som ) a opäť mi dal lístok s nejakým textom. Nakoniec povedal vetu: „ Viete, sme na Slovensku ... “ Nerozumel som, čo tým myslí ... Povedal, že ide na OcÚ. Vonku v aute W sedel druhý mladý muž. Keď odišiel papiere som zložil a dal pod knihu na stole. Bol som doma sám. Manželka bola v TN. Spomenul som si na zapálené auto na našej ulici. Vzal som papiere a preložil som ich na iné miesto, aby sa náhodou nedostali jej do rúk. Ohrieval som si obed keď o 12.23 h mi volal Miro X. Opäť opakoval čo mi už povedal a požadoval, aby som príspevok vymazal. A ja som opäť sľúbil, že sa na príspevok pozriem.
Bol som v Trenčíne, keď mi o 14.45 h prišla správa : „ Volam vam ohladom dneskajska je to v poriadku uz, vas prispevok bol uz odstraneny cize je to od nas uzavrete. Pekny den Miro “ ( uložené v telefóne). Keď som sa vrátil večer z TN, chcel som si príspevok pozrieť. V mojom súbore Forum však nebol. Zabudol som ho tam uložiť. Prehľadal som množstvo súborov a príspevok som nenašiel. Dobre som skryl aj papiere, ktoré mi dal Miro X , dodnes som ich nenašiel.
Až včera som náhodou v počítači príspevok našiel. Prečítal som si ho. Celé obchodné meno Mira ani revízneho technika som neuvádzal. Skúsil som v živnostenskom registri SR zo zverejnených údajov v príspevku zistiť úplné informácie o živnostníkoch Miro X a Vilo Y. Výsledok : Kritériám vyhľadávania nezodpovedá žiadny záznam.
Ale vyhľadávač Google živnostníkov našiel ( Miro mi vytkol, že by som mal poznať možnosti internetových vyhľadávačov). Pritom som zistil, že existuje aj spoločnosť s.r.o. s podobným obchodným názvom i zhodným logom.

Môj príspevok mal podnadpis : ( Ako som naletel podvodníkom za prispenia obecného úradu ). Ťažiskom príspevku bolo práve „ prispenie OcÚ“. Som presvedčený, že ak na OcÚ príde neznámy človek, ktorý si chce dať vyhlásiť, čo ponúka obyvateľom obce, najmä v prípade „podomových obchodníkov“, OcÚ ( myslím tým starostku obce alebo pracovníčku OcÚ ), musí identifikovať človeka z hľadiska oprávnenia predávať tovar alebo službu a v prípade, ako bola „revízia plynových zariadení“ požadovať predložiť referencie ( napr. v ktorej obci revízie vykonávali a kontaktovať starostov týchto obcí ).

V mesiaci apríl vyhlásil OcÚ, že prišiel podnikateľ ktorý prijíma objednávky na renováciu hrobov, čistenie, dodávku pomníkov atď., so zľavou 30%, ak budú uzatvorené v deň vyhlásenia. Oznam v sebe obsahuje i skrytú reklamu, že dnes môžu obyvatelia obce kúpiť pomník o 30% lacnejšie ako inokedy. Podľa zákona č.147/2001 je za klamlivú reklamu považovaná každá reklama, ktorá uvádza do omylu zákazníka, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť jeho nákupné správanie. Otázky :
1.) Predložil podnikateľ na OcÚ cenník za: 1hroby, 2hroby, vázy, kríže, renováciu hrobov, prebrusovanie atď. ako cenu bežnú, voči ktorej bude uplatnená 30% zľava ?
2.) Ako obyvatelia obce vedia z akej (základnej) ceny budú mať zľavu 30% ?
3.) Keďže kamenár bol z Českej republiky, preložil na OcÚ doklad, že je registrovaný ako daňový subjekt na Slovensku ?
Chválil sa, že je na Slovensku ako doma, že robil renováciu hrobu aj pre pracovníčku OcÚ.
Živnostenský register SR podnikateľský subjekt s názvom kamenárstvo, ktoré bolo uvedené na reklamnom letáčiku neobsahuje.

V tom istom mesiaci bol OcÚ vyhlásený aj ďalší podnikateľ z ČR, ktorý predával ovocné stromčeky. Nerešpektoval zákon o ERP: „ Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad “. Desiatim kupujúcim pokladničný doklad nevydal. Na požiadanie doklad vystavil. Podnikateľ z ČR je registrovaný v SR, ale prístupom obyvateľov akoby nebol.

Bolo by „nosením dreva do lesa“ písať o tom, že iba priznaný príjem podnikateľa môže byť daňovým príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu z ktorého %časť je automatickým príjmom rozpočtu obce. A rozpočet obce nevyžaduje zo strany OcÚ poslať podnet na orgány štátnej správy ohľadom zistenie, aké faktúry za revíziu plynového zariadenia v trenčianskom kraji zahrnuli živnostníci Miro X a Vilo Y do svojho účtovníctva.

Som zvedavý, čo je napísané na lístkoch od Mira X ?

10.7.2018 A. Doktor
 
comment Súhlas

07.03.2018 06:40:26

Áno máte pravdu, bola tam veľmi pekná cesta na prechádzku, bicyklovanie dokonca aj kočíkovanie.....
 
comment Ivana

06.03.2018 17:59:49

Ludia už nemajú Boha pri sebe!!!
Cez víkend ako tradičné sme sa chceli prejsť k lesu a aké bolo naše prekvapenie keď sme zistili že od ihriska sa nedá nikam prejsť ani popri potoku ani hore na kopec ....nechápem či družstevníkov chýba tých pár metrov zeme ktoru využívajú deti na bicykloch ...bežci....psíčkari so psíkmi...či len tak na relax na prechádzku k lesu. Mame deti viesť k prírode a zaorieme všetky cesty k lesu....bez komentára...na Bobote veru možné všetko...chcela by som vedieť kto dáva také múdre rozhodnutia.
 
comment -- Nezobrazené --
 

04.03.2018 15:00:13


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.

comment -- Nezobrazené --
 

12.02.2018 20:22:36


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.
 
comment obecný príspevok

23.01.2018 19:36:26


PREČO SOM NEHLASOVAL ZA NÁŠ PROJEKT GESTO PRE MESTO

Na úvod
23. január je deň, kedy slávime deň patriotizmu, teda hrdosti na príslušnosť k určitému národu. Lokálny patriotizmus alebo lokálpatriotizmus je kladný vzťah k miestu svojho pôvodu alebo bydliska prejavujúci sa niekedy i nekritickým vyzdvihovaním svojho mesta (obce) alebo regiónu.

Pre tých, ktorí nesledujú politické dianie v Českej republike uvádzam , že pri voľbách do Poslaneckej snemovne ČR získala Pirátska strana takmer 11% hlasov voličov, a stala sa treťou najúspešnejšou stranou. Hneď po ohlásení výsledkov volieb zistil radový člen strany - študent práv, vlastným zisťovaním v jednom kraji, problém v sčitovaní preferenčných hlasov kandidátov. Dôsledkom čoho mohlo byť nesprávne sčítané na úrovni štátu až 250 tisíc hlasov, a v snemovni neoprávnene sedieť desiatky ľudí. Pripravil preto sťažnosť spolu s právnym oddelením Pirátskej strany na Najvyšší správny súd ČR. Keď sa vedenie partaje dozvedelo, že by mohlo dôjsť k zrušeniu volieb a vypísaním nových volieb, podanie si rozmyslelo a na poslednú chvíľu sťažnosť stiahlo. Keď sa študenta práv novinári pýtali, či vynaloženú námahu nepovažuje za zbytočnú odpovedal : „ Nie! Vždy keď sme zistili ( Pirátska strana) problém vo volebnom procese, bez ohľadu na koho to malo dopad, tak sme sťažnosť podali, pretože voľby (výsledok) sú pre nás( mňa) sväté. To je základ demokracie. “

Stotožňujem sa s názorom študenta práv. Sú zásady, princípy, ktoré treba dodržiavať.

Oboznámil som sa s podmienkami programu Gesto pre mesto, Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka, téma : Zachovanie kultúrnych hodnôt (v našej obci)
• organizovanie spoločenských a kultúrnych aktivít a podujatí
• prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov v komunite,
• materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov
• Víťazný projekt by mal byť zrealizovaný do 1 kalendárneho roka od vyhlásenia výsledkov za daný kvartál.

Oboznámil som sa s víťaznými projektmi v roku 2016 a zistil som:
• Projekty predkladajú folklórne súbory, občianske združenia, občianske zduženia pri ZŠ, ZŠ, základné umelecké školy, tanečné skupiny, centrum voľného času, krasokorčuliarsky súbor, obec - oslava 100-ročnice významného rodáka .
• Sú to kultúrne akcie, kde občania obce „ vytvárajú či zachovávajú kultúrne tradície“, alebo organizujú folklórny festival viacerých súborov. Sú to aktivity obyvateľov obce.
• Finančný dar 1 000 eur slúži na podporu činnosti predkladateľov projektov.

Náš projekt "Vianočný koncert Maroša Banga" nebol o zachovaní kultúrnych hodnôt našej obce, preto som zaň nehlasoval.

P.S. Koncom decembra 2017 bolo za náš projekt asi 28 hlasov. Uvítal by som zdôvodnenie konkrétneho hlasu.

A. Doktor
 
comment Osobny prispevok

12.12.2017 20:02:37

Pán Michalicka,
reagujete štýlom možno by sa stalo,keby....
Nemôžete vedieť,čo všetko urobil p.Tunega preto,aby obec peniaze zo ŠFRB dostala.(Asi dosť,keď ich obec dostala)
Osobne si môžete myslieť čo chcete. Tak ako ja si zase na rozdiel od Vás myslím,že p. Tunega urobil veľmi rozumné rozhodnutie.
P.Tunega chcel vybudovať pre obyvateľov Bobota 2 bytovky a čističku s kanalizáciou pre 2 bytovky.
P.Ďuriačová za 8 692 € zabezpečila výstavbu len 1 bytovky a čističku pre 1 bytovku bez kanalizácie. Ktorýkoľvek advokát by chcel veľmi rád upraviť zmluvu o budúcej zmluve za 8 692 €. Prečo by aj nie,keď takýto úkon bežne stojí cca 200 €. Za 4 úkony dostať 8 692 €. Žeby ďalší advokát úrovne p.Bžána? Len na rozdiel od vládnej koalície (a to je fakt,to si osobne nielen myslím)p.Ďuriačová nedokázala s JUDr. Klimčom dojednať nižšiu sumu. PREČO? Osobne si myslím,že p.Tunega by za 4 úkony nezaplatil 8 692 €. Osobne si myslím,že pre obec a jej obyvateľov je určite prospešnejšia výstavba 2 bytoviek s čističkou a kanalizáciou ako 1 bytovka s čističkou bez kanalizácie.
Osobne si ďalej myslím,že p. Tunega ako rozumný a prehľadný človek predpokladal,že p.Ďuriačová nebude mať záujem riešiť bytovú otázku občanov Bobota a preto zmluvu podpísal.A to zmluvu výhodnú. Hovorí sa,že človek podľa seba súdi druhých. Možno preto si osobne myslite,že nechcel pomôcť občanom a obci ale podľa Vás sa chcel pomstiť novej starostke.
Osobne si ďalej myslím, že p.Tunega by bez problémov zabezpečil privod elektriny do bytoviek cez súkromné pozemky presne tak ako p. Ďuriačová. Ale Vy si môžete myslieť opak.
V závere príspevku si osobne myslím,že veľa občanov Bobota by dnes volilo inak ako v r. 2014.Žiaľ,p.Tunega málo prezentoval svoju veľmi dobrú prácu starostu. Osobne si myslím,že sa spoliehal na to,že výsledky jeho práce hovoria za neho.
Každý občan Bobota si môže myslieť,čo chce.
Niekedy ale nestačí len myslieť si, lebo vo voľbách rozhodujú tí,ktorí nielen si myslia ale aj idú voliť a ostatní sa musia uspokojiť s tým čo si oni myslia.....
 
comment obcan

08.12.2017 17:49:27

Pani poslanci . Rad by som videl tie statisice euro ktore nasa starostka vybavila pre obec. Keby to tak bolo tak dedina by musela byt pozlatenna. A ja tu vidim len zdevastovany cintorin zarastene travnate plochy zarastene potoky stare osarpane byvale pohostinstvo rozbity kamenny most spod ktoreho tecie do potoka zumpa a zdevastovane jazierko pri dome smutku skoro spadnute oplotenie okolo cintorina atd.

comment Boris Michalička

07.12.2017 18:42:11

Bývalý starosta obce Ľubomír Tunega uzatvoril za obec tesne po prehratých voľbách 25.11.2014 zmluvu s Hydros Bánovce nad Bebravou na sumu 892.017,15 EUR.

Na korektnosť a morálnosť tohoto kroku si občania urobia názor určite samostatne.
Podstata nevýhodnosti tejto zmluvy spočívala v tom, že obec by musela zaplatiť túto obrovskú sumu bez toho, či by tieto peniaze mala k dispozícii zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak by obec tieto peniaze od štátu nedostala, musela by si zobrať komerčný úver z banky a predražovať tak cenu celej bytovky. Prípadne by nad našou obcou visela hrozba, či neskončíme v nútenej správe s dlžobou 892.017,15 EUR, súdne konanie alebo exekúcia.

Osobne si myslím, že Ľubomír Tunega, po tom, čo videl, že prehral voľby, takúto zmluvu podpísal úmyselne, aby vystavil budúcu starostku a zastupiteľstvo riziku, že sa obec bude zadlžovať, aby potom mohol napríklad aj tu na fóre nové vedenie očierňovať z neschopnosti.

Nehovoriac o tom, že Ľubomír Tunega zvolil rovnaký spôsob, ako nešťastné trenčianske kúpalisko - postavil bytovku a vôbec ho nezaujímalo, ako dotiahne elektrinu cez súkromné pozemky na bytovku. Keby nebolo usilovnej práce starostky, tak sa občania obce mohli dnes pozerať na prázdnu bytovku bez elektriny.

Nová zmluva, ktorú pripravil právnik, nastavila pravidlá tak, že obec bola povinná zaplatiť peniaze až po obdržaní dotácie a pôžičky zo ŠFRB. Ak by obec nedostala od štátu peniaze, nemusela cenu bytovky firme Hydros vyplatiť.

Pán bývalý starosta, vážim si tie dobré veci, ktoré si pre obec urobil, ale musíš uznať, že súčasná starostka dokázala pre obec získať peniaze v hodnote niekoľkonásobku nášho obecného rozpočtu, čo sú stovky tisíc Eur. Mal si rovnaké funkčné obdobie, a tebe sa to žiaľ nepodarilo.

comment Ľubomír Tunega

07.12.2017 15:28:12

Príspevok

Ľubomír Tunega

Keďže som dostal odpoveď od Hlavného kontrolóra obce Bobot Mgr. Ivana Antala v zmysle, že berie na vedomie moju žiadosť ohľadom preverenia a kontroly zistených skutočností a bude sa ňou zaoberať až v roku 2018, musím ešte zareagovať na príspevok z 13.11. 2017

Oplotenie ZŠ a MŠ
----------------------

Vážení poslanci OZ, ktorých sa týka vyjadrenie na fóre obce Bobot z 13.11. 2017 a pána poslanca Ing. Borisa Michaličku, zástupcu pani starostky obce Bobot z 19.11. 2017.

Vážení poslanci.

Vaším vyjadrením a konaním zavádzate a klamete občanov obce Bobot.
Zo súťaže na výber zhotoviteľa oplotenia ZŠ a MŠ ste vyradili uchádzača, ktorý Vám zaslal reálnu cenovú ponuku na zhotovenie oplotenia. Dokonca v prvej etape, ako ste to nazvali, by bol zhotovil oplotenie za 6.457,75 € oproti tomu, koho ste vybrali a zhotovil oplotenie za 7.900 €, teda o 1.442,25 € lacnejšie. Dokonca vybraný zhotoviteľ oplotenia zhotovil oplotenie presne za cenu, aká bola uvedená v dokumente: „ Výzva na predpokladanú hodnotu zákazky zhotovenia oplotenia v sume 7.900 € “ No a nehovoriac o tom, že ste vybrali zhotoviteľa, ktorý zaslal cenovú ponuku na 22.689,47 €. To si fakt myslíte, že v tejto obci ste len vy múdri a ostatní sú hlúpi a nevedia, čo je to transparentná a spravodlivá súťaž vo výberovom konaní?


Právne služby
-----------------

Je veľkou „múdrosťou“ pána poslanca a zástupcu pani starostky obce Bobot Ing. Borisa Michaličku, akým spôsobom chce preniesť zodpovednosť za nezmyselné zaplatenie právnych služieb v sume 8.692 € na moju osobu. Je to niečo neskutočné a podľa mňa to nemá obdoby v žiadnej obci na Slovensku, aby si starostka obce len ústne objednala, zmluvne nedohodla a potom zaplatila takúto sumu za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy na Bytový dom.

V roku 2014 som ako starosta obce Bobot po prehratých voľbách, ale ešte stále vo svojom funkčnom období podpísal: „ Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť“ , Dodatok č.1
(Bytový dom) za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 767.955,76 € a Technickú vybavenosť (infraštruktúru) za dohodnutú kúpnu cenu 124.061,39 €, ktorá sa skladá z jednotlivých častí nasledovne:
Čistička odpadových vôd a kanalizácia vo výške 31.942.93 €
Príjazdová komunikácia a spevnené plochy vo výške 81.103,70 €
Vodovodná prípojka vo výške 3.223,42 €
Rozšírenie STL distribučného plynovodu vo výške 7.791,34 €

teda celková suma 892.017,15 €

Podstatnou časťou tejto zmluvy, ktorú som podpísal je fakt, že v nej bola dohodnutá suma za čističku odpadových vôd a kanalizáciu vo výške 31.942,93 €. A s touto sumou som súhlasil len vtedy, ak bude táto čistička odpadových vôd a kanalizácia dodaná a zhotovená s kapacitou pre 2 bytovky, tak ako bolo navrhnuté a doteraz aj schválené územné konanie na výstavbu 2 bytoviek vrátane projektovej dokumentácie.

V zmluve, ktorú podpísala nová starostka obce a ktorá by mala byť „výhodnejšia“ a jej zhotovenie malo stáť alebo stálo 8.692,- €, je čistička odpadových vôd bez kanalizácie v hodnote 26.334,38 €. Táto čistička odpadových vôd je však dodaná len na funkčnú kapacitu jednej bytovky. Celková hodnota za bytovku je 877.374,84 €.

Teda celkom: 892.942,93 - 877.374,84 = 15.568,09 € šetrenie a výhodnejšia zmluva.

Ale pri výstavbe druhej bytovky sa musí stavať alebo vybudovať ďalšia druhá čistička odpadových vôd v hodnote minimálne 26.334,38 €. Teda v konečnom dôsledku ešte vyššia investícia a zbytočná o 10.466,29 €.
Samozrejme, že druhá čistička odpadových vôd bude potrebná len vtedy, keby sa stavala druhá bytovka a s tým súvisia pridružené stavebné práce. Ale súčasná starostka ani obecné zastupiteľstvo na čele s Ing. Borisom Michaličkom určite stavať druhú bytovku nechce, lebo nechceli stavať ani tú prvú. Dôkazom reality je, že na pozemku, kde sa mala už stavať druhá bytovka, sa pokladajú plechové garáže, ktoré s projektom nemajú nič spoločné. Pre všetkých obyvateľov bytov, ale aj obec by bolo oveľa lepšie a ekonomicky výhodnejšie, keby sa bola osadila väčšia čistička a postavila aj druhá bytovka.

Zmluvu, ktorú som podpísal ja, som podpísal preto, aby sa v dostavbe bytovky vôbec pokračovalo. Zmluva o budúcej zmluve - už vo svojom názve dáva možnosť pokračovať v dojednaní zmluvných podmienok, ktoré mali byť a aj boli predmetom konečnej kúpnej zmluvy.
Po zverejnení príspevku poslancov, v ktorom píšu, že som podpísal nevýhodnú zmluvu a že preto bolo potrebné objednať si dobrého právnika (nezákonným spôsobom), som okamžite kontaktoval konateľa firmy Hydros s.r.o. Bánovce, aby mi vysvetlil skutočnosti ohľadom nevýhodnosti zmluvy a nákladov na právnika. Právnik firmu Hydros a jej konateľa osobne ani len nenavštívil, komunikoval iba telefonicky alebo elektronickou poštou. Konateľ firmy Hydros Ing. Košík ma ubezpečil v tom, že zmluvu, ktorú som podpísal, nebola nevýhodná. Ak bolo potrebné zhotoviť zmluvu s potrebnými legislatívnymi zmenami a podľa požiadaviek kupujúceho, mohla byť táto zmluva vyhotovená predávajúcim. A na otázku, koľko by stála kúpnopredajná zmluva, keby ju dal vyhotoviť on, tak mi odpovedal, že jemu to právnik robí za cca 200 €. Ja som za zhotovenie zmluvy, ktorú som podpísal a ktorá bola podkladom pre zhotovenie konečnej kúpnopredajnej zmluvy, neplatil nič.

Podľa mňa suma 8.692,- € za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy je nezmysel, ktorý vôbec nesúvisí s kúpou obecnej bytovky. Takúto vysokú sumu za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy ste mohli zaplatiť len Vy p. starostka a poslanci obecného zastupiteľstva v obci Bobot a na Váš nezákonný spôsob a postup som už upozornil.
Odpredaj Bobot – Stav, s.r.o.

Vážení poslanci OZ Bobot.

Vaša výhovorka na nezákonný postup pri odpredaji spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. , kde sa odvolávate na stanovisko hlavnej kontrolórky z 12. 4. 2015 a jej informáciu, že firma je stratová pre obec a je nástrojom na odčerpávanie obecných financií a preto zastupiteľstvo schválilo jej zrušenie, nikde neobstojí.

Pretože:

1.) Na predaj obecného majetku musí byť dodržaný zákonný postup, ktorý ste nedodržali.


2.) Firma Bobot – Stav, s.r.o. žiadne finančné prostriedky obci Bobot neodčerpala, ale naopak finančné prostriedky pre obec získala. Okrem toho, že vytvorila zisk, opravila a zveľadila obecné objekty, zamestnávala občanov obce Bobot a nakúpila v rámci možností za krátke obdobie zariadenie, výbavu a dokonca aj motorové vozidlo, ktoré sú v súčasnosti v majetku obce.


3.) Dôkazom toho, čo som uviedol, je účtovná a ekonomická uzávierka.


Predať obecný majetok, ekonomicky čistú a fungujúcu spoločnosť, s.r.o. za 1 € ?
To je nezmyselná a veľká škoda. Ak by bol zverejnený odpredaj tejto spoločnosti, ktorú sa nechcelo a nevedelo prevádzkovať a bola by riadne ponúknutá na predaj, bol by som ju určite rád kúpil. Táto možnosť mne, ale ani nikomu daná nebola.

Predaj spoločnosti bol zrealizovaný nezákonným spôsobom.
 
comment Administrátor

01.12.2017 17:39:44

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol hanlivý príspevok. Dotknutá osoba má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.
 
comment -- Nezobrazené --
 

01.12.2017 09:11:31


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.
 
comment Spoluobcan

30.11.2017 07:45:45

Dobre rano vsetkym spoluobcanom. Opat prisla zima, napadol nam sneh a mnohi z nas sa snazia dopravit do prace po neodhrnutej ceste. Denne riskujeme zivoty. Cestou stretavame 2 traktory s pluhom, preco nie na Bobote. Preco?
 
comment Osobny prispevok

21.11.2017 22:10:19

Vážená pani Mikušková,
súhlasím s Vami. Poslanci nič konkrétne neuviedli. Po prečítaní prispevkov p. Tunegu určite nie som jediný človek,ktorý zostal zhrozený z toho ako to na Bobote funguje.... A práve naopak,je dobré,že a to zverejňuje na fóre. Inak by sa občania nič nedozvedeli.
 
comment Anna Mikušková

20.11.2017 18:41:12

Aj ja Ťa pozdravujem Boris a prajem pekný večer.
No len takto si nebudeme predsa verejne dopisovať. Ďakujem Ti za link, vieš len ja som sa pýtala na konkrétne veci, žiže v čom bola zmluva nevýhodná - konkrétne. Tunega zistil určité skutočnosti a nedostatky a konkretizoval ich /však píšeme po slovensky/ a žiadal o vyjadrenie a stanovisko hlavného kontrolóra. Čiže zistil konkrétne veci, dal konkrétne vyjadrenie a čaká na VAŠE konkrétne vyjadrenie, čiže bod po bode a tak ako som aj ja napísala k jednotlivým odrážkam - presnejšie k otázkam PREČO.... žiadne konkrétne odpovede vyslovené neboli. A ešte niečo tiež som si robila taký malý prieskum ohľadom uzatvárania zmlúv prostredníctvom právnych zástupcov - podobné stavebné firmy ako Hydros Bánovce, sumy sa pohybovali od 100 až do 500 eur. Je len na zákazníkovi akého právneho zástupcu si vyberie a koľko je ochotný mu zaplatiť. Niečo podobné platí v majetko-právnom vysporiadaní pri rozvode manželstva, pokiaľ sa manželia nedohodnú, vypočítavajú sa % z majetku, ale vždy aj tam platí dohoda s právnikom. To len tak okrajovo. Anna Mikušková
 

<< | 1 2 3 4 5 6 .. 9 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »