Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Ján Pšenka

19.03.2017 13:42:07

Vážený p. Anton Doktor, člen pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot – Lehota.

Dovoľujem si touto cestou reagovať na Váš príspevok zo dňa 18.03.2017 s názvom „Voľby a demokracia.

Medzi základné princípy demokratických volieb patrí:

1. dodržanie princípov a pravidiel aktívneho volebného práva,
2. dodržanie princípov a pravidiel pasívneho volebného práva,
3. demokratický priebeh volieb,
4. rešpektovanie výsledku volieb zo strany všetkých dotknutých.

Na valnom zhromaždení Urbariátu Bobot – Lehota boli všetky princípy demokratických volieb rešpektované a dodržané. Pokiaľ ide o právo voliť, všetkým prítomným členom urbariátu bolo toto právo priznané, každý ( niektorí i na základe splnomocnenia od iných členov ) vyjadrili svoju vôľu slobodným hlasovaním v zmysle platných stanov pozemkového spoločenstva i v zmysle platnej právnej úpravy.

Pasívne volebné právo – teda právo byť volený rovnako bolo rešpektované. Všetci členovia doterajšieho výboru i dozornej rady sa síce rozhodli opätovne kandidovať na príslušné funkcie, ale zároveň bol ponechaný priestor i ostatným členom, aby sa o kandidatúru prihlásili. Toto právo ste využili len Vy. Príslušná komisia teda prečítala návrh všetkých prihlásených kandidátov vrátane Vášho mena. Nasledovalo hlasovanie, ktorého výsledok bol riadne vyhlásený.

Pokiaľ ide o kandidatúru – každému členovi spoločenstva bola doručená pozvánka s návrhom programu, z ktorého bolo zrejmé, že na valnom zhromaždení bude prebiehať voľba členov do príslušných orgánov spoločenstva. Nakoľko členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva, tým, že pozvánka s vyššie spomínaným bodom programu bola riadne zverejnená na web stránke obce Bobot, i nečlen spoločenstva mohlo doručiť svoju kandidatúru.

Princípom demokratických volieb nie je „postavenie“ viacerých kandidátov, nakoľko to v mnohých prípadoch nie je možné reálne dosiahnuť. Rozhodnutie o kandidatúre je slobodným rozhodnutím každého občana. Skutočnosť, že na 5 voľných miest kandiduje práve 5 ľudí ešte neznamená, že práve títo musia byť zvolení.
V súvislosti s Vašou otázkou „ Prečo správy, predkladané nižšími orgánmi spoločenstva na zhromaždení členov spoločenstva, nie sú vopred zverejnené na webovej stránke spoločnosti ?“,si Vám dovoľujem pripomenúť, že túto otázku už valné zhromaždenie riešilo, a to dňa 02.03.2013, kedy za uvedený návrh hlasovali len 2 členovia, t.z. podľa veľkosti podielov 126/8800, proti návrhu hlasovalo 6752/8800 hlasov, a teda Váš návrh nebol prijatý.

V neposlednom rade ja pripomínam Vám, že dôležitým princípom demokratických volieb je už spomínané rešpektovanie výsledku volieb, pričom z podtónu Vášho príspevku a z tiež zo skutočnosti, že ste ho uverejnili ešte v deň valného zhromaždenia cítim, že ste sa s výsledkom volieb ešte nezmierili.

Na záver mi dovoľte vyjadriť ospravedlnenie občanom, ktorí nie sú členmi nášho urbariátu, že interné záležitosti nášho spoločenstva riešime práve na tomto fóre, ktoré je zaiste určené na riešenie dôležitých verejných otázok a nie interných záležitostí pozemkových spoločenstiev, ktoré majú na účely podnetov a sťažností zriadený osobitný orgán – dozornú radu. Pán A. Doktor asi nerozumie litere zákona, keďže tento postup nedodržal, preto budem žiadať dozornú radu, aby ho pozvala na svoje zasadnutie.

S pozdravom

Ján Pšenka
predseda Urbariátu Bobot- Lehota p.s

comment obecný príspevok

18.03.2017 18:31:51


VOĽBY A DEMOKRACIA

Dnes, 18.3.2017 sa konalo zasadnutie zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot – Lehota, kde bodom programu zasadnutia, okrem iného, bola aj voľba členov výboru a členov dozornej rady. Počet členov výboru je päť, dozorná rada má troch členov. Boli zvolení členovia návrhovej a volebnej komisie. Keď nadišiel čas volieb nových členov výboru a dozornej rady, predseda návrhovej komisie prečítal kandidátov na členov výboru a členov dozornej rady. Boli to členovia starého výboru a starej dozornej rady, ktorých navrhol „výkonný“ výbor spoločenstva. Problémom nebolo to, že to boli členovia starého výboru a starej dozornej rady ale to, že bolo kandidátov na členov výboru a členov dozornej rady práve toľko, koľko bolo v oboch orgánoch voliteľných miest. Načo sme volili členov návrhovej a volebnej komisie ? Voľba v zmysle výberu znamená napr. zo siedmich vybrať päť. Vybrať z piatich päť nemožno nazvať voľbou. Takej voľbe chýba elementárna logika. Tak som sa prihlásil za kandidáta do dozornej rady. Svojím návrhom som spôsobil „ zdržanie“ v programe zasadnutia, ale dal som voľbám punc, že sa jedná o voľby, o výber 5. zo 6. Získal som priazeň menšieho počtu z prítomných členov spoločenstva oproti víťazom. Na záver v diskusii som ešte položil otázku : „ Prečo správy, predkladané nižšími orgánmi spoločenstva na zhromaždení členov spoločenstva, nie sú vopred zverejnené na webovej stránke spoločnosti ?“. Predseda výboru i dozornej rady argumentovali tým, že „výkonný“ výbor spoločenstva má zato, že členovia spoločenstva majú dosť možností sa k informáciám dostať. Obaja zabudli, že najvyšším orgánom spoločnosti je zhromaždenie členov spoločnosti, ktoré práve jednalo. Správna odpoveď by bola : „ Môžeme dať o otázke hlasovať “ . Moja odpoveď by bola, že netreba. Tou správnou otázkou by predsedovia potvrdili, že rozumejú litere zákona o pozemkových spoločnostiach - § 14 (1) zákona.

I takéto môžu byť nuansy v chápaní demokracie.

Ďakujem za pozornosť.
člen urbariátu A. Doktor
 
comment obecný príspevok

03.03.2017 17:44:35


PRÁVNE VEDOMIE

Vodiči pri vjazde a prejazde 2/3 cesty cez obec Dolné Motešice od obce Bobot sa rozhodujú, či za tabuľou označujúcou začiatok obce znížia rýchlosť na 50 km/h brzdením, alebo nie. Prvá skupina vodičov automaticky rešpektuje zákon o cestnej premávke, druhá skupina nie. Vidí : pravá strana vedľa cesty je nezastavaná, ľavú stranu tvoria záhrady, prečo rýchlosť znižovať?

Na webovej stránke obce som si prečítal pozvánku na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (podľa Čl 4 bod 6. Rokovacieho poriadku OZ v Bobote), ktoré sa uskutoční dňa 3.3.2017 o 18.00 hod v kancelárií obecného úradu obce Bobot.
V zákone o obecnom zriadení, §12 ods. (4), sa uvádza : Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
V dňoch 1. až 3.3.2017 na úradnej tabuli v obci bola pozvánka iba na riadne zasadnutie OZ dňa 10.2.2017.

Čím to je, že ľudia nerešpektujú zákon, že ho nedodržiavajú? Veľa sa hovorí o tom, že občania majú nízke právne vedomie, hovorí sa o potrebe zvyšovania právneho vedomia. Právne vedomie je súhrn právnych názorov a predstáv ľudí o práve.

Americkí psychológovia urobili experiment, výsledkom ktorého bolo zistenie, že medzi kreativitou jednotlivca a nepoctivosťou je vysoká korelácia. Uvediem to na príklade chovania človeka kreatívneho: Prechádza na červenú a na druhej strane stojí mamička so šesťročným dievčatkom. Keď okolo nich prechádza, počuje, ako malá slečna protestuje: „ ...... a ujo (teta) môže ? !“ Najskôr sa zahanbí, že to dieťa kazí. Po pár krokoch zmení názor. „ Aké kazenie mládeže ? Len sa dievča uč myslieť samostatne a nebuď ako ovca,“ povie si v duchu a je na seba hrdý. A ešte ho napadne iný variant : „Nerešpektujem pravidlo nechodiť na červenú, kým sa nepredĺži interval zelenej “. Alebo ...

KTO VIE, KDE JE PRAVDA ?


3.3.2017 napísal A. Doktor

 
comment obecný príspevok

22.02.2017 22:06:02


NEVYSPYTATEĽNÉ CESTY

V týchto dňoch som si prečítal publikáciu – monografiu PAMAŤ JEDNEJ FARNOSTI, ktorú napísal správca Farnosti Motešice Jozef Holka a vydal Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie v Motešiciach v roku 2006 (280 strán). POHĽAD DO FARNOSTI MOTEŠICE je doplňujúci názov publikácie, ktorý konkretizuje o ktorú farnosť sa jedná. Monografia popisuje časový úsek dejín farnosti od roku 1332 do 2002. Informácie čerpá z archívov v Nitre, Budapešti, v Čechách, z archívov farských úradov a matrík farností. Popisuje kostoly a kaplnky, faru, ich vznik za podpory donátorov (darcov) vlastníkov pozemkov, ktorí darovali pozemok, na ktorých boli objekty postavené, alebo založili základinu (fundáciu) na prevádzku farnosti. Popisuje zmeny vlastníkov majetkov, opravy cirkevných budov. Popisuje počty veriacich vo farnosti a zoznam kňazov.

„ Farský kostol v Dolných Motešiciach počas dlhých rokov neprešiel žiadnou väčšou úpravou. Až príchod pána farára Karola Dúbravského ( 1912-1934) znamenal radikálnu renováciu v celkovej výzdobe kostola. Jeho usilovná ruka zanechala nezabudnuteľné stopy na jeho vnútornej výzdobe. Ako mladý kňaz , plný energie, púšťa sa do prác na obnove kostola.“ píše sa na str.112.
A na str.220 „ Mal spisovateľského ducha. V roku 1922 vydal v spolku sv. Vojtecha v Trnave tlačou Životopis sv.Cyrilla a Methoda, apoštolov slovanských. Jeho dielo ocenil aj pán biskup Karol Kmeťko:

V Nitre dňa 21.júla 1922

Dôstojný Pane !

Za čestný exemplár diela Vášho mne doposlaného najúprimnejšie Vám ďakujem. Chváli ono vynálezavosť ducha Vášho, ktorým ste vycítili nie len potrebu diela takéhoto pre náš slovenský ľud, ale i beh času, ktorý dielam takýmto vzdáva svoje uznanie. Tešil by som sa, keby dielo toto sa rozšírilo a nebolo posledné rúk Vašich, lebo netreba mi prízvukovať, že katolícka naša slovenská spisba mnoho a čím nadanejších pracovníkov potrebuje, aby večné zásady Kristove i v slovenskom národe na primeranej výške povolenia zachovať vedela.

+ Karol, biskup

Žiaľ, táto kniha sa vo farskom archíve nenachádza, ale zachoval sa nevydaný rukopis príručky Rukoväť ruženca so zasvätením sa rodiny Božskému Srdcu Pána z roku 1924. ....“

Veta, že knižka Životopis sv.Cyrilla a Methoda, apoštolov slovanských sa v archíve nenachádza je dôvodom prečo teraz píšem. V roku 2015 som tu vo FORUM (str.3 ) napísal príspevok s názvom VÝROČIE PAPIERNE. V ňom popisujem z čoho sa papier vyrábal, a aký bol osud kníh, ktoré boli základným materiálom na výrobu baliaceho papiera. Ale i o tom ,aký bol vzťah ceny a hodnoty knižky v odpade. Vtedy som napísal :

„ Boli knihy, ktoré nemali hodnotu ani vo výške ceny odpadu, iné cenu odpadu prevyšovali 1000 i viackrát. Za takú považujem knižku od pána farára z Dolných Motešíc-- ŽIVOTOPIS SV. CYRILLA A METHODA .“

Knižka Životopis sv.Cyrilla a Methoda, apoštolov slovanských sa nezachovala v archíve Motešickej farnosti ale bola, iste nie jediný exemplár, spracovaná na baliaci papier v našej papierni. Výtlačok, ktorý vlastním, má pečiatku R. kat. ľudová škola Dolné Voderady.

Z histórie obce vyberám :
„ Dolné Voderady ležia asi tri kilometre západne od Drahoviec. Dnes sú súčasťou obce. V Dolných Voderadoch žije stovka obyvateľov.
Iba málokto pozná Dolnovoderadský cenný klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý dal postaviť roku 1821 biskup Ján Kluh. Ku kostolu patrila fara a škola. Všetky objekty sú zachované. Na farskej budove je pamätná tabuľa slovenského básnika a spisovateľa Juraja Slottu Rajeckého, rímskokatolíckeho kňaza národného buditeľa, spoluzakladateľa Matice Slovenskej a dlhoročného správcu Spolku sv. Vojtecha v Trnave . Na Dolnovoderadskej fare pôsobil rokoch 1878-1882, kde aj zomrel.
Nedávno sa zrekonštruoval vzácny kostol, ktorý má nové vonkajšie omietky, novú strechu, a je obnovená jeho bohatá vnútorná výbava. Pri vynovení kostola výrazne pomohla aj Drahovská obec.

( tu sú fotografie)
Na fotografiách (v pravo) je vidieť starostu obce p. Doktora a niektoré maľby, ktoré v kostole namaľoval. “


napísal A Doktor z Bobota

comment Nahnevaný občan a je nás viac

30.01.2017 17:47:45

Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo.
Kam a ako ďaleko až chcete zájsť s tým budovaním plota okolo areálu školy a škôlky? Znova ďalšia faktúra č. 361/2016 z 28. 12. 2016 od Tibora Bašku na 7.700,- €, predtým faktúra č. 348/2015 na 7.900,- od Tibora Bašku. Teda dohromady ste už za plot zaplatili 15.600,- €. V prepočte na slovenské koruny, takmer pol milióna korún za plot. Toto čo tu stvárate, je už naozaj silná káva. To si fakt myslíte, že Vám toto ľudia budú do nekonečna tolerovať a myslíte si, že ľudia v tejto obci sú takí hlúpi ako ste vy múdri? To, že si pani starostka s podporou strany SMER a KDH môže robiť čo chce, to je nehoráznosť a ešte ak takéto kroky schvaľuje obecné zastupiteľstvo, to je doslova hanba. To Vám je všetkým naozaj jedno, že sa v tejto obci takto hospodári a niekto tu neskutočne podvádza a nabaľuje si vrecká?!

comment zdravý rozum

27.01.2017 20:16:09

Kolko ludí musí na Bobote este spadnúť, aby sa starostka zobudila a dala posypať cesty a chodníky???
 
comment Vlado Cingel

21.01.2017 13:42:43

Vážený pán,pani.Prečo sa nepodpíšete?Najskôr si preverte kto a ako je platený,no až potom tu môžete o tom vypisovať. Cingelová sa píše s tvrdým L!!!!

comment Nahnevaný občan a je nás viac

21.01.2017 11:27:17

Vážený pán Ing. Anton Doktor.
Veľa občanov je zvedavých ako Vám boli sprístupnené informácie, o ktoré ste žiadali obec, starostku obce - Vašu sympatizantku a čo ste zistili. Nuž, sprístupňovať informácie je pre starostku a obec asi veľmi náročné a ťažké. Po zverejnení príspevku 22.11. 2016 o výrobe a dodávke oplotenia základnej a materskej školy za 7.900,- € ešte v decembri 2015, zrazu po roku rýchlo tá istá firma v decembri 2016 a už v mrazoch robí ďalší plot a to dokonca betónový so železnými výplňami od hlavnej cesty. Prečo asi? Dovolím si tvrdiť, že v roku 2015 bol plot o tento ďalší plot predražený, a preto bol takto rýchlo po roku urobený. Vďaka príspevku a upozorneniu na nekalé konanie bol plot urobený, ale žiaden účel plniť nebude. Pretože živý plot , ktorý bol zničený, zachytával prach z hlavnej cesty. U nás je tendencia všetko živé a zelené zničiť, vyrúbať a vypíliť. Prosím Vás, aký to má všetko účel a zmysel? Veľmi som zvedavý a nielen ja, p. Ing. Anton Doktor, k akým informáciám sa dopracujete a čo zistíte, pretože po dvoch rokoch práce pani starostky v našej obci je skutočne veľa toho, čo je v rozpore so zákonom a spravodlivosťou.
Ak pani starostka reaguje na dotaz poslanca, že výrub stromov, drevín a krovín v parku pri cintoríne, ktorý nikto neschválil, bol realizovaný bezplatne, tak to nie je pravda. Pretože firma, ktorá výrub realizovala, vyťažila z výrubu cca 75 ton drevnej štiepky, za ktorú mohla zinkasovať cca 40,-€ za tonu, čo činní cca 3.000,- €. Nehovoriac o tom, že tento výrub spôsobil škodu a žiaden osoh. To vie každý obyčajný človek, nemusí to byť žiadny odborník.
Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo. Ak najskôr nezmyselne vyrúbete tujovú alej na cintoríne a potom sa zbadáte, čo ste tým spôsobili a chcete to potom nahradiť veľkými kvetináčmi s neviem čím, tak to je skutočne otras, lajdáctvo znevažovanie práce tých, čo túto tujovú alej vysadili a starali sa o to, aby ten cintorín nejako vyzeral. No a samozrejme to budú finančné náklady, ktoré vôbec nemuseli byť. Teraz ten cintorín vyzerá skutočne prenádherne ako pristávacia dráha na mesačnej krajine.
Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo, ak ste schválili v rozpočte obce na rok 2017 sumu 54.716,- € na nejaké bližšie nešpecifikované zámery rozvoja obce, to je skutočne zaujímavé a je to pod rúškom tajomstva. Som zvedavý , kde takúto finančnú čiastku z prostriedkov obce vyčarujete na rozvoj obce pri súčasnom hospodárení. Pretože na školu doplácate z dôvodu nízkeho počtu žiakov, čiže dotácie máte podstatne nižšie, ale zamestnancov máte, ako keby počet žiakov bol maximálny. Ak ste vybavili úver na odkúpenie bytového domu, prečo potom platíte nájom za tento bytový dom a to ste ešte nezaplatili za občiansku vybavenosť nového bytového domu. To je plynová prípojka, kanalizačná prípojka a čistička odpadových vôd, spevnené parkovacie plochy a verejné osvetlenie pri novom bytovom dome. Kam môže smerovať obec s takýmto hospodárením?
Údržba ciest a chodníkov v zime je v našej obci katastrofálna a zodpovedná za tento stav je bez okolkov starostka obce, pretože tá rozhoduje o tom, kto, kedy a s čím zimnú údržbu obecných ciest a chodníkov vykoná. Údržbu ciest a chodníkov v obci pri výdatnejšom snežení nemôže zvládnuť jeden pracovník. Obec, respektíve starostka, zamestnáva ľudí tam, kde nemusí a tam kde treba, tam sa to hádam nejako vyrieši samé. Je to skrátka všetko jeden veľký chaos. Pani Cingeľová (Sokolíková) zamestnaná v obci ako opatrovateľka, opatruje občanov, o ktorých sa má povinnosť postarať vlastná rodina a nie obec. No a čo robí na obecnom úrade druhá pani Sokolíková, to je záhada. Mzdové prostriedky , ktoré sú im vyplácané, sú úplne zbytočnými nákladmi pre obec. Ale na dohodu alebo skrátený úväzok pre pracovníka na údržbu ciest a chodníkov v zime, peniaze asi obec nemá.
Obec, respektíve starostka, zamestnáva ľudí podľa zásluh vo voľbách a nie pre potreby všetkých občanov.
Zriadenie klziska na multifunkčnom ihrisku, ktoré je od drenážované a odvodnené, tak to bol naozaj totálny nezmysel. Tieto ihriská slúžia na športovanie vo viacerých druhoch športov aj pri zlých poveternostných podmienkach (dážď ,sneženie), kedy sa nedá športovať na trávnatých plochách a nahrádzajú aj telocvične. Pri súčasných silných mrazoch a nárazoch korčuľami do plastových mantinelov bude dochádzať k ich poškodeniu.
Vážený administrátor obecnej internetovej stránky. Na obecnej stránke je anketa z roku 2015, s otázkou, že ktorá akcia obce Bobot sa Vám najviac páčila. Do tejto ankety sa zapojilo „až“ 21 anketárov. Píše sa rok 2017. Nemyslíte si, že táto anketa už dávno stratila opodstatnenie a mala by byť odstránená? V obci je veľa podstatne dôležitejších otázok, na ktoré by ste sa mohli občana v ankete opýtať.
 
comment obecný príspevok

18.01.2017 10:05:17


ZIMNÉ RADOSTI

Každý dospelý človek si pamätá na rozžiarené oči malých detí, keď vidia poletovať snehové vločky. A to nehovorím o situácií, keď sa tí väčší môžu váľať v snehu a tí ešte väčší šmýkať sa na vlastných nohách. Ak je na ceste do školy„ šmýkačka “ školák neodolá, rozbehne sa a už sa vezie. Potom sa otočí a šmýka sa opačným smerom. Šmýkal by sa dlhšie, ale škola volá. Aké je všetko relatívne. Jedni (mladí ľudia) sú snehom a ľadom nadšení, druhí ( starí ľudia) sa boja že spadnú. Spadnú aj mladí, tým je do smiechu (lebo spadnúť môžu), starí spadnúť nemôžu, hrozí riziko fraktúry.

Situačná správa o stave miestnych komunikácii : Záhumnie + cesta-pozemok kde stojí KD+pošta +požiarna zbrojnica k autobusovej zastávke + chodník pred bývalým školským dvorom v obci Bobot :

1. týždeň
Sneh z ulice odhrnutý, podklad zamrznutý, šmykľavý, miestami presvitá asfalt. Chodci chodia krajom odhrnutého snehu. Sneh z chodníka je odhrnutý lajdácky, miestami ľad. Priestor pred požiarnou zbrojnicou odhrnutý, podklad miestami šmykľavý. Pre parkovanie aut vhodné, pri chôdzi hrozí pád. Schod do koncertnej sály miestami pokrytý ľadom, šmykľavý.
2. týždeň
9. januára o 7.30 idem autom do Tr. Teplíc. Sneh na ulici neodhrnutý, na zatáčke smerom k zdravotnému stredisku uberiem plyn, auto sa šmykne po ľadových koľajach pod snehom. Oproti ide chodec, v ceste mu stojí vozidlo. Obišli sme sa ! V Trenčianskych Tepliciach sú chodníky posypané štrkom, miestami odhrnuté, sneh na parkoviskách presolený.
10. januára idem do Piešťan na kontrolu do Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH). Predpoveď počasia na ráno je – 14st. na Bobote, - 18 st. v Piešťanoch. Rozhodnem sa ísť vlakom. Cesta na autobus s odchodom 5.30 je kráčaním po „krajnici“ ujazdenej dráhy autami. Priestor okolo budovy KD je ľadový, idem samým krajom, šúchajúc sa kabátom o múr. Zastávka autobusu je na zemi poznačená opilcom. V Piešťanoch vystupujem z vlaku o 7.00 h. Mám pred sebou 2.5 km chôdze. Podľa turistickej mapky cesta do NÚRCH trvá 30 min. Poznám plán cesty. Poznám odporúčanie nemeckého Spolku ortopédov a traumatickej chirurgie, ako sa pri poľadovici udržať na nohách: treba chodiť ako tučniaky. Nahnem sa dopredu a vyrážam, aby som do 8 hod bol v VÚRCHu. Na moje prekvapenie ľad na chodníkoch je posypaný štrkom! Miestami je štrk do ľadu zatlačený, preto polohu tučniaka pri chôdzi dodržiavam. V parku trošku blúdim. Nadišiel som si 500 m ale termín som stihol. Pri ceste späť mám v Trenčíne 1.5 hodiny času, preto prejdem zo stanice peši na Hasičskú a počkám si na autobus v čitárni knižnice M. Rešetku. Chodníky odhrnuté alebo posypané pieskom
12. januára idem autom do Ilavy na kontrolu. Čas 7.30h, sneh na ulici neodhrnutý, tak ako aj na Machnáči. V poslednom stúpaní pred vrcholom vodič Octávie má problémy. Šmýka sa, potom cúva, otáča sa, zapadne do priekopy. Na kontrolu sa trošku oneskoríme.
13. januára sneh padal v noci a padá aj ráno. Na ulici sneh nie je odhrnutý. Do obchodu sa ide ťažko. Pred každým domom sa pracuje s lopatou. Okolo 10 h sneh z cesty odhŕňa traktor a zahrnie chodníčky do domov. O chvíľu je ulica plná susedov od 1 do 73 rokov, všetci s lopatami. Všetci sa tešia, že sneh prestal padať. Pretože snehu na upratovanie je už málo vznikne spontánna debata, ktorá sa krúti okolo snehu. Hovorím, že stav povrchu chodníkov popri hlavnej ceste je otrasný. Prečo to neodhrnú zodpovední pracovníci (OcÚ) traktorom, čo kosia trávu ? Informovanejší sused hovorí, že traktor je v servise na posezónnej údržbe. Namietam, to nevedia že v zime padá sneh? Hovorím o svojej skúsenosti z Piešťan. Ďalší sused hovorí, že po koncerte sa bál, aby na schodoch nespadol. Potom sa ešte navzájom posťažujeme na Zimu a rozídeme sa.
16. januára: Z miestneho rozhlase sa dozvedám správu, že na multifunkčnom ihrisku sa bude robiť ľad, resp. že je spravené klzisko.
15. januára je chodník pred bývalým školským dvorom odhrnutý.
3. týždeň
16. januára cestujem autobusom do Tr. Teplíc. Čas 7.13 h. Na zastávke sa prihovorím školákom ( štvrták a piatak ) , „ako bolo na klzisku ?“ „Ľad bol tenký, boli tam diery v ľade. Prišla p. starostka a vyhnala nás.“ Ďalší školák hovorí : „ ja som sa bol korčuľovať na rybníku v Motešiciach, tam je ľad hrubý.“ „Prečo v Motešiciach ? „ pýtam sa. Otec je z Motešíc. Čo robíš na Bobote ? My bývame v tom novom bytovom dome. Z Teplíc som sa vrátil autobusom o 10.30 h. Keď sa otvorili stredné dvere pred schodíkmi som videl kopec snehu vyšší, ako schodík autobusu. Ak by som bol školák, skočil by so doňho rovno z podlahy autobusu. Teraz som stupil do snehu držiac sa zábradlia, aby som nespadol. Obišiel som autobus spredu a vydal sa na cestu domov. Na ulici Záhumnie sa dvaja ročný špunti s rodičmi sánkovali.

Rady a odporúčania pre zodpovedných pracovníkov obce ( v zmysle nekritizovať na ulici ale navrhovať riešenia )
I. Informovať obyvateľov obce o odporúčaní Spolku nemeckých ortopédov a traumatickej chirurgie ako sa pri poľadovici udržať na nohách na webovej stránke obce i nalepením piktogramom chôdze tučniakov na informačné tabule.
II. Ak sa ľad posype pieskom/štrkom, spravidla sa na ňom nešmýka. (platí to aj v prípade klziska, ale v praxi sa to nepoužíva )
III. Zamestnať v zimnom období na Dohodu občana obce do funkcie „pochôdzkar“, ktorý by chodil peši a podával zodpovedným správy o schodnosti chodníkov a ulíc.
IIIa. Lacnejší variant bodu III. V zimnom období povinné chodenie do práce na obecný úrad peši.
IV. Vyčleniť v rozpočte obce na rok 2017 prostriedky na zakúpenie „ zimného traktoríka“ na odpratávanie snehu z chodníkov.

Poznatok pisateľa : Skôr dokážeme v obci ľad spraviť na zábavu, ako ľad z cesty a chodníkov „odstrániť“

Otázka pre obyvateľov obce : Rodičia a starí rodičia školákov čakajú na polročné vysvedčenia. Akú známku by si zaslúžili zodpovední za stav „zimnej údržby“ v našej obci ?

17.1.2017 napísal A. Doktor
 
comment Blanka Musílková

16.01.2017 23:18:56

Dobrý deň,
moja stará mama sa narodila v roku 1907 vo Vašej obci. Po prvej svetovej vojne sa vydala do Čech a tu i zomrela. Minulý víkend som sa bola v Bobotě konečne prvý raz pozrieť, alespoň kostol a cintorín. Rada by som poprosila, či by sa ešte nasiel nejaký pamätník alebo niekto doteraz žijúci z rodiny, ktorý by bol ochotný poskytnúť akéko'lvek informácie, mená, fotky alebo spomienky na rodinu mojej starej mamy? V plánke cintorína som vyhľadala hrobové miesto, no hrob samotny sa mi pod vrstvou snehu nájsť nepodarilo, čo ma mrzí, lebo by na ňom maly byť tiež fotografie. Rodicia mojej starej mamy sa volali Ján Dvorský a Zuzana (rodená Kolarovičová) a zomreli okolo druhej svetovej vojny.
Ďakujem za každú informáciu
Blanka
 
comment Lenka Jánošíková

27.12.2016 22:57:02

Domestos pre našu škôlku

Ako niektorí viete, MŠ Bobot sa prihlásila do súťaže „Domestos pre školy. Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke, pani učiteľkám a najmä škôlkárom, ktorí spolu vymýšľali a vykonávali súťažné aktivity. Nestačí však súťažné aktivity vykonať, ale aj získať body. Dalo im to veľa námahy, a preto by som chcela všetkých poprosiť o podporu aj z Vašej strany. Každý im môže poslať až 5 bodov, a to nasledovným postupom:

- Na internete si otvorte stránku www.domestospreskoly.sk
- Kliknite na ikonu vpravo Pre rodičov a zaregistrujte sa.
- Po úspešnej registrácii sa prihláste a kliknite na ikonu vpravo Môj profil.
- Medzi Obľúbené školy si priraďte Materskú školu Bobot.
- Kliknite na Môj profil – Hlasujte pre školy. Tu nájdete 5 vykonaných aktivít spolu s fotkami. Ako prvé uvidíte fotky obľúbenej školy (t.j. MŠ Bobot, ak ste si ju pridali medzi obľúbené školy).
- Kliknite na fotku MŠ Bobot, potom na ikonu Pridať bod (tento bod zopakujte pri každej aktivite).

Poslanie všetkých 5 bodov Vám zaberie približne 5 minút. Body sa prepočítavajú na počet žiakov, takže aj naša malá škôlka má možnosť získať niektorú z množstva výhier. Súťaž končí 31.12.2016.

Body sa dajú získať aj zakúpením akéhokoľvek výrobku značky Domestos a zaregistrovaním pokladničného bloku na stránke www.domestospreskoly.sk (Môj profil – Správa účteniek).

Ďakujem všetkým a prajem šťastný nový rok 2017.

Lenka Jánošíková
 
comment obecný príspevok

06.12.2016 20:08:33


ZAMYSLENIE NA TENTO DEŇ

Vypočul som si dnes (6.12.2016 o 5.20 h) v nadpise uvedenú reláciu Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko s názvom ADVENTNE SOLVENTNÝ. Autorka na úvod uviedla, že si chcela v mobile napísať poznámku k slovu adventný, ale mobil slovo nepoznal a ponúkol jej výraz solventný. Potom rozvíjala vzájomný vzťah týchto slov. Záverom uviedla, „ že advent je o čakaní. Čakanie sa spája s trpezlivosťou. Kto počká, ten sa zvyčajne aj dočká.“ Slovné spojenie : kto počká, ten sa dočká, sa mi zdalo vhodným riešením problému, ktorý ma trápi. Ešte pred začiatkom adventu som (napísal žiadosť) požiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií, podľa mňa, v zmysle zákona o verejnom prístupe k informáciám (, lebo zákon hovorí : „ Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby (povinné osoby sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky) k dispozícii.“ A ďalej : „ Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.“).
Povinná osoba žiadosť v lehote na vybavenie nevybavila ani mi neoznámila, že lehotu predlžuje. Povinná osoba sa domnieva, že je v práve odmietnuť mi poskytnutie požadovanej informácie. Ja som presvedčený, že mám právo na požadovanú informáciu. Preto by som sa mal domáhať svojho práva. Ale je obdobie adventu. V relácii odznelo : kto počká, ten sa dočká. Rozhodol som sa : POČKÁM ! Možno sa dočkám. Ak nie, potom sa budem domáhať svojho práva v novom roku.
Vstal som z postele, aby som si zapísal slová z relácie. S jasnejšou mysľou som zapochyboval o mobile a bol som zvedavý, čo sa píše v mojich zdrojoch. V Príručke slovenského pravopisu pre školy z r. 1987 slovo advent nie je. V Slovníku cudzích slov z r. 1979 stojí, „advent : čas štyroch týždňov pred Vianocami ako náboženská príprava na oslavu Božieho ( b) narodenia.“ Tak predsa v knihe je napísané ...!

Aby som sa uistil o správnosti svojho rozhodnutia, vyhľadal som zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Doposiaľ som sa uspokojil s čítaním po §14 Žiadosť o sprístupnenie informácií, §16 Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť, §17 Lehoty na vybavenie žiadosti. A stačilo to. Vždy mi boli informácie poskytnuté. I tentokrát som písal žiadosť rutinne, a ani vo sne ma nenapadlo, že sa domáham niečoho, na čo nemám právo.

Čítaním zákona som sa dozvedel :
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o verejnom prístupe..... Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia
V niektorých prípadoch je povinná osoba a odvolací orgán fakticky osoba totožná !

Otvorili sa mi oči. Sen, že problém vyriešim tým že POČKÁM sa mi rozplynul. Vzal som kalendár a s napätím počítal pracovné dni, pripočítal +3, +15, či som nezmeškal termín odvolania. Nezmeškal. Odvolanie podám.

„Duchovní nás tradične (v čase adventu) vyzývajú, dať si predsavzatia byť lepším, prejaviť zvýšenú dávku tolerancie a lásky k blížnym “ hovorila autorka relácie. Preto mi slová „kto počká sa dočká “ zneli ako vhodné pre tento čas a riešenie uvedeného problému. Teraz, po zvážení postupu povinnej osoby a textu zákona mám pocit, že je správnejšie poukazovať na kapitolu 14.5 Lukášovho Evanjelia (o volovi a studni).


6.12.2016 napísal A. Doktor star.
 
comment Mikulas

06.12.2016 17:43:44

No tohtorocny Mikulas totalny trapas.Deti chudence vymrznute na kost a najvetsia hanb aze Mikulas ani nevedel co ma hovorit a balicky neviem odkedy rozdava ,pani starostka a pani ucitelka.Hlavne ze pre dochodcov sa urobi vsetko jak sa patri,No a deti poriadne nech vymrznu a rychlo utekajte domov.Strasne a smutne ako sa pre deti robia akcie.Uplne sklamanie a nula bodov.Mozte sa hanbit takto deti sklamat
 
comment (Ne)vidím zlo, (ne)počujem zlo

22.11.2016 17:26:13

Obecný príspevok

21. 12. 2015 vyfakturovala obci Bobot firma: Tibor Baška, Mudroňova 1667 Púchov za výrobu a dodávku oplotenia základnej a materskej školy 7 900,- €. Podľa materiálov a cien bežne dostupných na internete a s patričným šetrením sa dalo oplotenie zhotoviť minimálne o polovicu lacnejšie. Kto vybral a akým výberovým konaním bola vybratá uvedená firma, aby dostala túto zákazku od obce Bobot ? Ak pán predseda vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška pomohol pri poskytnutí dotácie obci a potom jeho príbuzný za to dostal zákazku na zhotovenie oplotenia školy a škôlky, tak to je nehoráznosť a korupcia predstaviteľov strany SMER už nie len na štátnej, ale aj obecnej úrovni.
Kto a kedy schválil v obci a na obecnom zastupiteľstve a na čí návrh bol vykonaný výrub drevín v areály vedľa cintorína. Takýto výrub je proti prírode, vtáctvu a živočíchom ale najmä proti ľuďom. Výrub je neestetický a aj nepraktický z dôvodu, že porasty , ktoré boli tak drasticky vypílené chránili cintorín proti vetru. Ďalší nepremyslený a ľudskej logike nepochopiteľný krok. Ak sa aj v areály vysadia nové stromčeky tak vyrastú za 15 až 20 rokov. Vypilovanie malo prebiehať postupným a primeraným spôsobom tak, aby vysádzané stromčeky dokázali nahradiť postupne tie, ktoré sa vypília.
 
comment Nespokojný občan a je nás viac

15.11.2016 19:14:23

Vážená p. Alena Kyslicová, základnú školu a materskú škôlku už naozaj riešiť netreba , lebo pohltila a ešte aj pohltí nenormálne množstvo finančných prostriedkov a odvádza to pozornosť od problémov, ktorých je v našej obci viac než dosť. Obec a občania to nie je len ZŠ a MŠ. Podstatné je čo sa deje s finančnými prostriedkami, ako sa s nimi nakladá a čo z toho má každý občan, ktorý si zodpovedne plní svoje povinnosti platením všetkých daní a poplatkov obci. Tak ako ostatní čo zverejnili svoje príspevky aj mňa zaujíma kam a ako obecné peniaze idú. Mňa v zmluvách a faktúrach zaujala suma pri zmluve o dielo na Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci, v celkovej hodnote 99.816,- € a pred jej podpisom prebehlo verejné obstarávanie za 1.149,60 €. Neviem, či pani starostka a obecné zastupiteľstvo je také naivné alebo dodávateľ taký šikovný, že dokázal presvedčiť aby si obec so 750 obyvateľmi objednala kamerový systém za takmer 100.000,- € a ešte aj zaplatila 1.149,- € za verejné obstarávanie niečoho, čo podľa mňa už na začiatku bolo utópiou. Dokonca som počul a dávali to aj v TV, že niektoré obce čo sa zapojili do takéhoto nezmyslu šetrí a preveruje Národná kriminálna agentúra pre finančné podvody. A ešte jedna skutočnosť do očí bijúca. Čo sa deje s tou lukratívnou a výbornou investíciou do schátralej budovy bývalej krčmy? Znova vyhodených 5.500,- €. Prišli ste (sme) o dane z pozemku a z nehnuteľnosti. Aký osoh a prínos z tejto kúpy bude mať obec a občan? Absolútne žiadny - iba škodu. Osoh z tejto investície má iba Jednota, že sa zbavila budovy, za ktorú sa už hanbila. No a osoba, ktorá túto kúpu sprostredkovala možno bola alebo pôjde za odmenu do kúpeľov. Prečo nebol takto sprostredkovaný predaj budovy Jednoty na Bobotskej Lehote? Budova starej krčmy je vhodná akurát tak na zbúranie, alebo generálnu opravu čo podstatne presiahne sumu 5.500,- €.
 
comment obecný príspevok

13.11.2016 18:17:07


ZAMYSLENIE - po sviatku Pamiatky zosnulých

O cintoríne sa eufemicky hovorí ako mieste posledného odpočinku. Chodíme naň aspoň raz v roku pripamätať si svojich zosnulých. Veriaci im návštevou chcú prejaviť úctu a modlitbou zas svoju lásku a duchovné milosrdenstvo. Miesto posledného odpočinku obložíme kvetmi a množstvom sviečok. Sviečky na hroboch zostanú aj keď vyhoria, lebo hrob, kde sú iba dve tri sviečky pôsobí prázdno až osirelo.
Zhŕňam nafúkané lístie na hrobe svojich rodičov a rozmýšľam, či sa na nás pozerajú a či sa im páči, ako sme ho ozdobili. Zo zamyslenia ma vyruší návštevníčka cintorína mávajúca oznamom, že na hrobové miesto jej príbuzných nie je uzatvorená zmluva o nájme. Keď odíde predstavím si tetu a uja pochovaných v hrobe, kde bol oznam. Boli neďalekí susedia, vrstovníci mojich rodičov, veselí, priateľskí ľudia. Otec s ujom robili v papierni neďaleko od seba. Ujo bol pracant, správnejšie dríč – od slova drieť – robiť do zodratia. Navždy mi zostane v pamäti obraz ako ujo „ na sebe bránil“ pooranú roľu. Cez plece mal prehodený hrubý povraz a ťahal jednu kovovú bránu. Viete si predstaviť, ako sa kliny brány vnárajú váhou do pooranej zeme ? Vyzeral ako jeden z burlakov z obrazu ruského maliara Iliu Repina Burlaci na Volge. Burlakmi nazývali tých, ktorí po brehu rieky ťahali lode proti jej prúdu. A neskôr, to už mal blízo 90rokov, som ho stretol pri tej roli s károu naloženou asi burgyňou, alebo ďatelinou. Káru sa chystal ťahať hore ulicou. Dobehol som ho a ponúkol sa, že mu pomôžem. To už jeho starší syn bol starostom. Spolu sme pomaly ťahali káru. „Prečo sa trápite, nechajte to už na synov“ hovoril som mu veselo. „ Tí nemajú čas ,“ odpovedal s lišiackym úsmevom naznačujúc mi, či viem čo mi hovorí.

Cestou z cintorína (úradne pohrebiska) som sa zastavil pri pláne cintorína. Hrobové miesto č. 492. Teta bola pochovaná 1998. Rok 2008 je rokom, keď v obci „ vznikol organizovaný cintorín“. V tom roku všetky existujúce hrobové miesta v zmysle VZN si mali prenajať pozostalí za 500 resp. 1000 Sk na 10 rokov. Väčšinu hrobových miest, hrobov svojich rodičov a starých rodičov obyvatelia našej obce prenajali, zmluvu uzatvorili a poplatok zaplatili. Menšina hrobových miest nemá nájomcu. Alebo nie je meno na pomníku, alebo sa nedá pracovníkom obce zistiť, kto sú pozostalí. To ale nie je prípad hrobového miesta č. 492. Pracovníci zodpovední na obecnom úrade vedeli kto sú pozostalí, ale nekonali. Vedeli to po celú dobu platnosti VZN, už 8 rokov. Až teraz nechali na hrobových miestach oznam pre príbuzných pozostalých, ktorí prišli prejaviť patričnú úctu .....

Týždeň po sviatku Pamiatky zosnulých som bol zvedavý, či hrobové miesto č. 492 je prenajaté ? Nebolo. Nerozumiem prečo? Až teraz som pochopil lišiacky úsmev uja a jeho prorocké slová : „ Synovia nemajú čas “.

Rok 2018 bude opäť rokom prenajímania hrobových miest do roku 2028. Ja a moji vrstovníci, ak nám bude dané sa ho dožiť, musíme zaplatiť nájom hrobových miest svojich rodičov a starých rodičov, aby o miesto neprišli, lebo nevieme, či nebude treba zaplatiť prenájom aj za naše miesto odpočinku.


13.11.2016 A. Doktor st.
 
comment Alena K

09.11.2016 22:22:23

No,aspoň už viem.....
Všetko dobré (bez " ")

comment VOX POPOLI

09.11.2016 18:40:05

Vazena pani,

asi Vas velmi hryzie svedomie, ked potrebujete vediet, kto tu pise, vsak? Ja som ta/ten, ktory/a sa pyta, preco som prevracala kabaty a spravala sa ako Judas? Aj tam mate osobnu skusenost? Vy ste asi osoba, ktora casto preziva OSOBNE skusenosti, ktore ju nutia spravat sa po case presne naopak, ako predtym. A ked neviete, co pisete, uz Vam pisem naposledy. Citujem: " mňa sklamal ludsky a stratil moju dôveru.." - cize sa nespraval ludsky = neludsky a nedoveryhodne. Mila pani, ak Vas niekto sklame ludsky a chcete byt vy k nemu ludska, tak je normalne, ze sa o tom s nim osobne porozpravam. Sama ste tu pisali, citujem: "Nikdy som neposudzovala,neposudzujem a ani nebudem posudzovať človeka podla toho kto čo narozpráva.." - nerozpravali ste sa s nim, ale neposudzujete podla toho, co kto narozprava!? Aj sa niekedy pocuvate alebo ....

comment Alena K.

09.11.2016 18:12:26

Vážený pán alebo pani bez úvodzoviek,
ja nepotrebujem získavať žiadne informácie od niekoho iného,keby som dala na reči tak moje dieťa do tej školy nenastúpi.To čo som napísala bola moja osobná skúsenosť s ním. Najprv si poriadne prečítajte a potom reagujte.Písala som snáď o jeho neludskom správaní? Neviem kto tu píše Voloviny.
A ak ste taký obhajca,tak sa podpíšte! Vy viete akceptovať aj názor niekoho druhého? Ja nikoho neosočujem ako vy.A ak Vám vadia moje múdrosti,tak na ne nereagujte.

comment VOX POPOLI

09.11.2016 16:51:27

Vazena pani,

vazena nebudem davat do uvodzoviek, pretoze to je znakom, ze to nemyslim uprimne. Napiste sem, kolkokrat ste sa osobne rozpravali s p.riaditelom POTOM, ako ste ziskali informacie o jeho "neludskom a nedoveryhodnom konani" - podla Vasich slov? Prvy znak objektivity je, ze si dosledne vypocujem obidve strany. Keby ste boli za nim a ukazal Vam tie podklady, ako mne, tak by ste sa dozvedeli, ze nie su veci tak, ako to niekto neoverene, ale mne vyhovujuco tvrdi!!!! A ked chcete pokoj, tak tu nepiste VOLOVINY!


<< | 1 2 3 4 5 6 7 .. 9 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »