Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Osobny prispevok

21.11.2017 22:10:19

Vážená pani Mikušková,
súhlasím s Vami. Poslanci nič konkrétne neuviedli. Po prečítaní prispevkov p. Tunegu určite nie som jediný človek,ktorý zostal zhrozený z toho ako to na Bobote funguje.... A práve naopak,je dobré,že a to zverejňuje na fóre. Inak by sa občania nič nedozvedeli.
 
comment Anna Mikušková

20.11.2017 18:41:12

Aj ja Ťa pozdravujem Boris a prajem pekný večer.
No len takto si nebudeme predsa verejne dopisovať. Ďakujem Ti za link, vieš len ja som sa pýtala na konkrétne veci, žiže v čom bola zmluva nevýhodná - konkrétne. Tunega zistil určité skutočnosti a nedostatky a konkretizoval ich /však píšeme po slovensky/ a žiadal o vyjadrenie a stanovisko hlavného kontrolóra. Čiže zistil konkrétne veci, dal konkrétne vyjadrenie a čaká na VAŠE konkrétne vyjadrenie, čiže bod po bode a tak ako som aj ja napísala k jednotlivým odrážkam - presnejšie k otázkam PREČO.... žiadne konkrétne odpovede vyslovené neboli. A ešte niečo tiež som si robila taký malý prieskum ohľadom uzatvárania zmlúv prostredníctvom právnych zástupcov - podobné stavebné firmy ako Hydros Bánovce, sumy sa pohybovali od 100 až do 500 eur. Je len na zákazníkovi akého právneho zástupcu si vyberie a koľko je ochotný mu zaplatiť. Niečo podobné platí v majetko-právnom vysporiadaní pri rozvode manželstva, pokiaľ sa manželia nedohodnú, vypočítavajú sa % z majetku, ale vždy aj tam platí dohoda s právnikom. To len tak okrajovo. Anna Mikušková
 
comment Boris Michalička

19.11.2017 19:34:18

Pozdravujem Vás pani Mikušková,

pokiaľ ja viem ku všetkým bodom, ktoré uvádzate sa pani starostka, alebo poslanci už viackrát vyjadrili.
Zmluva na ktorú sa pýtate bola zverejnená už v roku 2014 vtedajším starostom pánom Tunegom a môžete si ju prezrieť tu: http://zverejnene.sk/files/upload/2014/zml_1417527896_40.pdf

comment Mikušková Anna

17.11.2017 20:50:24

Pekný sviatočný večer prajem.

Čítam si vyjadrenie poslancov obecného zastupiteľstva - neviem či všetkých, alebo iba niektorých. Na skutočnosti, ktoré zistil Ľubomír Tunega ste nič konkrétne neodpísali.

K oploteniu materskej školy:
- neuviedli ste dôvod prečo nebola zverejnená dokumentácia k výzve zo dňa 24.8.2015
- neuviedli ste prečo nebola zverejnená objednávka na tieto práce, prečo nebola zverejnená zmluva o dielo a
prečo nebola schválená obecným zastupiteľstvom
Čo sa týka samotnej faktúry dotazovala som sa na to na verejnom zhromaždení - faktúra neobsahuje žiadny rozpis prác, čo zistil aj Tunega - na toto ste nič neodpísali, napriek tomu, že starostka tvrdila opak.

Čo sa týka právnych služieb:
- napísali ste, že bola uzatvorená nevýhodná zmluva, mali ste ju zverejniť a konkretizovať v čom je nevýhodná a prečo
- prečo nebolo na tieto právne služby výberové konanie
- prečo nebola zverejnená objednávka a zmluva
- prečo to nebolo schválené obecným zastupiteľstvom
Na verejnom zhromaždení som sa pýtala čoho sa tieto právne služby týkali, čo konkrétne bolo riešené - aký problém. Na toto ste neodpovedali ani mne na verejnom zhromaždení, ani teraz
Rovnako - odpredaj s.r.o.
Z tohto všetkého mi vychádza zavádzanie občanov - nehovoríte a nepíšete pravdu, aspoň ja to vnímam takto a preto som sa rozhodla napísať tento príspevok. Anna Mikušková

K právnym službám:

comment Poslanci OZ Bobot

13.11.2017 18:28:34

Oplotenie ZŠ a MŠ
------------------------------------------
Výberové konanie bolo urobené na oplotenie okolo celého areálu, avšak 2 firmy dodali ponuku iba na jednu časť oplotenia, preto boli z konania vylúčené keďže nesplnili podmienky obce. Následne vybraný dodávateľ realizoval zákazku po častiach (dve z troch) ako sme dostávali dotácie z Úradu vlády SR:
Rok 2015: dotácia 7.100 EUR - platba 7.900 EUR
Rok 2016: dotácia 7.000 EUR - platba 7.700 EUR
Z peňazí obce bola uhradená iba povinná spoluúčasť 10%.
Tretia časť dotácie zatiaľ neprišla, takže ani obec nič viac neplatila a nerealizovala zvyšok plota.


Právne služby
------------------------------------------
Dôvodom potreby dobrého právnika bolo, že bývalý starosta obce Ľubomír Tunega uzatvoril za obec tesne po prehratých voľbách 25.11.2014 nevýhodnú zmluvu s Hydros Bánovce nad Bebravou na sumu: 892.017,15 EUR.
Odmena za poskytovanie právnych služieb:
Vyhláška 655/2004 Z. z., Podielová odmena - § 7, odsek (2): Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci. Obec Bobot uhrádzala 1 % z hodnoty celej bytovky.


Bobot - Stav, s.r.o.
------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v stanovisku hlavnej kontrolórky z 12.4.2015 dostalo informáciu, že firma je stratová pre obec a je nástrojom na odčerpávanie obecných financií. Preto zastupiteľstvo schválilo jej zrušenie.
Vymazanie firmy z obchodného registra by obec stálo ďalšie náklady, takže starostka obce našla ešte výhodnejšiu alternatívu, t.j. jej odpredaj, čo sa aj stalo.

comment Ľubomír Tunega

05.11.2017 20:55:59

Žiadosť o nahliadnutie a sprístupnenie dokladov obce Bobot v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211 / 2000 Zb.

Dňa 5.10. 2017 mi na základe mojej žiadosti bolo umožnené nahliadnutie do nasledovných dokladov obce Bobot:

FAKTÚRA ZA ZHOTOVENIE OPLOTENIA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY V BOBOTE. DOKLADY SPOJENÉ S VEREJNOU SÚŤAŽOU, ALEBO PRIESKUMOM TRHU PRE ZADANIE A OBJEDNANIE SI TÝCHTO SLUŽIEB.

Pri nahliadnutí do uvedených dokladov som zistil nasledovné:

Za zhotovenie oplotenia Základnej a materskej školy v Bobote boli vystavené faktúry firmou:
Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov. Prvá faktúra bola vystavená v decembri 2015 na sumu 7.900,- € a druhá faktúra v decembri 2016 na sumu 7.700,- €. Rozpis prác a materiálu je len na faktúre. K faktúre neexistujú žiadne prílohy ako dodacie listy za materiál, výkazy o pracovných výkonoch a subdodávkach. Čiže tak ako uviedla pani starostka na verejnom zhromaždení, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek nie je pravdou.

Veľmi závažnou skutočnosťou je, že výberové konanie na zhotovenie oplotenia prebehlo nasledovným spôsobom:

Výzva na verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce ,, Oplotenie Základnej školy s materskou školou Bobot - oprava “ bola zverejnená 10.8. 2015 a cenové ponuky od zhotoviteľov mali byť zaslané do 30.9. 2015.

Prílohou tejto výzvy, ktorá zverejnená nebola bola dokumentácia s dátumom 24.8.2015
„ VÝZVA NA PREDPOKLADANÚ HODNOTU ZÁKAZKY ZHOTOVENIA OPLOTENIA V SUME 7.900,- € “

Dňa 2.12. 2015 sa uskutočnilo výberové konanie s členmi výberovej komisie:
Ing. Boris Michalička
Ing. Pavol Koreň
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Peter Gardián
na výber dodávateľa zhotovenia oplotenia základnej školy s materskou školou Bobot-oprava.


Ponuky na zhotovenie oplotenia zaslali nasledovné firmy:
- JF real, s.r.o. Jelenec Šumina 43, 951 73 Jelenec, konateľ Jozef Fitina s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 6.457,75 €

- M plot, s.r.o. Závadská cesta 5925/32, 917 01 Trnava, konateľ Martin Pavlík s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 9.292,28 €

- Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 22.689,47 €

- IVAN, s.r.o. Nosice 158, 020 01 Púchov, konateľ Radoslav Ivan s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 23.340,- €

Vybraná bola firma Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume za 22.689,47 €

Firmy s nižšími cenovými ponukami boli zo súťaže z nepochopiteľných dôvodov vyradené.
PODOTÝKAM , ŽE MALA BYŤ VYBRANÁ FIRMA S PREDPOKLADANOU HODNOTOU ZÁKAZKY 7.900,- €.

Podľa môjho názoru táto súťaž, alebo výber dodávateľa a zhotoviteľa oplotenia prebehol účelovo v prospech vopred známej firmy a v tejto súťaži neboli dodržané pravidlá a zásady spravodlivej súťaže. Okrem toho si myslím, že ponuka zhotoviteľa, ktorý bol vybraný a oplotenie zhotovil a ešte pravdepodobne bude zhotovovať je nadhodnotená a predražená. Som presvedčený, že tu dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami štátu a obce.

Na uvedenú zákazku bola vystavená len objednávka č.17/2015 s dátumom vystavenia 14.12. 2015 v zmysle cenovej ponuky firmy: Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov, v cene zhotovenia oplotenia v sume 22.689,47 €. Táto objednávka vôbec nebola zverejnená tak, ako to má byť v zmysle zákona.

Na uvedenú zákazku v hodnote 22.689,47 € v čase objednania t.j. 14.12. 2015, ani v čase výberu vo výberovom konaní 2.12. 2015 obec také finančné prostriedky pridelené nemala a nemá ani dodnes.
Na uvedenú zákazku nebola uzavretá žiadna zmluva o dielo a suma za zhotovenie oplotenia tak isto nebola schválená obecným zastupiteľstvom.FAKTÚRA ZA PRÁVNE SLUŽBY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU A JEJ PRÍLOHY. DOKLADY SPOJENÉ S VEREJNOU SÚŤAŽOU, ALEBO PRIESKUMOM TRHU PRE ZADANIE A OBJEDNANIE SI TÝCHTO SLUŽIEB.

Dňa 23.2. 2016 bola vystavená faktúra č. 2016005 firmou: (advokátom) Juraj Klimčo – advokát, Trenčianske Teplice 9, 914 51 Trenčianske Teplice. Táto faktúra mala dátum splatnosti 8.3. 2016 a prijatá bola 17.3. 2016.
Text faktúry: Faktúra za právne služby v právnej veci bytového domu s. č. 367 zap. na LV č. 1000 pre K. Ú. Bobotská Lehota t. č. vo vlastníctve Hydros Bánovce s.r.o.

Množstvo: 4
j. cena: 2.173,00
EUR celkom: 8.692,00

Základ 874.480,- €
1 úkon 2.173,- €
4 úkony 8.692,- €

Text úkonov: (prevzatie a príprava, rokovanie s protistranou, prepracovanie dodatku, prepracovanie zmluvy)
K faktúre neexistujú žiadne prílohy. Na uvedené právne služby v právnej veci Bytového domu s. č. 367 neexistuje žiadna zmluva ani objednávka.

Na uvedené právne služby neexistuje žiadny výber ani prieskum trhu.

Právne zastupovanie a ešte s takou vysokou sumou 8.692,- € nebolo schválené Obecným zastupiteľstvom.

Tak ako uviedol na verejnom zhromaždení pán poslanec, zástupca pani starostky, Ing. Boris Michalička , že suma 8.692,- € za právne služby tvorí iba jedno percento z celkovej sumy a právnik mohol žiadať od objednávateľa províziu za svoje služby až do výšky 20 % z celkovej sumy, nie je pravda. V texte faktúry sa nič o percentách nepíše a žiadne zmluvné podmienky o percentách za právne úkony dohodnuté neboli. Obec zastúpená štatutárom starostkou obce si takéto služby neobjednala, ani zmluvne nedohodla, napriek tomu ich zaplatila.


DOKLADY SPOJENÉ S ODPREDAJOM SPOLOČNOSTI BOBOT – STAV, s.r.o.
Spoločnosť Bobot – Stav, s.r.o. ( majetok obce Bobot ) bola odpredaná za 1,- €. Novým majiteľom sa stala Natália Špačková, bytom Drietoma č. 90. Nové obchodné meno spoločnosti je ,, Maharbhata s.r.o. “

- Spoločnosť bola odpredaná za smiešnu cenu 1,- €, len náklady na založenie spoločnosti stály cca 900,- €.

- Predaj spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. obecného majetku vôbec nebol ponúknutý na odpredaj a tento predaj nebol zverejnený zákonným spôsobom.

- Predaj spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. obecného majetku nebol schválený obecným zastupiteľstvom. Tento obecný majetok nebol predaný zákonným spôsobom.

Musím skonštatovať, že podľa môjho názoru vo všetkých troch prípadoch, v ktorých som mohol nahliadnuť do uvedených dokladov, došlo k závažným nedostatkom a porušeniam zákona. Z tohto dôvodu budem žiadať hlavného kontrolóra obce, aby preveril uvedené skutočnosti, aby zaujal stanovisko k týmto zisteniam a aby dodržal zákonný postup hlavného kontrolóra obce Bobot.

 
comment dôchodca

31.10.2017 11:45:18

Ďakujem pani starostke, pracovníkom obce aj všetkým ,čo sa pričinili za pekné chvíle na našom posedení dôchodcov. Dobre sme sa cítili a aj deti z našej školy nás rozveselili. Pochutili sme si na výbornej večeri a dokonca máme aj pekné darčeky. ďakujeme.
 
comment Ľubomír Tunega

18.09.2017 09:36:59

Príspevok, reakcia na zápisnicu z verejného zhromaždenia obce Bobot

Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo.

Keďže sa zatiaľ zo zdravotných dôvodov nemôžem zúčastniť na obecnom zastupiteľstve a reagovať ako občan obce v diskusii na zhotovenie zápisnice z verejného zhromaždenia občanov obce Bobot konaného 29. 4. 2017, robím tak teraz prostredníctvom tohto listu vzhľadom k tomu, že v zápisnici sú uvedené diskusné príspevky občanov, ktorých otázky a odpovede na ne sú zapísané zavádzajúco, neúplne a hraničia s klamstvom, musím takto reagovať.

Bc. A. Mikušková poukázala na zlý stav jazierka za domom smútku.
Odpoveď: „Pani starostka skonštatovala, že o zlom stave jazierka vie, no OÚ nemá pracovníkov, ktorí by pravidelne zabezpečovali jeho veľmi náročnú údržbu“. Vážená pani starostka, keby ste mali o tento obecný majetok vôbec nejaký záujem, tak jeho pravidelná údržba by určite náročná nebola. Pracovníkov máte na OÚ dosť. Nechali ste jednoducho jazierko a areál okolo neho zanedbať.

Bc. A. Mikušková ďalej uviedla, že faktúry zverejnené na stránke sú neúplné, neobsahujú žiadny podrobnejší rozpis jednotlivých prác a služieb. Konkrétne mala na mysli faktúry za oplotenie ZŠ a MŠ v sume 15.600,- € a faktúry za právne služby v sume 8.692,- € - čoho sa týkali akých právnych služieb, či obec vyhlásila nejaké výberové konanie, alebo verejnú súťaž na tieto zákazky, lebo na stránke obce nič nenašla. Pýtala sa aj na skutočnosť či zhotoviteľ oplotenia MŠ a ZŠ – fyzická osoba /podnikateľ / Tibor Baška je príbuzný p. Bašku – predsedu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja a prečo sa tieto práce – v druhej etape robili až v decembri, keď už mrzlo. Ďalej sa pýtala, prečo neboli oslovení podnikatelia z našej obce alebo okolitých obcí na zhotovenie tohto oplotenia.

Odpoveď: Pani starostka poznamenala, že faktúry sú zverejnené v takej podobe, ako boli vystavené a obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona. Zároveň pripomenula, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek. Na margo oplotenia ZŠ a MŠ p. starostka poznamenala, že v súlade so zákonom prebehol prieskum trhu, z ktorého OZ vybralo najvhodnejšieho kandidáta a upresnila, že finančné prostriedky na realizáciu nového oplotenia ZŠ a MŠ nepochádzali z vlastných zdrojov obce, ale z dotácie ministerstva financií, ktorú sa jej podarilo získať.
Pani zapisovateľka Mgr. A. Dúcka vôbec v zápisnici neuviedla otázku, že prečo zhotovenie oplotenia okolo ZŠ a MŠ vykonávala firma Tibor Baška z Púchova a či táto firma, alebo jej vlastník nie je náhodou nejaký príbuzný p. Bašku predsedu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pani starostka uviedla, že to nie je žiadny príbuzný p. Bašku.

Prečo neboli oslovené firmy z blízkeho okolia, aj priamo ľudia z obce, napríklad prednú kovanú bránu do areálu ZŠ a MŠ, zhotovil zadarmo a sponzorsky občan obce Bobot p. Rau a ostané oplotenie to boli absolútne jednoduché stavebné práce, ktoré by urobil hocikto a za podstatne nižšiu cenu. Zhotovenie plota doteraz stálo 15.600,- € a to ešte nie je celková suma.

Ďalej bola položená otázka, ktorá taktiež nie je uvedená v zápisnici, súvisiaca s faktúrou za právne služby. Konkrétne, že koľko stálo právne zastupovanie p. starostky v súdnom spore s bývalým riaditeľom ZŠ. Pani starostka odpovedala, že obec za jej zastupovanie neplatila nič. Tu chcem iba uviesť, že právne úkony spojené s výstavbou bytovky stáli 8.692,- € a právne úkony v zastupovaní p. starostky v dlhodobo vlečúcom sa spore nestáli nič. Čo je podľa môjho názoru veľmi zaujímavé.

Vzhľadom k tomu, že údaje tak ako uviedla p. starostka, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek nie sú zverejnené. Tak isto nie je zverejnený prieskum trhu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam obec Bobot o nahliadnutie do dokumentácie súvisiacej s týmito faktúrami a verejným prieskumom trhu a objednania si týchto služieb. Dátum a čas pripravenia tejto dokumentácie oznámim na Obecný úrad v Bobote v dostatočnom časovom predstihu, tak aby som nikoho neobmedzoval v jeho práci.

Na záver svojho diskusného príspevku sa Bc. A. Mikušková vyjadrila k otázke prehratého súdneho sporu s bývalým riaditeľom Mgr. Trebichalským, s ktorým OU Bobot rozviazal pracovný pomer pre porušenie pracovnej disciplíny. Bc. A. Mikušková vytkla starostke aj poslancom OZ, že si vopred nepreverilo fakt, aké následky bude mať toto prepustenie ani to, či obec v súdnom spore neprehrá vysokú sumu peňazí. Obec totiž zaplatila za odškodné a súdne trovy 11.199,20 €. Ďalej uviedla, že Mgr. Trebichalského vôbec osobne nepozná a nemá informácie, ani znalosti o výkone jeho funkcie ako riaditeľa a vyučujúceho a preto položila otázku, či bola vykonaná inšpekcia z odboru školstva a s akým záverom, prečo tento výsledok nebol vzatý na vedomie a záväzný pre ďalšie konanie zo strany obce. Nakoniec položila poslancom otázku, či by takto rozhodli aj vtedy, keby sa jednalo o ich peniaze a nie obecné, pretože tieto finančné prostriedky mohli byť použité na lepšie a dôležitejšie veci potrebné v obci.

Pred odpoveďou na túto otázku ešte zaznel diskusný príspevok p. A. Fialu, ktorý pani zapisovateľka Mgr. A. Dúcka zase zámerne vynechala, pretože p. A. Fiala slovne napadol a obvinil p. Bc. A. Mikuškovú z nejakého zosnovania alebo dohody a prípravy otázok na toto verejné zhromaždenie. Zareagovala na to s otázkou, či to myslí vážne, že predsa ako občan má právo klásť otázky a verejné zhromaždenie je zvolávané aj za týmto účelom.
Podotýkam , že ani ja ani p. Bc. A. Mikušková sme nevedeli či vôbec niekto z nás na toto verejné zhromaždenie príde a bude sa na niečo pýtať.

No a tu je odpoveď pána Ing. P. Koreňa na poslednú otázku p. Bc. A. Mikuškovej. Pán poslanec Ing. P. Koreň poznamenal, že obec išla do tohto súdneho sporu aj s vedomím, že prehrá. Považovala totiž za prvoradé, aby pán Trebichalský nebol viac zamestnancom OU. Ísť do súdneho sporu s vedomím že ho prehráte je to isté, ako do súdneho sporu vôbec neísť, čím by ten katastrofálny výsledok ktorý ste dosiahli mohol byť úplne iný.
Poslankyňa a zapisovateľka Mgr. A. Dúcka podala na objasnenie rozsiahlu interpretáciu s jasným zámerom. Potvrdila, že inšpekcia zo strany odboru školstva bola neohlásená a nezistila žiadne nedostatky. Ja osobne som položil otázku, koho teda rešpektujte, keď nie je pre Vás záväzné ani stanovisko školskej inšpekcie, ani rozhodnutie súdu.

Tu chcem pripomenúť ešte jednu dôležitú skutočnosť.
Vážená Mgr. A. Dúcka, ako ste sama seba nazvali skúseným pedagógom. Ako je to možné, že ste opomenuli jednu dôležitú skutočnosť a to, že predtým než bol vo výberovým konaní na riaditeľa ZŠ úspešný pán Mgr. Trebichalský, bolo výberové konanie v ktorom bola úspešná p. Mgr. Petríková, ktorú som aj riadne do funkcie riaditeľa ZŠ vymenoval. Vy a Vám blízky ľudia v rade školy, ste ma doslova podviedli, preto že ste mi navrhli kandidáta na riaditeľa školy Mgr. Petríkovú, ktorá nespĺňala kvalifikačné predpoklady a síce v tom, že mala absolvovanú atestáciu pre materské školy, ale nie pre základné školy. Čím sa stalo to, že bola do funkcie riaditeľa ZŠ vymenovaná nezákonne a musela byť z tejto funkcie odvolaná. Táto kandidátka Vám do partie pasovala. Podotýkam, že túto skutočnosť zistil vtedajší ekonóm OU p. Bc. Lukáš Jonis pri stanovovaní jej platového výmeru. Tento kandidát Vám vyhovoval a p. Mgr. Trebichalský, ktorý splnil všetky kvalifikačné predpoklady, do Vašej partie nepasoval, tak ako aj ja som bol pre Vás nevhodný. Urobili ste pre to všetko, zneužili ste rodičov aj deti aby ste nás odstránili. To je celý výsledok a jeho následky v obci. Stále sa snažíte len o jediné, a to vnucujete ľuďom v tejto obci názor , ktorý zastávate len Vy a Vám blízky ľudia a dokonca si dovoľujete manipulovať s verejným dokladom a zápisnicou. Ako skúsený pedagóg - ako sama seba nazývate, keď bola riaditeľkou ZŠ p. Mgr. Petríková, ktorá musela byť odvolaná, ste absolvovali nespočetné množstvo telefonátov v pracovnej dobe a cez vyučovanie žiakov v trvaní 30 až 40 minút na telefónnej linke základnej školy obce Bobot. Prosím Vás, čo ste vtedy riešili ako skúsený pedagóg.

Odpoveď: Pána poslanca a zástupcu starostky Ing. Borisa Michaličku, na otázku ohľadom vysokej ceny za právne úkony spojené s výstavbou bytovky v sume 8.692,- €.
Ing. Boris Michalička sa vyjadril k výške sumy za právne úkony spojené s výstavbou bytovky. Uznal, že občanom sa právom zdá byť suma 8.692,- € vysoká, no zároveň poznamenal, že podľa právnych noriem má právnik právo žiadať od objednávateľa províziu za svoje služby až do výšky 20% z celkovej sumy. Suma, ktorú zaplatila za právne úkony naša obec, tvorila iba jedno percento z celkovej sumy.

Tak ako sa vyjadril p. Ing. Boris Michalička k sume 8.692,- € za právne úkony spojené s výstavbou bytovky, tomu neverím. Nie je uvedené z akej sumy sú percentá vypočítané a o aké právne úkony sa jednalo. Nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku to zaplatia nájomníci bytov pretože sa to dostane do ceny zaplatenej za cenu výstavby bytovky. Na zhromaždení som uviedol, že takúto vysokú sumu ani jedna obec v našom regióne za právne úkony spojené s výstavbou bytovky nezaplatila. To ste tak isto v zápisnici neuviedla.
K ostatným bodom verejného zhromaždenia sa už vyjadrovať nebudem.

Vami napísaná zápisnica, je účelová, zavádzajúca a pravdivé skutočnosti ste v nej neuviedli.

S pozdravom Ľubomír Tunega, v Bobote 18. 09. 2017
 
comment priatel prirody

04.09.2017 11:48:19

V pondelok som bol svedkom ako pes nasej obcianky tzv polovnicky to neznamena ze ma pravo len lovit ale aj chranit prirodu ako volne behal po zahradach bez akehokolvek dozoru podotykam je to lovecky pes nauceny lovit vyhrabal v susednej zahrade hniezdo jezka bledeho a vecsinu mladat zabil a rozhadzal po poli.Podotykam ze jez je zakonom chraneny a velmi uzitocny tvor.Bol by som rad ako by to vysvetlovala svojim malym detom. Viete uz nie som najmladsi ale tie este zive jezky plakali ako male deti.Mam ztoho aj video ale neprajem to nikomu vidiet.
 
comment osobný príspevok

16.07.2017 13:10:28


OBNOVA MALIEB VO FARSKOM KOSTOLE - Október 1958 ( spomienky a názor )

Zverejnenie fotografií nástenných malieb vyhotovených v roku 1958 je záslužný čin. Mňa a mojich vrstovníkov fotografie vracajú do detských čias, do veku 10 až 15 rokov.
Škoda, že správa pána farára Pavla Gašparoviča o vymaľovaní farského kostola je taká stručná. Prekvapuje (ma), že v čase vrcholiacej nútenej družstevnej kolektivizácie v obci, sa mohla vykonať obnova maľovky. V rokoch 1956-57 sa obnovila maľovka aj vo farskom kostole v Dolných Motešiciach, z čoho sa dá usúdiť, že takéto činnosti ateistická vládna moc cirkvi tolerovala.

Školopovinní žiaci – chlapci počas svätej omše stávali po bokoch oltára, pozerajúc sa na obraz Posledná večera alebo Narodenie Pána Ježiša. A občas pohľad zablúdil na svätého Michala. Výjavy na stenách a strope kostola boli pre nás žiakov obrazovou skratkou Nového zákona po hriechu našich prarodičov.

Možno pohľad na tieto obrazy a obrazy krížovej cesty spôsobili, že ma obrazy s náboženskou tematikou zaujímali do tej miery, že som ( ako študent ) do galérie Pražského hradu, po návšteve Chrámu sv. Víta, chodil sa pozerať na obrazy svetových maliarov ( vstupné 1 Kčs pre študentov ) posediačky. Návštevy galérií som považoval za samozrejmosť vždy, keď sa mi naskytla príležitosť. Po roku 1980 vychádzali knižky ako Dejiny umenia 1-12, i knižky venované jednotlivým maliarom. V predajni DIELO sa dali kúpiť reprodukcie obrazov. Keď som v galérii v Drážďanoch videl Sixtínsku Madonu od Raffaela Santi, kúpil som reprodukciu v Diele. V galérii v Mníchove som si posedel v roku 1985 pred obrazmi sv. Petra a Pavla od Albrechta Dúrera, 215x 76 cm ( lebo doma som mal a mám reprodukciu 58x20 cm ).

Píšem o obrázkových publikáciách zámerne. Citujem : „ Obraz Posledná večera od Leonarda da Vinciho je považované za najdokonalejšie zobrazenie daného námetu . V tejto maľbe panuje skutočná harmónia nielen kompozíciou, farebnosťou a atmosférou, ale i svetlom, priestorom a gestami jednotlivých postáv. Dielo znázorňujúce „Poslednú večeru“ je freskou v milánskom kostole. Umelec začal s realizáciou tejto veľkorozmernej nástennej maľby v roku 1495 a trvalo mu dva roky, kým ju dokončil (rozmery sú štyri metre na výšku a osem metrov na šírku).“
Kto si pozrie obraz Posledná večera namaľovaný maliarom Františkom Hrdinom z Dolných Motešíc a Poslednú večeru Leonarda da Vinciho zistí, že práve tento obraz mu slúžil ako predloha Poslednej večere, ktorú namaľoval v našom kostole. Pozadie, ktoré maliar namaľoval za sediacimi apoštolmi zväčšuje priestor okolo oltára v kostole (sanktuária), rovnako ako stĺpy a stĺpové oblúky nad obrazmi Narodenie a Krst Pána Ježiša ako aj oblúk za oltárom.
I pri obraze Márnotratný syn použil pán František Hrdina ako predlohu známy obraz, ktorý umne umiestnil na strop.
Keď sa pozerám na fotografie malieb nášho kostola z roku 1958, javí sa mi interiér kostola ako jedna obrazáreň, obrazáreň plná pekných obrazov. Škoda, že fotky nie sú farebné. Ešte väčšia škoda, že sa jedná o minulosť, ktorá sa nevráti. To som si naplno uvedomil, keď v piatok, po svätej omši, som sa pozeral na steny a strop, kde boli ( a hádam aj sú ) obrazy, ktoré sú na fotkách.

Je zaujímavé, že maľovanie kostola vykonali ľudia z okolia obce a od nás. Zostava ľudí, ktorá sa vyskytne raz za 100 rokov.
A ešte jedna vec ma napadla. Dnes sa nám páči presný polkruh, štvorec, obdĺžnik, rovná plocha, pravouhlosť, všetko chceme vydláždiť, nerovnosti vyrovnať, drobné preliačiny vystierkovať. Ak náš kostol stavali naši či iných predkovia pred 680. rokmi, stavali ho z kameňa za použitia olovnice, neskôr pristavovali a opravovali stavebnými materiálmi danej doby. Nikdy nebude z neho kostol, aký je na sídlisku Juh v Trenčíne, z liateho betónu. Robme opravy kostola tak, aby sa starobylosť zachovala aj pre budúcich obyvateľov našej obce.

Keď som zistil, že v knihe 1000 cirkevných pamiatok Slovenska je ako 61. pamiatka Kostol sv. Mikuláša, knižku som si kúpil. A opäť, aká škoda, že tam nemôže byť pohľad do sanktuária a na hlavný oltár, ako je na fotke z roku 1958.

P.S.
Neviem presne, ktorý pán farár zahanbil nás farníkov, keď sa nás pýtal, či sa nehanbíme za obrázky krížovej cesty. Myslel tým, obrázky robené hĺbkotlačou, teda žiadne obrazy namaľované. A navrhol nám modernú krížovú cestu vyrezávanú z dreva. Mne sa obrazy krížovej cesty páčili, lebo sú to reprodukcie obrazov maliarov, kde z obrazu je zrejmé, čo obraz vyjadruje. Preto som si dva obrazy z „vyradenej krížovej cesty“ kúpil. Doma som zistil, že obrazy sú „reštaurované“ v častiach ošatenia ( lem šiat ). Domnievam sa, že je to tiež práca maliara Františka Hrdinu.
Bývalý pán farár z Dolných Motešíc Jozef Holka, v knihe Pamäť jednej farnosti, str. 131 píše: „ Nová ( krížová cesta), maľovaná na plátne bola dielom farníka Františka Hrdinu z Dolných Motešíc, ktorá bola asi v roku 1983 pri oprave kostola vymenená za „modernú“ , skratkovitú od rezbára .... “
V piatok som si pozrel zblízka výjav na našej vyrezávanej krížovej ceste. Súhlasím s pánom farárom (moderná a skratkovitá).Napísal 15.7.2017 A. Doktor (72 ročný)
 
comment osobný príspevok

02.07.2017 19:37:00


KALUŽA PO BÚRKE

V piatok (23.6.), po nočnej búrke, bola na ceste pred naším domom opäť veľká kaluž. Autá, ráno sa ponáhľajúcich vodičov smerom od ihriska k ZS, rozstrekovali vodu na plynomer umiestnený na múriku oplotenia. V ceste je priehlbina (jama), ktorá postupne vznikla po zhotovení dodatočnej prípojky plynu susedom oproti.
Bývalá kolegyňa mi spolu s prianím k meninám poslala obrázkovú prílohu s „tipmi pre lepší život“. Jedna rada bola takáto : „Svoj čas trávievaj s ľuďmi nad 70 a do 6 rokov.“ V posledných týždňoch som na ulici často, lebo reparujem múrik na oplotení. Počas pobytu na ulici zdravím sa so 4. susedmi pred-škôlkarmi, niektorými aj tri štyrikrát za deň. A keďže ešte toho veľa nenarozprávajú, zdravíme sa rukou a úsmevom, pokiaľ pred-škôlkar nedá prednosť brodiť sa v kaluži.
Iný prípad sú ozajstní škôlkari. Tak ako vždy keď idú, i v tento piatok, riava hlasov narastala ako sa približovali. Vždy využijem situáciu na rozhovor. ( Naposledy sme preberali „povinnosti“ dievčat a chlapcov na Veľkonočný pondelok.) Keď som zdvihol hlavu, otočil sa k prichádzajúcim deťom zaznel spontánny pozdrav: Dobrrýýýýý deeň ! Odzdravil som a položil otázku : „ Môžem sa na niečo spýtať? “ Pani učiteľka idúca vpredu vydala pokyn: „Stojíme! “ Čelo skupiny detí stálo pár metrov od kaluže. „Kto vie, čo sa dialo u nás dnes v noci, čo bolo ?“ prvá otázka. Po chvíľke odpoveď : „Búrka“. „A čo sa deje ( robí), keď je búrka? “ druhá otázka. Odpoveď detí: „Blýska sa a prší. “ „ A čo sa robí keď prší ? “ moja tretia otázka a zrakom premeriavam veľkosť kaluže. Odpoveď chlapca predo mnou : „Robia sa mláky. “ Pochválim chlapca za slovo mláka, pre mňa je to stále iba kaluža. Tak sa dostávam k záverečnej otázke zmysluplnosti existencii mláky na ceste pred naším domom, ako výchovnej pomôcky: „ A čo s mlákou, čo sa robí ? “ Jeden chlapec pohotovo odpovie : „ Vyparí sa ! “
Otázky mali za cieľ dopracovať sa k odpovedi, že mláka sa obíde alebo preskočí. Chlapec ma odpoveďou úplne vyviedol z rovnováhy. „ Koľko máš rokov ?“ „ Štyri“ a ukazuje aj rukou so skrytým palcom. „Ako sa voláš, aké máš priezvisko ?“ Povedal priezvisko na K, ktoré som si nezapamätal, lebo som ho opäť pochválil, aký je múdry (rozumný), iste aj zásluhou pani učiteliek a rodičov. Pani učiteľka sa usmievala, tušiac, že som čakal odpoveď: kalužu treba obísť. Už pani učiteľka chcela dať pokyn pokračovať v prechádzke, keď iný chlapec z konca skupiny sa dožadoval, že aj on chce niečo povedať. Smial sa; už na pohľad to bol huncút. Kývol som mu, aby povedal, čo chce. Chlapec sa smial a povedal: „ Včera som bol opitý. Pil som pálenku“. Smial sa a s ním deti okolo. Zastávka sa skončila a škôlkari pokračovali v prechádzke.

P.S. :
Mláka pred našim domom už neplní ani funkciu výchovnej pomôcky pre škôlkarov. V rozprávkach sa „zlý“ vyparí a zmizne. Prajem si, spolu s poslancami OcÚ, aby s mlákou sa „vyparila“ aj jama, ktorá mláku vytvára.


2.7.2017 napísal A. Doktor
 
comment obecný príspevok

27.06.2017 07:22:49


O DOTÁCIÁCH

Kto si prečíta Záverečný účet obce Bobot za rok 2016, časť PRÍJMY zistí, že popri „základnej dotácii“ - podielu z výnosu dane z príjmov FO, v sume 203 tisíc €, ktorú obec dostane automaticky ( podľa počtu obyvateľov a ich vekovej štruktúry ), v časti d) prijaté granty a transfery, sú ako dotácie v celkovej sume 80 tis. € nazvané položky od 32,70 € po 49 898,40 € (transfer pre ZŠ) . A pri troške šťastia, mohla byť táto príjmová položka o 100 tis € vyššia čerpaním euro-fondov na Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci firmou MAXNETWORK, s.r.o. Veľké Úľany . Obec dotácie nielen čerpá, ale aj sama poskytuje ( kap. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách).

„ Dotácie sú zvláštny fenomén. Na strane jednej narúšajú podnikateľské prostredie. Na strane druhej, pre úspešných žiadateľov, je to výborná vec. Stačí natiahnuť ruku napísať „dobrý projekt“ a peniaze sa sypú. Zákazník už nie je ten dôležitý, treba sa trafiť do vkusu úradníka. Tak sa nenápadne mení podstata podnikania. Partnerom je úradník. Zaistí peniaze na investície. Uhradí prevádzkové náklady. Je to zlatá baňa. Hlavná schopnosť podnikateľa? Vedieť v tom chodiť. Skamarátiť sa s úradníkom. „Obšlápnout si to.“ Vedieť o zámeroch trochu skôr ako ostatní. Napísať pekný projekt. Opakovať v ňom vznešené heslá a ušľachtilé ciele, ktoré práve letia na ministerstve či v Bruseli.
Dotácie majú aj negatíva, i keď nie sú vidieť. A ľudia to tušia. Nie sú hlúpi. Tušia, že pod pozlátkou sa skrývajú také lahôdky ako je korupcia, klientelizmus, plytvanie. Živíme množstvo ľudí, ktorí len prehadzujú peniaze z jednej kopy na druhú. Ľudia však netušia, že nejde len o štát, ale i kraje, obce, úrady práce, a ďalšie. Dotácie sú všade. Každý pracovný deň sa pridelí asi tak tisíc dotácii v ČR “ napísal Roman Kříž (zakladateľ Libertariánského institutu ).

Z dotácií ma zaujala dotácia od TSK v sume 500 €, nazvaná „Dotácia na hody“ (?) . A druhá (po roku 2015) dotácia od MF SR v sume 7 000 € ako Dotácia na oplotenie MŠ a ZŠ, ktoré je v havarijnom stave (?) .

Slogan strany SDKU „Modrá je dobrá“, analyzoval jeden politológ ako my modrí sme dobrí, (oproti ne-modrým), ako skrytý klientelizmus. Pamätám si na predvolebné stretnutie obyvateľov obce, kde odznela výzva; zvoľme kandidáta na starostu, podľa toho, ktorá strana je vládna. Ak vedenie obce, kraja a štátu je stranícky totožné majú byť orgány obce obozretné (dávať pozor), aby v snahe využiť šance nedošlo k zneužitiu situácie ? Alebo sa riadiť príslovím: Blázon, kto sedí na vŕbe a nevyreže si píšťalku.

21.6.2017 napísal A. Doktor
 
comment obecný príspevok

08.06.2017 22:28:58


KAUZA – OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ RIADITEĽOVI ZŠ ( dve poznámky )

1. poznámka – chýba právne vedomie

Okresný súd Trenčín vydal dňa 22.12.2015 rozhodnutie (ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY ) o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, v ktorom r o z h o d o l takto:
- Súd u r č u j e, že skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením zo dňa 10.07.2015 doručeným „bývalému riaditeľovi“ dňa 13.07.2015 je neplatné.

V odôvodnení uviedol :
„ Bývalý riaditeľ “ bol v období od 20.02.2015 do 30.06.2015 práceneschopný. Listom zo dňa 26.03.2015 Obec Bobot, zastúpená starostkou obce, odvolala „ bývalého riaditeľa“ z funkcie riaditeľa ZŠ ku dňu 01.04.2015. Vzhľadom k tomu, že druh práce dojednaný v pracovnej zmluve bol pedagogická činnosť - riaditeľ ZŠ na plný úväzok, v pracovnoprávnom vzťahu účastníkov konania nastala situácia, kedy odvolaním z funkcie riaditeľa zanikla dohoda zamestnanca a zamestnávateľa o druhu práce, a teda nebola dohodnutá jedna z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy.
„ Bývalý riaditeľ “ opakovane vyzval Obec Bobot na riešenie tejto situácie, o čom svedčia výzvy zo dňa 02.04.2015, 15.04.2015 a 01.07.2015. „ Bývalý riaditeľ “ požiadal Obec Bobot o riešenie situácie písomnou formou, vzhľadom k tomu, že bol v tom čase práceneschopný. Obec Bobot, zastúpená starostkou obce, napriek tomu, že vedela, že „ bývalý riaditeľ “ je v tom čase práceneschopný a že jeho bydlisko je vzdialené od Obce Bobot 41 km, požiadala ho listom zo dňa 13.04.2015, aby sa dostavil na OÚ Bobot dňa 17.04.2015 o 9:00 hod. za účelom jeho pracovnej zmluvy a pracovného zaradenia. Počas práceneschopnosti sa zamestnanec nemôže zdržiavať na pracovisku, a to ani počas vychádzok, nakoľko prítomnosť zamestnanca na pracovisku by bola posudzovaná ako výkon zárobkovej činnosti, čím dochádza k porušeniu liečebného režimu. Obec Bobot, zastúpená starostkou obce, preto nesprávne pripisovala na ťarchu „ bývalého riaditeľa“ zmarenie ponukového konania zo dňa 17.04.2015 ale aj nesprávne konštatovala, že zákonné možnosti jej neumožňujú v čase práceneschopnosti riešiť pracovné zaradenie „bývalého riaditeľa“. Obec Bobot, zastúpená starostkou obce, mohla pracovné zaradenie „bývalého riaditeľa“ riešiť písomnou komunikáciou tak, ako to navrhoval „ bývalý riaditeľ“, čo však neučinila. „ Bývalý riaditeľ “ listom zo dňa 01.07.2015 doručeným na OÚ Bobot dňa 02.07.2015 oznámil ukončenie práceneschopnosti a po tretíkrát Obec Bobot požiadal o písomný návrh ohľadom jeho ďalšieho pracovného zaradenia a na pracovisko sa osobne nedostavil. Obec Bobot, zastúpená starostkou obce, udelila „ bývalému riaditeľovi“ za neprítomnosť v práci v dňoch od 01.07.2015 do 03.07.2015 a od 06.07.2015 do 10.07.2015 neospravedlnenú absenciu a z tohto dôvodu s ním okamžite skončila pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
Pre posúdenie (ne)platnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru bola rozhodujúca otázka, či stav po odvolaní „ bývalého riaditeľa“ z funkcie a nedohodnutí inej vhodnej práce s ním, je prekážkou v práci na strane zamestnávateľa, za ktorej situácie nenastupovanie „ bývalého riaditeľa“ do práce (ne)bolo porušením jeho povinností ako zamestnanca podľa § 47 ods. 1 písm. b) a § 81 písm. b) Zákonníka práce, zakladajúcim závažné porušenie pracovnej disciplíny ako dôvod okamžitého skončenia pracovného pomer.
V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR v prípade odvolania z funkcie nastáva situácia, keď povinnosť zamestnávateľa prideľovať prácu ale aj povinnosť zamestnanca vykonávať prácu zodpovedajúcu funkcii, do ktorej bol menovaný, zanikla a iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ zamestnancovi povinný prideľovať a zamestnanec povinný vykonávať, nebola dohodnutá. Nastáva teda stav, keď chýba jeden zo základných prvkov pracovného pomeru, a to druh práce. Takýto stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, pretože inak ochrana poskytovaná zamestnancovi tým, že po odvolaní z funkcie jeho pracovný pomerný nekončí, by bola len formálna. Za existencie tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa potom nemá zamestnanec povinnosť sa dostavovať na pracovisko a zotrvávať na ňom po celý pracovný časť. Je na zamestnávateľovi, aby túto situáciu riešil, či už dosiahnutím dohody o zmene pracovnej zmluvy, alebo skončením pracovného pomeru so zamestnancom zákonným spôsobom.

Poslankyňa Mgr. A. Dúcka podala ( Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce Bobot) na objasnenie situácie bližšie informácie o pôsobení Mgr. Trebichalského vo funkcii riaditeľa ZŠ, kde okrem iného uviedla:
Po zmene na pozícii starostu obce boli D. Ďuriačovou zistené v škole viaceré podvodné postupy. Pán riaditeľ dostal upozornenie na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Toto upozornenie bolo doručené aj rade školy, ktorá na jeho základe opäť podala návrh na odvolanie p. Trebichalského z funkcie riaditeľa školy. Zriaďovateľ návrh rady školy akceptoval a p. riaditeľa odvolal. Následne na to bol p. Trebichalský až do konca júna 2015 práceneschopný. Po ukončení PN-ky však do práce nenastúpil, čím opakovane porušil pracovnú disciplínu. Preto s ním zriaďovateľ rozviazal pracovný pomer.

Oproti informáciám uvedeným v rozsudku Okresného súdu v Trenčíne je časová nadväznosť uvádzaná poslankyňou Dúckou účelová ( odvolanie z funkcie a následne nástup na PN ), ale najmä tvrdenie o „opakovanom porušení pracovnej disciplíny“ „bývalým riaditeľom“. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydané-ho Okresným súdom Trenčín zo dňa 22.12.2015 je súdom potvrdené, že „ bývalý riaditeľ “ neporušil pracovnú disciplínu. Tvrdiť to 29.4.2017 znamená spochybňovať závery súdu.

Poslanec Ing. P. Koreň poznamenal, že obec išla do tohto súdneho sporu aj s vedomím, že ho prehrá. Považovala totiž za prvoradé, aby pán Trebichalský nebol viac zamestnancom OÚ.

Obec Bobot neinicializovala spor na súde s „bývalým riaditeľom“, naopak on požiadal súd o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru obcou Bobot, zastúpenou starostkou obce. A Obec Bobot spor prehrala.
Je pravda, že zainteresovaní rodičia, rada školy a starostka obce sa usilovali o to, aby „bývalý riaditeľ “ nebol zamestnancom Obce Bobot, čo dokazuje okamžité skončenie pracovného pomeru, pre závažné porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu neospravedlnenej absencie v dňoch 01.07.- 03.07.2015 a 06.07.- 10.07.2015. Problém bol v tom, že „bývalý riaditeľ“ nemal povinnosť nastúpiť do práce, lebo mu nebolo Obcou Bobot, zastúpenou starostkou obce, určené pracovné zaradenie. Ďalší problém bol v tom, že zainteresovaní nenašli zákonné dôvody, aby „bývalý riaditeľ “ nebol zamestnancom Obce Bobot.

Spomínam si na disidentský aforizmus pred r. 89 : Je pravda, že na chybách sa učíme, ale naše vedúce kádre, by sme mali učiť lacnejším spôsobom.

2. poznámka – informovanie ? o nakladaní z verejnými zdrojmi

O tom, že okamžité skončenie pracovného pomeru medzi Obcou Bobot, zastúpenú starostkou obce, a „bývalým riaditeľom“ sa stáva mimoriadnou udalosťou sa obyvatelia obce dozvedeli zo zápisnice OZ zo dňa 21.10.2016.

V zápisnici v bode 8. Rôzne sa uvádza: Uznesenie č.75/2016: OZ v Bobote schvaľuje: Použitie prostriedkov Rezervného fondu obce Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 vo výške 23 341,20 eur na pokrytie výdavkov nasledovne: = 11 199,20 eur ako mimoriadna okolnosť – doplatenie platu aj s odvodmi zamestnávateľa bývalému zamestnancovi na základe súdneho rozhodnutia .

Uznesenie popisuje výdavok v sume 11 199,20 eur vo vzťahu k rozpočtu: na základe súdneho rozhodnutia, čo nie je žiadne zdôvodnenie. Nehovorí konkrétne akým súdnym rozhodnutím, ale najmä prečo Obec Bobot má niečo platiť bývalému zamestnancovi?

Problém spočíva už v schvaľovaní programov zasadnutí obecného zastupiteľstva. V tomto prípade „ Súdny spor bývalého zamestnanca s Obcou Bobot “ mal byť samostatným bodom programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote dňa 21. 10. 2016. V zmysle Rokovacieho poriadku by poslanci dostali pred rokovaním OZ (5dní) dôvodovú správu včítane Rozsudku súdu, aby sa s nimi oboznámili. V rámci prejednávania bodu „Súdny spor“ by predkladateľ zhrnul postup obce vo veci a výsledok - súdne rozhodnutie. Bod programu by obsahoval identifikačné údaje súdneho rozhodnutia, aby si každý obyvateľ Obce Bobot, mohol súdne rozhodnutie opakovane vyhľadať a získať. Kto má záujem o Rozsudok, môže požiadať starostku obce o identifikačné údaje k Rozsudku.

Rozsudok má 10 strán. Údajne bol k dispozícii poslancom pri rokovaní OZ. Som presvedčený, že ho nikto z poslancov pred schvaľovaním uznesenia nečítal.

V Rozsudku sa uvádza, že Obec Bobot je povinná nahradiť „bývalému riaditeľovi“ trovy konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia v sume 263,19 € , nič viac.

Náhrada mzdy bývalému riaditeľovi ZŠ bola údajne vyplatená vo výplatnom období za mesiac marec 2016.

Časová os : Okresný súd Trenčín vypracoval Rozsudok 22.12.2015; náhrada mzdy „bývalému riaditeľovi bola vyplatená za mesiac marec 2016; prijatie uznesenia o čerpanie prostriedkov rezervného fondu 21.10.2016 je vyjadrením transparentnosti ? v čerpaní verejných zdrojov Obce Bobot, keď OZ bežne schvaľuje výdavky aj v sume napr. 30 € (sponzorský príspevok).
8.6.2017 napísal A. Doktor st.
 
comment Trebichalský

11.05.2017 21:16:48

Dobrý deň.
Od ešte morálnych občanov obce Bobot som bol požiadaný o reakciu na zápisnicu z verejného zhromaždenia obce Bobot z 29.42017.
Fakty sú nasledovné:
1. V zápisnici (s.2, 4 riadok odspodu): „ OÚ Bobot rozviazal pracovný pomer s Mgr. Trebichalským pre porušenie pracovnej disciplíny.“
Fakt – súd neuznal OÚ Bobot rozviazanie pracovného pomeru pre porušenie prac.disciplíny s Mgr. Trebichalským, lebo žiadne porušenie pracovnej disciplíny nenastalo a preto súd výpoveď uznal ako protizákonnú, čiže neplatnú.
2. V zápisnici (s.3, 9 riadok zhora): „ Starosta Ľ.Tunega prijal p.Trebichalského zákonným spôsobom.“ Uvedené je fakt.
3. V zápisnici (s.3, 22 riadok zhora): „ ŠŠI (Štátna školská inšpekcia) je však iba kontrolný orgán, nemá právomoci komplexne skúmať prácu a osobnosť pedagogického zamestnanca.“
Fakt – ŠŠI je kontrolný orgán a má právomoc komplexne skúmať činnosť pedagogického zamestnanca. Faktom je aj, že ŠŠI prišla neohlásená a žiadne závažné nedostatky a vážne porušenia zákonov týkajúcich sa práce riaditeľa ZŠ nezistila. Určite komukoľvek p.starostka bez problémov poskytne výslednú správu ŠŠI k preštudovaniu – nie je to dokument podliehajúci stupňu utajovania.
P. Dúcka asi osobne nezažila žiadnu inšpekciu, hodiny v ZŠ Bobot mi osobne posudzovali a vyjadrovali sa k nim p. inšpektorky.
4. V zápisnici (s.3, r. 16 zdola): „ P. riaditeľ dostal upozornenie na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Toto upozornenie bolo doručené aj rade školy, ktorá na jeho základe opäť podala návrh na odvolanie p. Trebichalského z funkcie riaditeľa školy.“
V tejto veci prebieha súdne konanie, preto sa nemôžem k tomu vyjadrovať.
5. V zápisnici (s.3, r.9 zdola): „ A. Dúcka poznamenala, že jedinou záchranou pre bobotskú školu bolo rozviazanie pracovného pomeru s p.Trebichalským.“
Áno, je to tvrdenie p. Dúckej.
6. V zápisnici (s.4, r. 6 zhora): „ Toto rozhodnutie školy p. Trebichalský napadol a v súčasnej dobe je s touto školou v súdnom spore.“
Ak by bola p. Dúcka etická, vedela by, že pokiaľ neexistuje rozsudok súdu, je neobjektívne sa vyjadrovať sa k veciam, o ktorých nemám dostatočné informácie.
Aj tu si môžu morálni občania Bobotu spraviť vlastný názor.

S úctou
Mgr. Trebichalský, osobne
 
comment obecný príspevok

20.04.2017 10:13:42


DEMOKRATICKÉ VOĽBY ( A AKO ĎALEJ ? )

S blížiacimi sa voľbami v Českej republike sa v novinách objavujú články o voľbách. Zaujal ma príspevok so sarkastickým nadpisom „ PODEPSALI STE NÁM BIANKO ŠEK NA ČTYŘI ROKY VOLOVÉ (na adresu voličov) “. Autor sa vracia k voľbám do Senátu, kde ako píše „ sa volieb zúčastnilo plných 15 percent voličov ! “ A ironicky to komentuje : „ ..., nie je to dané nezáujmom o našu hornú komoru, t.j. apatiou občanov, ale naopak, silnou spokojnosťou s jej činnosťou “.

V zastupiteľskej demokracii „ zvolení“ zástupcovia majú legitimitu od voličov, či sa jedná o spoločenstvá vlastníkov, alebo spoločenstvo obyvateľov obce, vyššieho územného celku, alebo občanov štátu. „Zvolení“ nie sú ani v pozícii vlastníkov všetkých pozemkov, ani obce ani štátu. Nie sú ani v pozícii riaditeľov, a tí čo ich volili, nie sú v pozícii ich podriadených. Práve naopak. Ak legitimita „zvolených“ pochádza od „voličov“, majú voliči právo pýtať sa na ich činnosť a zvolení povinnosť odpovedať.
V prípade obce legitimita poslancov a starostu pochádza od obyvateľov obce, preto majú obyvatelia tejto obce „ prirodzené právo “, klásť voleným zástupcom otázky a dostávať na ne, v zákonnej lehote, odpovede. Odpovedať na otázky občanov, ako povinnosť, ukladá poslancom aj zákon o obecnom zriadení.

Bývam na Bobote už 10 rokov. A stále som prekvapený tým, ako sa obyvatelia obce (ne)zaujímajú o veci verejné ( týkajúce sa diania v obci ). Existuje zákon o verejnom prístupe k informáciám. Koľko obyvateľov obce ho využilo? Koľko obyvateľov obce pripomienkovalo návrh rozpočtu? Koľko obyvateľov obce sa oboznámilo s údajmi jednotlivých kapitol? Všetko, aj zábavné akcie organizované obcou, majú svoj odraz v rozpočte obce. Koľko obyvateľov obce požiadalo poslanca, aby podal informáciu o svojej činnosti, resp. prečo hlasoval, tak ako hlasoval? Ak sa nezaujímame o činnosť (rozhodovaciu) našich zvolených zástupcov, nestaviame sa do pozície tých, čo podpísali bianko šek ?

29.4. 2017 zvoláva obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie občanov. Prejavme aktívnou účasťou záujem o veci verejné.

P.S.
Tým, ktorí by chceli argumentovať, že kresťanská vierouka hovorí o úcte k predstaveným, ktorí majú právnu legitimitu, odcitujem odpoveď najvyššie postaveného Slováka vo Vatikáne vo funkcii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý na otázku či možno „ kritizovať predstaveného“ odpovedal takto : „ Ak som presvedčený, že je to nutné, je to potrebné urobiť bez ohľadu na to, ako to dopadne, alebo akým spôsobom bude takéto napomenutie prijaté. Aj vo vedomí, že nebude prijaté alebo nebude pochopené. Je to moja povinnosť a tú povinnosť má každý. Pripomenutie zodpovednosti nie je nikdy na škodu .“
Ak podriadený má povinnosť kritizovať predstaveného, ak je kritika oprávnená, o čo väčšie právo má kritizovať volič toho, komu dal svoj hlas vo voľbách !


19.4.2017 napísal A. Doktor
 
comment obecný príspevok

31.03.2017 09:39:43


DOPLŇUJÚCA POZNÁMKA

Na Islande prezidenta republiky vyberajú priamo občania (priama voľba). Ak úradujúci prezident opäť kandiduje na funkciu prezidenta a nekandiduje žiadny iný kandidát, úradujúci prezident je vyhlásený za hlavu štátu na ďalšie funkčné obdobie. V ústave je zakotvené, že v prípade ak je iba jeden kandidát, sa voľby nekonajú.
P.S. V roku 930 bol na Islande vytvorený prvý parlament na svete, ktorý okrem krátkeho obdobia v 19. storočí existuje dodnes .

A. Doktor

comment obecný príspevok

25.03.2017 15:07:25


PÁR POZNÁMOK k stanovisku predsedu Urbariátu Bobot- Lehota p.s.

V čom sa predseda spoločenstva mýli :

1. Napísal som, že vybrať piatich z piatich nedáva voličom možnosť vybrať si jednotlivých kandidátov, že takejto voľbe chýba elementárna logika. Nič menej a nič viac.
2. Skutočnosť, že členovia spoločenstva v roku 2013 nehlasovali za zverejnenie výsledkov hospodárenia na webovej stránke spoločnosti neznamená, že požiadavku nemôžem opakovane požadovať každý rok, až do doby, keď informácia bude zverejnená ( Článok V, ods. 1 písm. c) stanov spoločenstva ).
3. Predseda spoločenstva tvrdí, že nerešpektujem výsledky volieb ! Svoje tvrdenie opiera o svoj „pocit“ a „podtón“ príspevku. Kde v mojom príspevku je zmienka o nerešpektovaní výsledku volieb ? Naopak, jasne píšem, že som neuspel.
4. Predseda píše „ ... preto budem žiadať dozornú radu, aby ho pozvala na svoje zasadnutie.“ Dozorná rada nie je podriadená predsedovi spoločenstva, práve naopak. Dozorná rada kontroluje činnosť celého spoločenstva, včítane výboru a predsedu. Predseda výboru ( tak ako každý člen spoločenstva ) môže podať sťažnosť na AD ( ale nemôže určovať, čo má dozorná rada robiť) a dozorná rada sťažnosť prerokuje ako každú písomnú sťažnosť člena spoločenstva.
5. Stránka Fórum je stránkou, kde občania píšu svoje názory, pripomienky a iný ich zase čítajú. Ich obsah je rôznorodý. A Urbariát Bobot-Lehota má za členov obyvateľov obce. Kde inde by som svoju úvahu VOĽBY A DEMOKRACIA napísal, keď webová stránka UBL nie je prístupná.


P.S. k bodu č. 3.
V minulosti existoval humoristický časopis, ktorý mal rubriku Zo súdnych siení a predsiení. Raz tam bol tento príspevok : hovorí svedkyňa : „ Obžalovaný pohoršuje spoluobčanov tým, že hrá nahý na husliach! Je síce pravda, že má stiahnuté rolety, ale aj tak každý vie, že hrá nahý.“

Ďakujem za pozornosť. A. Doktor

comment Ján Pšenka

19.03.2017 13:42:07

Vážený p. Anton Doktor, člen pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot – Lehota.

Dovoľujem si touto cestou reagovať na Váš príspevok zo dňa 18.03.2017 s názvom „Voľby a demokracia.

Medzi základné princípy demokratických volieb patrí:

1. dodržanie princípov a pravidiel aktívneho volebného práva,
2. dodržanie princípov a pravidiel pasívneho volebného práva,
3. demokratický priebeh volieb,
4. rešpektovanie výsledku volieb zo strany všetkých dotknutých.

Na valnom zhromaždení Urbariátu Bobot – Lehota boli všetky princípy demokratických volieb rešpektované a dodržané. Pokiaľ ide o právo voliť, všetkým prítomným členom urbariátu bolo toto právo priznané, každý ( niektorí i na základe splnomocnenia od iných členov ) vyjadrili svoju vôľu slobodným hlasovaním v zmysle platných stanov pozemkového spoločenstva i v zmysle platnej právnej úpravy.

Pasívne volebné právo – teda právo byť volený rovnako bolo rešpektované. Všetci členovia doterajšieho výboru i dozornej rady sa síce rozhodli opätovne kandidovať na príslušné funkcie, ale zároveň bol ponechaný priestor i ostatným členom, aby sa o kandidatúru prihlásili. Toto právo ste využili len Vy. Príslušná komisia teda prečítala návrh všetkých prihlásených kandidátov vrátane Vášho mena. Nasledovalo hlasovanie, ktorého výsledok bol riadne vyhlásený.

Pokiaľ ide o kandidatúru – každému členovi spoločenstva bola doručená pozvánka s návrhom programu, z ktorého bolo zrejmé, že na valnom zhromaždení bude prebiehať voľba členov do príslušných orgánov spoločenstva. Nakoľko členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva, tým, že pozvánka s vyššie spomínaným bodom programu bola riadne zverejnená na web stránke obce Bobot, i nečlen spoločenstva mohlo doručiť svoju kandidatúru.

Princípom demokratických volieb nie je „postavenie“ viacerých kandidátov, nakoľko to v mnohých prípadoch nie je možné reálne dosiahnuť. Rozhodnutie o kandidatúre je slobodným rozhodnutím každého občana. Skutočnosť, že na 5 voľných miest kandiduje práve 5 ľudí ešte neznamená, že práve títo musia byť zvolení.
V súvislosti s Vašou otázkou „ Prečo správy, predkladané nižšími orgánmi spoločenstva na zhromaždení členov spoločenstva, nie sú vopred zverejnené na webovej stránke spoločnosti ?“,si Vám dovoľujem pripomenúť, že túto otázku už valné zhromaždenie riešilo, a to dňa 02.03.2013, kedy za uvedený návrh hlasovali len 2 členovia, t.z. podľa veľkosti podielov 126/8800, proti návrhu hlasovalo 6752/8800 hlasov, a teda Váš návrh nebol prijatý.

V neposlednom rade ja pripomínam Vám, že dôležitým princípom demokratických volieb je už spomínané rešpektovanie výsledku volieb, pričom z podtónu Vášho príspevku a z tiež zo skutočnosti, že ste ho uverejnili ešte v deň valného zhromaždenia cítim, že ste sa s výsledkom volieb ešte nezmierili.

Na záver mi dovoľte vyjadriť ospravedlnenie občanom, ktorí nie sú členmi nášho urbariátu, že interné záležitosti nášho spoločenstva riešime práve na tomto fóre, ktoré je zaiste určené na riešenie dôležitých verejných otázok a nie interných záležitostí pozemkových spoločenstiev, ktoré majú na účely podnetov a sťažností zriadený osobitný orgán – dozornú radu. Pán A. Doktor asi nerozumie litere zákona, keďže tento postup nedodržal, preto budem žiadať dozornú radu, aby ho pozvala na svoje zasadnutie.

S pozdravom

Ján Pšenka
predseda Urbariátu Bobot- Lehota p.s

comment obecný príspevok

18.03.2017 18:31:51


VOĽBY A DEMOKRACIA

Dnes, 18.3.2017 sa konalo zasadnutie zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot – Lehota, kde bodom programu zasadnutia, okrem iného, bola aj voľba členov výboru a členov dozornej rady. Počet členov výboru je päť, dozorná rada má troch členov. Boli zvolení členovia návrhovej a volebnej komisie. Keď nadišiel čas volieb nových členov výboru a dozornej rady, predseda návrhovej komisie prečítal kandidátov na členov výboru a členov dozornej rady. Boli to členovia starého výboru a starej dozornej rady, ktorých navrhol „výkonný“ výbor spoločenstva. Problémom nebolo to, že to boli členovia starého výboru a starej dozornej rady ale to, že bolo kandidátov na členov výboru a členov dozornej rady práve toľko, koľko bolo v oboch orgánoch voliteľných miest. Načo sme volili členov návrhovej a volebnej komisie ? Voľba v zmysle výberu znamená napr. zo siedmich vybrať päť. Vybrať z piatich päť nemožno nazvať voľbou. Takej voľbe chýba elementárna logika. Tak som sa prihlásil za kandidáta do dozornej rady. Svojím návrhom som spôsobil „ zdržanie“ v programe zasadnutia, ale dal som voľbám punc, že sa jedná o voľby, o výber 5. zo 6. Získal som priazeň menšieho počtu z prítomných členov spoločenstva oproti víťazom. Na záver v diskusii som ešte položil otázku : „ Prečo správy, predkladané nižšími orgánmi spoločenstva na zhromaždení členov spoločenstva, nie sú vopred zverejnené na webovej stránke spoločnosti ?“. Predseda výboru i dozornej rady argumentovali tým, že „výkonný“ výbor spoločenstva má zato, že členovia spoločenstva majú dosť možností sa k informáciám dostať. Obaja zabudli, že najvyšším orgánom spoločnosti je zhromaždenie členov spoločnosti, ktoré práve jednalo. Správna odpoveď by bola : „ Môžeme dať o otázke hlasovať “ . Moja odpoveď by bola, že netreba. Tou správnou otázkou by predsedovia potvrdili, že rozumejú litere zákona o pozemkových spoločnostiach - § 14 (1) zákona.

I takéto môžu byť nuansy v chápaní demokracie.

Ďakujem za pozornosť.
člen urbariátu A. Doktor
 
comment obecný príspevok

03.03.2017 17:44:35


PRÁVNE VEDOMIE

Vodiči pri vjazde a prejazde 2/3 cesty cez obec Dolné Motešice od obce Bobot sa rozhodujú, či za tabuľou označujúcou začiatok obce znížia rýchlosť na 50 km/h brzdením, alebo nie. Prvá skupina vodičov automaticky rešpektuje zákon o cestnej premávke, druhá skupina nie. Vidí : pravá strana vedľa cesty je nezastavaná, ľavú stranu tvoria záhrady, prečo rýchlosť znižovať?

Na webovej stránke obce som si prečítal pozvánku na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (podľa Čl 4 bod 6. Rokovacieho poriadku OZ v Bobote), ktoré sa uskutoční dňa 3.3.2017 o 18.00 hod v kancelárií obecného úradu obce Bobot.
V zákone o obecnom zriadení, §12 ods. (4), sa uvádza : Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
V dňoch 1. až 3.3.2017 na úradnej tabuli v obci bola pozvánka iba na riadne zasadnutie OZ dňa 10.2.2017.

Čím to je, že ľudia nerešpektujú zákon, že ho nedodržiavajú? Veľa sa hovorí o tom, že občania majú nízke právne vedomie, hovorí sa o potrebe zvyšovania právneho vedomia. Právne vedomie je súhrn právnych názorov a predstáv ľudí o práve.

Americkí psychológovia urobili experiment, výsledkom ktorého bolo zistenie, že medzi kreativitou jednotlivca a nepoctivosťou je vysoká korelácia. Uvediem to na príklade chovania človeka kreatívneho: Prechádza na červenú a na druhej strane stojí mamička so šesťročným dievčatkom. Keď okolo nich prechádza, počuje, ako malá slečna protestuje: „ ...... a ujo (teta) môže ? !“ Najskôr sa zahanbí, že to dieťa kazí. Po pár krokoch zmení názor. „ Aké kazenie mládeže ? Len sa dievča uč myslieť samostatne a nebuď ako ovca,“ povie si v duchu a je na seba hrdý. A ešte ho napadne iný variant : „Nerešpektujem pravidlo nechodiť na červenú, kým sa nepredĺži interval zelenej “. Alebo ...

KTO VIE, KDE JE PRAVDA ?


3.3.2017 napísal A. Doktor

 

<< | 1 2 3 4 5 6 7 .. 10 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »