Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Eleanor Rooseveltová

23.01.2014 17:28:43


Ľudia veľkí duchom diskutujú o ideách,

priemerní o udalostiach

a malí o iných ľuďoch.

comment Smet-i-sko

16.01.2014 09:05:57

Sokratove tri sitá


Jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek: "Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať."

"Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?"

"Cez tri sitá?" prekvapene sa opýtal ten človek.

"Áno, áno, cez tri sitá. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?"

"Nie, len som to počul a..."

"Tak teda si to zaiste preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, aspoň dobré?"

Ten druhý váhavo odpovedal: "Vôbec nie, práve naopak..."

"Aha!" prerušil ho Sokrates. "Tak použime ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!"

"Potrebné to veru nie je..."

"Teda," usmial sa mudrc, "keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa!"
 
comment doktor

12.01.2014 21:38:58

Odpoveď Občanovi
Zvažoval som, či Vám mám odpovedať. Po dlhšej úvahe som sa rozhodol, že áno. AKO VYSVETLENIE.
1. Tretiu pripomienku k textu oznámenia zverejnenom obcou som adresoval OcÚ a zverejnil na webovej stránke obce - časť Fórum preto, lebo druhá pripomienka zaslaná na OcÚ sa nestretla s odozvou (v oznámení o kultúrnom podujatí). Zároveň som chcel vedieť, či to prekáža aj iným občanom obce. Záver : zdá sa, že neprekáža.
2. Argumentujete tým, že vytýkam pravopisné chyby ľuďom, ktorí sa snažia pre obec niečo urobiť. To nie je argument. Zorganizovať kultúrne podujatie a napísať pozvánku či oznámenie bez chýb, sa navzájom nevylučuje.
3. Vytýkate mi, že môj minulý príspevok je plný chýb, a dovolím si upozorňovať na chyby v texte oznámenia. Tu porovnávate veci neporovnateľné. Text ( poznámky či pripomienky) napísaný mnou alebo ktorýmkoľvek obyvateľom našej obce je jeho vizitkou - vizitkou pisateľa. Oznámenie napísané v mene obce je vizitkou obce, i keď to napísali konkrétni zamestnanci obce. Tí zamestnanci, ktorí napísali, alebo navrhli koncept oznámenia. Zamestnanci, ktorí sú v obci zamestnaní. Zamestnanci a starosta, ktorí majú k dispozícii všetko, aby text bol bez chýb ( napr. dať si odobriť text učiteľmi ZŠ ). Oznámenie nie je zápisnica z rokovania. Aj oznámením sa obec zviditeľňuje.
4. V prípade názvu "združenie obyčajných ľudí" dochádza k vecnej nejasnosti - ktorých obyčajných ľudí.
5. Chyby v mojom príspevku o rokovaní VZOO
a) Príspevok som začal písať bez prístupu na internet, resp. chodil som na internet do Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne. Pri písaní textu "naostro" som zápasil so skúšobným pripojením na internet v Bobote od rôznych operátorov, na počítači bez textového editora. Po prekopírovaní do webovej stránky obce som text v časovej tiesni nestihol skontrolovať.
b) Je pravda, že v príspevku sú dve desiatky chýb: z časti preklepy, alebo chýbajú čiarky a dve hrubé chyby.
c) Tým, ktorí príspevok čítali, alebo budú čítať, sa ospravedlňujem, že som text neskontroloval.
6. Záver
Pravopisné chyby v mojom texte a v texte oznámenia OcÚ nemajú nič spoločného ( okrem toho, že sú chybami pravopisnými), a existujú nezávisle od seba. To, že v mojom texte sú chyby, neznižuje ani nezvyšuje chyby v texte oznámenia OcÚ. V oboch prípadoch objektívne existujú. Z Vašej pripomienky p.Občan sa mi zdá, že tomu tak nie je.
A. Doktor
A

comment občan

09.01.2014 21:39:02

Vážený pán Doktor. Vás mrzí, že sa musíte tretíkrát vyjadrovať k textu oznámenia zverejnenom obcou Bobot? Vás by malo skôr mrzieť to, že nedávno ste tu pridali príspevok, ktorý bol plný chýb a na konci tohto príspevku podotknete, že v ňom nie je opravený pravopis a vy to teraz vytýkate ľuďom, ktorí sa snažia pre túto dedinu niečo urobiť? Zdá sa mi to smiešne.

comment doktor

07.01.2014 19:31:52

Obecný úrad Bobot

Skutočne ma veľmi mrzí, že musím mať, už tretíkrát, pripomienku k textu oznámenia zverejnenom obcou Bobot, tentokrát k oznámeniu o kultúrnom podujatí konanom 31.12.2013. Pravopis slovenského jazyka je zákonná norma, ktorú orgány štátnej správy a samosprávy musia na Slovensku dodržiavať. Zopakujem ešte raz, čo som už napísal. Veľké písmená píšeme vo vlastných menách ( Príručka slovenského pravopisu, SPN, Bratislava 1987, str.54 ). Vlastné meno nášho kostola, kostola, ktorý je kultúrnou pamiatkou je Kostol sv. Mikuláša. Správne sa píše : ...... rímsko-katolícky Kostol sv. Mikuláša, a nie .... Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša, a nie ..... Rímsko-katolícky kostol v Bobote ale .... rímsko-katolícky kostol v Bobote, alebo ..... kostol v Bobote, alebo ..... farský kostol v Bobote.
Ak na kultúrne podujatie nás pozývalo aj "združenie obyčajných ľudí ", asi to neboli "obyčajní ľudia" ale združenie Obyčajní ľudia, alebo združenie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, alebo Združenie obyčajných ľudí.
P.S. Na strednej škole z predmetu Slovenský jazyk a literatúra naša učiteľka hodnotila nález pravopisnej chyby v tlačenom texte známkou 1. Ľudová múdrosť hovorí " Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel ".

7.1.2014 A. Doktor
 
comment bývalý žiak

30.12.2013 18:50:06

Zdravim,
chcel som len napisat ze ZS BOBOT bola vzdy najlepsia skola do ktorej som chodil ..
Naucili ma tu všetko a to dobre ! Pan Galik , neskor pan Lobotka , výborný učitel , naučil ma veľa vecí a učit ako on viac predmetov vyžaduje kvalifikaciu ktoru on ma . Sem tam som dostal aj po papuli ..
Co sa tyka pani Nikoliniovej , snad som to napisal dobre ,ak nie ospravedlnujem sa .. Tiez snou nikdy nebol ziadny problem , vyborna pani ucitelka .. V druzine snou super utekal čas ..
Pani Bailando som nezazil , neviem aka je , ale pochybujem ze to je pravda , poznam ju osobne ..
Tolko moj nazor , Dovi dopo.
 
comment tono doktor

01.12.2013 18:44:04

Komentár k " verejnému zhromaždeniu občanov obce (VZOO) " dňa 13.4.2013

Na úvod

Nezúčastnil som sa verejného zhromaždenia občanov. Mám svoje skúsenosti s tým, že rečníci chŕlia informácie, ktoré si nemôžem overiť a preto sa nemám čo opýtať ( to, že sú okná vymenené, alebo schody opravené sa pýtať nemusím, to vidím). Ak sa spýtam niečo konkrétne, napr. aké výdavky bol vynaložé na kosenie trávy, zase nevedia "zfleku" povedať tí, ktorých sa pýtam. Preto som si počkal na zápisnicu. Keď som si zápisnicu a príhovor starostu prečítal, mal som pocit, že starosta organizoval, zvolal a riadil VZOO. Dal som si úlohu, že sa k tomu musím vyjadiť. Potom bol prejednávaný záverečný účet obce za rok 2012. Opäť som sa schôdze nezúčastnil, lebo som nemal podklady k rokovaniu. Potom som požiadal starostu o nahliadnutie do dokladov za rok 2012. Nasledovali voľby do VUC. Úlohu, ktorú som si dal, plním až teraz. Pri druhom čítaní zápisnice som zistil, že o zvolaní VZOO rozhodli poslanci. Prečo som mal dojem z prvého čítania zápisnice, že starosta organizoval, zvolal a riadil VZOO ?.

VZOO

Obec je samostatný samosprávny celok. Samospráva ( riadenie obce) sa vykonáva v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. Zákon o obecnom zriadení v § 4 ods. 2 hovorí, že: Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a) orgánmi obce (pozn. starosta, zastupiteľstvo a prípadne ďalšie orgány),
b) hlasovaním obyvateľov obce (pozn. tzv. miestne referendum),
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce je teda jeden z troch rovnocenných spôsobov, akým obyvatelia obce vykonávajú samosprávu obce.
Účelom verejného zhromaždenia obyvateľov obce je prerokovanie obecných vecí a rozhodovanie o nich. Verejné zhromaždenie obyvateľov obce zvoláva zastupiteľstvo uznesením. Z uznesenia zastupiteľstva by malo byť zrejmé o akých obecných veciach má zhromaždenie rokovať a o akých otázkach má rozhodovať. Určenie spôsobu a formy uskutočnenia verejného zhromaždenia obyvateľov obce (t. j. priebeh rokovania a forma prijímania rozhodnutí) je plne v kompetencii samosprávy obyvateľov obce a zákon ju podrobnejšie neupravuje. Prípustná je akákoľvek forma, ktorá zabezpečí verejný charakter zhromaždenia a zaručí každému obyvateľovi obce právo zúčastniť sa a vyjadriť sa. Mnohé obce a mestá majú v štatútoch upravené podmienky vyhlásenia verejného zhromaždenia, najmä čo sa týka podmienok jeho zvolania, oznámenia a niektoré aj základných procesných podmienok či jeho záväznosti pre zastupiteľstvo.
V susednej obci pri prejednávaní návrhu rozpočtu občan vzniesol pochybnosť o nutnosti prijatia úveru na výstavbu MŠ a možnosti jeho splácania. OZ prijalo uznesenie, prejednať návrh rozpočtu na VZOO. / pozri Prílohu č.1/. Z Prílohy č.1 je vidieť, že sú obce, ktoré inštitút VZOO využívajú "prirodzene" či logicky vtedy, ak nastane potreba obecného zastupiteľstva prerokovať s občanmi konkrétnu vec. V prípade našej obce považujem za také minimálne : Výstavba obecných nájomných bytov (VONB) a založenie Stavebno-obchodnej spoločnosti (SOS), s majetkovou účasťou obce. Pozorne som si prečítal zápisnice z rokovania OZ týkajúcich sa VONB ale žiadne konkrétne údaje ( napr. výšku úveru, mechanizmus výpočtu nájomného ) som nenašiel, rovnako nič konkrétne ani na tomto "VZOO" ohľadom VONB neodznelo.
Podstatou demokracie je, aby sa nejakým spôsobom transformovala vôľa obyvateľov do rozhodnutí mocenských reprezentatívnych orgánov (a aby sa potom tieto rozhodnutia uskutočňovali). Obyvatelia obce vo voľbách volia zástupcov, pričom však môžu len predpokladať, ako budú zvolení reprezentanti orgánov obce rozhodovať o konkrétnych otázkach. Voľby sa uskutočňujú v čase, keď ani obyvatelia a ani volení zástupcovia nemôžu s určitosťou vedieť, o akých konkrétnych otázkach budú v budúcnosti rozhodovať a nedá sa preto ani predpokladať, ako rozhodnú. Na takomto labilnom základe stojí legitimita rozhodovania zastupiteľstva. V najhoršom prípade môžu rozhodnúť aj inak, ako je vôľa ostatných obyvateľov obce. Čo pochopiteľne nie je pre zachovanie výhod demokracie žiaduce a aj preto zrejme zákonodarca postavil na úroveň volených mechanizmov zastupiteľskej demokracie (zastupiteľstvo, starosta) spomínané ďalšie dva mechanizmy (miestne referendum a verejné zhromaždenie obyvateľov obce).
Napriek tomu, že starosta obce VZOO nezvolal zaráža skutočnosť, že starosta na rokovani OZ " navrhol, aby si každý poslanec OZ na spomínané verejné zhromaždenie pripravil nejaké informácie (správu) o svojej činnosti, čo urobil za celý rok pre obec a pre občanov obce". Rovnako je prekvapujúce, že starosta na VZOO "vyvolal" poslancov, aby prednieslii, čo pre obec spravili a potom odpoveď poslanca ktorý uviedol, že pomáha starostovi s kosením trávy. Potešilo ma, že sa našiel poslanec, ktorý sa ohradil , že má pomáhať starostovi.
Starosta ďalej tvrdil, že na zdokonalení, vylepšení a skrášlení obce, by sa mali podielať všetci poslanci. Je samozrejmé, že schody v budove OcÚ opravuje murár, okná vymienajú pracovníci dodavateľskej firmy, zavážane rigolov hlinou dodávateľ s príslušnou technikou, trávu na verejných priestranstvách kosia k tomu najatí pracovníci. Prečo by to mali robiť poslanci? Pomáha aj starosta pri kosení trávy ?, pomáha murárom pri oprave fasády KD ? Výkonným orgánom obce je starosta, prácu organizuje a riadi, pomáhajú mu pracovníci obecného úradu. Jeho aj pracovníkov obecného úradu obec za to platí. Úloha poslancov je "zákonodarná", oni rozhoduju ....... viď Základné právomoci obecného zastupiteľstva, na webovej stranky našej obce
Poslanci OZ spolupracujú so starostom a starosta získava poslancov aby odsúhlasili jeho návrhy agumentami, ktoré predkladá v dôvodovej správe k bodom rokovania OZ. Nielen starosta, ale každý, kto predkladá bod k rokovaniu OZ, mal by návrh doložiť zdôvodnením. Poslacov OZ platia ich zamestnávatelia.
Poznámka : Ku skrášlovaniu obce patrí aj kosenie trávy, podľa mňa časté kosenie. Zaujímalo by ma, aké sú celkové výdavky za kosenie trávy, nákup a opravy kosačiek, nakup pohonných hmôt, mzdové náklady pracovníka údržby, "mzdové náklady" pracovnikov pracujúcich cez úrad práce? Prečo kosíme napr. pozemok odkúpeny na zastavavie bytovým domom, kde ľudská noha nevkročí? V okresnom meste v rámci šetrenia finančnými prostriedkami kosili tráva 3x za rok.
Keď si prečítate príhovor starostu obce zistíte, že po obsahovej stránke uskutočnené stretnutie občanov nebolo VZOO v zmysle zákona o obecnom zriadení (nebol uvedený predmet, ktorý mal byť s občanmi prerokovaný ) , ale stretnutím občanov so starostom a poslancami, kde starosta informoval čo sa v obci spravilo v roku 2012 . Časový výpočet toho, čo na ktorom rokovaní OZ sa prijalo, čo sa nakúpilo a za čo. Z množstva čísel si občan nezapamätá nič ale čísla navodia zdanie, ( keď sa k tomu pridá informácia ako, starostovi poslanci sťažujú prácu ) že záver, ktorý vyriekne starosta je "pravdivý". Do toho zapadá znovu opakovaná výzva poslancom OZ ( prečo nie predchádzajúcemu starostovi ?) na vrátenie 22tis euro obci za výstavbu multifunkčného ihriska. Príhovor starostu padol na úrodnú pôdu a niektorí prítomní občania si ho osvojili. Keď si prečítate príhovor starostu obce pozorne, zistíte, že skrytým predmetom rokovania VZOO ako niť sa tiahne sťažnosť starostu na poslancov, ktorí mu podkopávajú nohy.


Pravdivosť, úplnosť a širšie súvislosti informácií, ktoré odzneli v príhovore starostu obce a od diskutujucich.

Hospodárenie obce

V príhovore starosta uvádzal množstvo čísel, ktoré občania nemajú šancu bez ceruzky si zapamätať a už vôbec posudzovať v súvislostiach. V správe o hospodárení obce starosta uviedol, že obec na začiatku roka 2012 mala finančné prostriedky sume 44 tis. euro, preinvestovalo sa 40 tis. euro a na konci roku mala 45 tic. euro, čo znamená, že obec hospodárila dobre. Takáto informácia nie je úplná a nič nehovorí o efektívnosti hospodárenia obce. Chýba informácia, aké mala obec príjmy. Z uvedených čísel sa dá odvodiť, že obec minula na prevádzku celú sumu príjmov (zníženú o 41 tis. euro ). Koľko teda sme spotrebovali na prevádzku obecného úradu, MŠ, ZŠ a údržbu obce? Ak by obec mala príjmy 150 tis. euro jednalo by sa o efekívne hospodárenie ( vtedy by obec minula na prevádzku 109 tis. euro ). Príjmy za rok 2012 v tic. euro: zo štátneho rozpočtu 179 tis., z daní za nehnuteľnosti 25 tis., ostatné príjmy 7 tis., od sponzorov 3 tis., z krajského školského úradu ( pre ZŠ) 60 tis. spolu 270 tis.. Odpoveď na otázku, koľko sme spotrebovali na prevádzku je : 229 tis. euro, čo je 5 násobok preinvestovných prostriedkov resp. 4. násobok, ak z príjmov vylúčime príjmy na ZŠ. Treba si uvedomiť, že obec v princípe peňažné protriedky " iba míňa". Okrem toho má obec stále každý rok daňové pohľadávky v sume viac ako 7 tis. euro. Susedná obec s počtom obyvateľov podobným, má príjmy zo štátneho rozpočtu o 30 tis. euro nižšie. Preto sa v našej obci dobre hospodári.

Protipovodňová zdrž, teréne úpravy cintorína

Veľavravný je postup pri budovaní vodnej zdrži na Pažiti. V zápisnica zo zasadnutia OZ 16.6.2012 sa uvádza : " Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že úprava terénu pri protipovod ňovej zdrži, nakladanie a odvoz zeminy pre zásyp rigolu pri cintoríne a terénne úpravy pri cintoríne (použité stroje nákladné auto a bager) činia cca 4 000 €. . Starosta navrhol schválenie čiastky cca. 4000€ na uvedené práce, ktoré sú už zrealizované a ktoré by sa ešte mali realizovať. ....... Poslanec OZ navrhol sumu rozdeliť na náklady spojené s úpravou protipovodňovej zdrže a na náklady spojené s terénnymi úpravami pri cintoríne. Poslanci OZ navrhli starostovi obce aby vstúpil do jednania s predstavenstvom Urbariátu a uzatvorili zmluvu o užívaní pozemku obcou na čo najdlhšiu dobu, aby sme mali istotu, že protipovodňová zdrž nie je zbytočná investícia obce."
V zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 11.7.2012 sa uvádza : Starosta obce informoval poslancov OZ o skutočných nákladov , ktoré boli doteraz vynaložené na úpravu ( rozšírenie ) miestneho cintorína a vybudovanie protipovodňovej zdrže v časti Pažite. Celkové náklady doposiaľ činia 3906,12 eura. Zároveň starosta vyčíslil aj finančnú sumu, ktorú ešte treba vynaložiť na terénne úpravy , aby práce boli kompletné a tie činia cca 2730 euro. Takže celková čiastka na úpravu (rozšírenie ) cintorína a vybudovanie protipovodňovej zdrže by činila cca 7000 euro . Poslanec sa spýtal starostu , kto určil že je treba vybudovať protipovodňovú zdrž a či je ozaj taká nutná. Starosta obce sa vyjadril , že určil to on sám , pretože z jeho hľadiska si myslí , že je to nutné a vybudovaním sa vyrieši viac veci ( rozšírenie cintorína , klzisko, zdrž v prípade povodní). Poslanec podotkol , že si myslí že starosta nie je kompetentná osoba aby určil či je zdrž nutná a či nebolo potrebné stanovisko kompetentnejšej osoby (odborníka). Starosta obce navrhol poslancom OZ odhlasovať sumu, ktorá bola už vynaložená na terénne úpravy zdrže a miestneho cintorína v sume 3906,12 euro : - úprava cintorína 3255,10 € - úprava protipovod ňovej zdrže 651,02 € Poslanec 1. navrhol schváli ť na úpravu cintorína čiastku 3000 € a poslanec 2. navrhol čiastku 3200 €. Uznesenie č .50/2012 : OZ v Bobote schva ľuje : Finančnú čiastku 3000 euro na teréne úpravy miestneho cintorína, ktoré boli už zrealizované. Po schválení uznesenie č.50/2012 sa starosta obce sa spýtal poslancov , čo teda ďalej s cintorínom , ostane nedokončený alebo sa ešte vyčlenia ďalšie financie aspoň na zarovnanie už navezenej zeminy (rigolu) – urobiť vrchnú navážku , navrhol sumu 2000 euro. Uznesenie č .51/2012 : OZ v Bobote schvaľuje : Finančnú čiastku 2000 euro na dokončenie rigolu na miestnom cintoríne
Zo zápísníc je zrejmé, že starosta začal práce na terénnych úpravách skôr, ako ich prejednal s poslancami OZ. Ako je vidieť, malo sa jednať o sumu 7000 euro. Občan-ia je/sú oprávnený/í položiť starostovi nasledujúce otázky: 1.) s kým prejednával terenné úpravy?, 2.) ako bol vybratý dodávateľ ?, 3.) kto stanovil cenu za služby ?, 4.) predložil starosta poslancom OZ cenovú kalkuáciu?, 5.) ako bol naplnený zákon o verejnom obstaraní ? 6.) Širšie súvislosti : Ako obec ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý bol novelizovaný zák. 58/2011 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2011, zverejňuje štvrťročne na svojom webovom sídle Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,00 € ?
Ďalej je vidieť, že terenné úpravy cintorína resp. rozširovanie cintorína je "čierna diera" . Kladiem otázku : Koľko finančnýh prostriedkov obec na upravy cintorína už vynaložila?
Podľa Rokovacieho poriadku OZ obce, Článok 6 Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva sa uvádza : bod 4. Dôvodová správa obsahuje: a/ vyhodnotenie doterajšieho stavu, b/ uvedenie dôvodu novej úpravy, c/ odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť samosprávy. Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody aj nevýhody jednotlivých variant a ktoré riešenie odporúča spracovateľ a predkladateľ materiálu.
Starosta dal svojim postupom najavo poslancom OZ , že môže rozhodovať aj bez nich. Tým (použijem terminológiu starostu), brutálne porušil kompetencie OZ. A ešte aj presvedčil niektorých občanov, že mu poslanci "podkopávajú nohy".
Podľa vyjadrenia starostu, aby mohol zaplatiťdo dávateľovi práce v sume 906 euro, ktoré boli vykonané pred schválením prác OZ, zohnal od sponzorov príspevky v sume 3 590 euro. V Záverečnom účte obce za rok 2012 je uvedená čiastka 3039 euro. V uvedej čiastke je zahrnutý aj príspevok zo silvestrovskej zábavy v čiastke 465 euro. Potom rozdiel medzi sumou deklarovanou starostom a skutočnosťou je viac ako 1000 euro, teda 2574 euro.

Mulifunkčné ihrisko

Ako som už napísal VZOO 13.4.2013 nebolo VZOO v zmysle zákona o obecnom zriadení, ale stretnutím občanov so starostom a poslancami, kde starosta informoval čo sa v obci spravilo v roku 2012. Multihrisko obec vybudoval v roku 2010. Ako potom súvisí s rokom 2012? Starosta to odôvodnil tým, že už na OZ, ktoré sa konalo 27.1. 2012, upozornil na závažné nedostatky pri financovaní a realizácii investičnej akcie výstavby Multifunkčného ihriska a teraz to má potvrdené.
Zámer vybudovaľ multifunkčné ihrisko v obci vznikol na základe informácii, že je takáto možnosť z prostriedkov úradu vlády. Občan-ia z B.Lehoty požadovali vybudovať multifunkčné ihrisko na B.Lehote, keďže ihrisko na Bobote už je. Vymeral sa pozemok a potom sa zistilo, že podmienkou dotácie ihriska je jeho umiestnenie v areály školy, vyžaduje sa spoluúčať obce na financovaní výstavby. Na rokovaní OZ dňa 27.3.2009 sa odsúhlasila spoluúčasť obce v sume 500 tis. Sk a podala žiadosť na úrad vlády. Žiadosť podala i susedná obec o ktorej sa vedelo, že potrebuje úver na výstavbu MŠ. Koncom roku 2009 susedná obec so žiadosťou uspela ( naša obec v roku 2009 nie), vypísala výberové konanie na multifunkčné ihrisko s výsledkom : najnižšia cenová ponuka na ihrisko bola 81 tis.€, dotácia z úradu vlády 40 tis. euro. Pre vysoku finančnú náročnosť, po predchádzajúcom neúspešnom oslovení podnikateľských subjektov v obci, OZ doporučilo starostke obce zrušiť výberové konanie a oznámiť úradu vlády, že obec o výstavbu ihriska nemá záujem ( február-marec 2010 ). Vtedý vznikla šanca našej obci. Zahájili sa viaceré jednania, ktorých výsledkom bolo, že obec so žiadosťou uspela (apríl 2010). Potom nasledovalo výberové konanie (1.máj 2010). S víťazom výberového konania podpísal vtedajší starosta obce zmluvu o dielo bez toho, aky to prejednal s poslancami OZ. Multihrisko bolo zrealizované dodávateľom a slávnostne otvorené 26.9.2010. Pri jeho otváraní viaceri aktéri si pripisovali zásluhy na jeho existencii, aj terajší starosta. Aj na predstavovaní kandidátov na starostu v roku 2010 terajší starosta pripomenul svoj podiel na tom, že naša žiadosť na úrade vlády uspela. Tento rok pri príležitosti 60-tého výročia založenia TJ Tatran, prezident TJ Tatran = starosta odovzdal pamätný list pracovníkovi úradu vlády za vytváranie podmienok na rozvoj futbalu v našej obci. Aj keď prevádka ihriska z finančného hľadiska pre obec je iba výdavkovou položkou , verím, žiaci bobotských škôl ho využívajú a aj TJ Tatran je na predných miestach v okresnej lige ( zásluhou treningu na multihrisku ).
O tom, že čiastka odsúhlasená OZ bola 500 tis. Sk a skutočné výdavky na výstavbu multiihriska 78 668.99 euro pri dotácii z úradu vlády 39 836,29 euro nie je potrebná kontrola hlavnou kontrolorkou ( HK), stačilo starostovi nahliadnúť do zápisnic z rokovania OZ, prípadne do Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2010 predloženého HK dňa 29.6.2011.
Výsledok kontroly, o ktorú požiadal terajši starosta, mala HK (podľa zákona) po vykonaní predložiť na najbližšom zasadaní OZ. V zápisnici zo zasadania OZ zo dňa 6.5.2012 nie je zápis, že výsledok kontroly HK predložila OZ. Tým HK porušila § 18f ods.1 písm.d) zákona o obecnom zriadení
Ak komisia vybrala dodávateľa, všetko ostatné mal "zúradovať" hlavný úradník obce vtedajší starosta. Mal zvolať OZ s bodom rokovania financovanie multihriska, dať hlasovať a prijať uznesenie. Zároveň dať odsúhlasiť zmenu v rozpočte. Starosta dokonca mohol nesúhlasiť s doporučením "nejakej" komisie. Dokonca mal možnosť zápisnicu so schváleným uznesením nepodpísať. On ale nespravil nič. Ak teda súčastný starosta hľadá vinníka, potom " vinníkom č.1 " je bývalý starosta . Na jeho obhajohu možno uviesť, že v našej obci starostovia, poslanci i obyvatelia boli a sú priaznivo futbalu naklonený. S malou nadsázkou možno povedať, že v prípade ak by úrad vlády dal dotáciu na dve mulihriská, vybudovali by sme ihrisko aj na B.Lehote ( a obec v roku 2010 40 tis. euro v rozpočte na jeho spolufinancovanie mala ! ).
V širších súvislostiach je " vinníkom č.2 " HK. V čase, keď bolo ukončené výberové konanie s dodávateľom multihriska, bola vo funkcii (od 18.11.2009 ) viac ako pol roka. V správe o kontrole ktorú predložila OZ dňa 19.11.2010, za obdobie 1 až 6.mesiac 2010 so zameraním na plnenie rozpočtu obce (kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce) o najväčšej investícii obce sa ani nezmienila. HK mala upozorniť na to, že rozpočtovanú čiastku v rozpočte za rok 2010 treba zmeniť do konca roka. Nie je pravdivé tvrdenie HK, že OZ porušilo §11, ods. 4 bod a) citujem záver ...... OZ ..... má kontrolovať hospodárenie s majetkom obce. Podľa § 8 ods.1 Majetkom obce sú veci vo vlasníctve obce ... ďalej § 18f -d Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce. Povedané jednoducho : kontrolu hospodárenia s majetom obce obecné zastupitestvo vykonáva prostrednícvom HK !
Hlavná kontrolórka je "zodpovedná" za to, že svojim záverom z kontroly, v rozpore s platnými zákonmi, podporila predstavu starostu, že môže niektorých súčastných poslacov OZ obviňovať, že sa podielali na nehospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce. HK obce, by mala vedieť, že čerpaním vlastných prostriedkov nad rámec rozpočtu na rok 2012, obec Bobot ( nie poslanci jano, fero, mišo, nie OZ) nedodržala ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, a súčasne nedodržala ustanovenie § 19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpo čte subjektu verejnej správy. ( viac v Prilohe č. 2 - Protokol o kontrole NKÚ obce Lodno - časť protokolu )

Efektívne hospodárenie s prostriedkami obce

Starosta i HK operovali pojmom efektívne hospodárenie s prostriedkami obce. Občania by mali vedieť, že efektíne hospodárnie s prostriedkami obce nie je to isté, čo si myslí bežne občan pod slovným spojením efektívne hospodárenie so svojimi finančnými prostriedkami, a aké je dôležité postavenie poslancov OZ pri efektívnom nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Uvediem to na konkrétnom prípade, ktorý spomenul starosta vo svojom prihovore : V septembri sa naša obec zúčastnila pretekov dračích lodí na Váhu v Trenčíne. Na rokovaní OZ dňa 11.7.2012 starosta obce informoval poslancov OZ , že bol oslovený organizátorom pretekov na dračích lodiach „ Prebudenie Draka „ ktoré by sa mali konať 1.9.2012 na rieke Váh - autocamping Ostrov Trenčín. Podmienkou súťaže je 21 súťažiacich (vesliarov ) z našej obce a štartovné 300 €. Navrhol poslancom, aby sme sa ako obec zapojili do súťaže, pretože môžme v našom okolí takýmto spôsobom reprezentovať ( zastupovať ) našu obec. Uznesenie č . 55/2012 OZ v Bobote schva-ľuje : Zapojenie sa do súťaže „Prebudenie Draka „ a štartovné do súťaže 300 euro .
Otázky, na ktoré bolo potrebné pred schválením uznesenia odpovedať : Za akých podmienok sa obci 300 euro " vráti " a v akej podobe ? Keď naši vesliari preteky vyhrajú? Mame zdatných vesliarov? Máme vôbec vesliarov ? Budú dobre reprezentovať obec vesliari aj keď budú poslední ? Nebudú to zbytočne " vyhodené" peniaze ? V tomto duchu by som kládol otázky starostovi, keby som bol poslanec. Keby som bol starosta, tak by som účasť nedoporučoval. Tým, že poslanci prijali uznesenie č. 55 je výdavok 300 euro použitý v súlade so všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, teda efektívne. " Drobný" problém je v tom, že popri štartovnom obec mala ešte výdavok 100 euro. To boli cestovné náhrady vesliarov. Celkové výdavky na reprezentácia obce boli 400 euro. Nikde som sa nedozvedel, ako dobre ale nedobre reprezentovali našu obec vesliari, či preteky vyhrali, alebo boli poslední? Ani starosta pri prezentácii výsledkov roku 2012 oznámením: v septembri sa naša obec zúčastnila pretekov dračích lodí na Váhu v Trenčíne nepovedal nič. Prečo?
Na uvedenom príklade je vidieť, že dobrý poslanec má na vec svoj názor, upatňuje kritické myslenie, pýta sa, lebo je oprávnený interpelovať starostu vo veciach týkajucich sa výkonu jeho práce na obecnom úrade Zlý poslanec prikyvuje. Dobrý poslanec sa okrem iného pýta i preto, že sám je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ . V našej obci je postačujúce, ak traja poslanci prikyvujú. Potom OZ nie je potrebné.

Výstavba obecných nájomných bytov (VONB)

V Prílohe č.3 je zoradený priebeh rokovaní OZ ohľadom výstavby obecných nájomných bytov. Pozorne si ho prečtajte.
Začiatok je štandartný. Na rokovani OZ 16.6.2012 starosta obce informoval poslancov, že v rámci poskytovania dotácie z Fondu rozvoja bývania, je možné vystavať obecné nájomné byty, ale podmienkou je, že v spodných bytoch nájomného domu, by boli byty pre seniorov ( DSS dom sociálnych služieb). Navrhuje urobiť verejný prieskum, či by občania mali o takéto byty záujem.
17.10.2012 OZ schvaľuje uznesenie : Spôsob výstavby obecných nájomných bytov formou - kúpa hotových bytov s podmienkou , že k výstavbe by sa pristúpilo, ak by bol vážny záujem o byty (cca 20 žiadostí).
27.3.2013 starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obecný úrad prijal do dnešného dňa 8 oficiálnych žiadosti o obecný nájomný byt a navrhol, aby výstavba obecných nájomných bytov bola realizovaná v parčíku pri zdravotnom stredisku ( ZS) ako 10 bytovka .
13.4.2013 Na VZOO starosta uviedl, že sa plánovala stavba 2x16 bytov.
26.4.2013 OZ schvaľuje uznesenie : Investičný zámer obce - výstavba 9 bytových jednotiek bude realizovaná fy DETECH s.r.o. v katastr. úz. Bobotská Lehota.
19.6.2013 OZ prijíma uznesenie ktorým zvýšujú počet bytových jednotiek z 9 na 16, lebo na OcÚ došli ďalsie žiadosti – celkový počet žiadosti je 17.
13.9.2013 OZ schvaľuje zmenu zmluvného dodávateľa zo spoločnosti DETECH s. r. o. na spoločnosť HYDROS s. r. o. Bánovce nad Bebravou
Záver
1. Ako mohol starosta navrhovať a OZ prijímať rozhodnutia o VONB, keď nebol dostatočný počet záujemcov-občanov?
2. Kto plánoval výstavbu 2x16 bytov a na základe akých informácii ?
3. Rozhodovanie o výstavbe bytového domu z pohľadu obce je záležitosť ekonomická a nie stavebná.
4. Obec si vezme úver ( 400 čí 800 tis. euro), ktorý do doby splatenia (2044) je úverom obce. V horizonte troch desiatok rokov, iste obec bude potrebovať úver na obecné zariadenia "celodedinského" užitia.
5. Ak starosta mal víziu výstavby 2x16 bytov a záujem občanov o byty ju nenaplnil, vízia nebola reálna. Obviňovať za to poslanca je nelogické a nedôstojné funkcie starostu.
6. Záujemcovia o byty sú dospelí ľudia, ktorí sa musia vedieť rozhodnúť, či sa majú alebo nemajú viazať na byt v obci. Pri rozhodovaní musia vedieť aspoň rádovo výšku nájmu, a iné finančné údaje.
7. Prečo poslanci OZ nezvolali VZOO v januári 2013 s jediným bodom : Výstavba ONB, vecný zámer, finančné prepočty ako výška nájomného atď. Material predloží starosta obce a bude zverejnený týždeň pred konaním VZOO. Prečo ?
8. Obec nie je developer, ktorý stavia byty a potom ich predáva . Postaví za 100, predáva za 200. Ak nie je záujem, predáva za 150. Stratu u jednej akcii kompenzuje ziskom u druhej akcii.
9. Celý postup VONB mi pripadá, vzhľadom k výške úveru, ako nesystémový až chaotický, poplatný volebnému cyklu, a nedivím sa, že dobrí poslanci sa nevedeli rozhodnúť.

Motivácia starostu

Chcel by som odpovedať na otázku, ako môže byť človek motivovaný, keď mu aj z toho minima zoberú maximum, v pozícii starostu obce : 1) Obecne platí, že najviac sa cítia nedocenení volení funkcionári. Poslanci NR SR zákonom stanovili platy starostom ako násobok priemernej mzdy v národnom hosodárstve. V našom prípade 1.85. + 70%. Vzniká otázka ? Na základe čoho? Teraz plat znížili na 1.65 násobok. Z čoho plynie, že plat starostu obce je stále nadpriemerný. Netreba zabúdať, že priemernú mzdu v národnom hospodárstve nedosahujú 2/3 pracovníkov. 2) Záujem o volené funkcie starostov a primátorov, poslancov VUC, poslancov SNR presahuje počet disponibilných funkcii 5 až 10 násobne. Záujem majú mladí (21 r) aj starí ( nad 65 r), ľudia rôznych profesii. Tam, kde je veľký dopyt po funkciách zákonite by mali klesnúť nominálne platy. 3) Počúval som zástupkyňu zdravotných sestier, ktorá hovorila, že štrajkujú za vyššie platy preto, aby platy boli motivujúce pre potencialne záujemkyne o túto profesiu, lebo priemerný vek zdravotných sestier je 49 rokov, a o povolanie zdravotných sestier nie je záujem. Záujemci o funkciu starostu sú. 4) Motivovaciou človeka, ktorý je vo funkcii starostu, je skutočnosť, že sa o funkciu uchádzal, lebo chce slúžiť občanom obce. Tak nejako to hovoria kandidáti na starostov.

Na záver

Nechcem, aby vznikol dojem, že nevidím podnikateľské schopnosti starostu. Vidím. Chcel som napísaným iba naznačiť, že starosta nie je majiteľom spol. Bobot s.r.o., že nie je ani generálnym riaditeľom akciovej spol. Bobot a.s., ale starostom obce kde poslanci OZ a starosta majú svoje postavenie, "práva a povinnosti", vymedzené zákonom.


V Bobote 30.11.2013 Anton Doktor
V texte manželka nekontrolovala pravopis a nemá s textom nič spoločné
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príloha č. 1


Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Motešice, konaného dňa 27.augusta 2007
.
11. Rôzne
- výstavba rodinných domov za školou - zistiť záujem o výstavbu
- požiadať TVS o samostatnú prípojku vody na cintorín v dolnej časti Motešíc
- dať nové hodiny do šachty farského úradu, ktoré budú iba pre cintorín
- údržba parku – riešiť v budúcom roku formou zamestnania jedného človeka na dohodu, zodpovedajúceho za jeho čistotu
- zvolať verejné zhromaždenie občanov dňa 21.septembra 2007 - kanalizácia, prestavba KD,
výstavba RDPozvánka na verejné zhromaždenie 25.9.2009
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Melčice – Lieskové pozýva občanov na Verejné zhromaždenie ktoré sa uskutoční 25.9.2009 o 18­.00 hod. v kultúrnom dome v Melčiciach – Lieskovom
Program:
1.Výstavba kanalizácie
2. Likvidácia odpadu a separovaný zber


Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Motešice, konaného dňa 30.11.2009
.
2/ Návrh rozpočtu na rok 2010
P. starostka oboznámila členov OcZ s návrhom rozpočtu na rok 2010. Návrh je vypracovaný písomne a je prílohou zápisnice. Voči vypracovanému návrhu
rozpočtu vystúpil občan p.Dušan Závodský, ktorý mal pripomienku k položke úveru. Ďalej vystúpil Ing.Martin Mach za organizáciu TJ Dynamo Motešice,
ktorí požadujú do rozpočtu sumu 3190 € pre TJ.
Členovia OcZ sa uzniesli na tom, aby návrh rozpočtu bol prejednávaný na verejnej schôdzi občanov.

Zapísala dňa: 30.11.2009


Verejné zhromaždenie občanov a chalupárov
P o z v á n k a
Týmto Vás srdečne pozývam na Verejné zhromaždenie občanov a chalupárov, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. októbra 2013 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Petrovej Lehote.
Program: Výstavba obecného vodovodu Hostia: Ing. Juraj Masár / projektant /
Teším sa na stretnutie s Vami. Radko Rožánek starosta …

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príloha č. 2

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo poverenia: 390/01 Po čet výtlačkov: 2 Zo dňa: 06.05.2013 Výtla čok číslo: 1 Po čet strán: 24 Po čet príloh: 0
P R O T O K O L
o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Obec Lodno
Žilina júl 2013

Predmetom kontroly bolo: • rozpočet obce a výsledok jej rozpočtového hospodárenia, • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, • nakladanie s majetkom obce, • vnútorný kontrolný systém.
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a vlastným majetkom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Samosprávu obce vykonávajú jej občania prostredníctvom verejných zhromaždení obyvateľov obce a najmä prostredníctvom zvolených zástupcov: poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len „OcZ“) a starostu obce. Predstaveným obce, najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce je starosta.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1. Rozpočet obce a výsledok jej rozpočtového hospodárenia
1.1 Zostavenie, schvaľovanie, zmeny a plnenie rozpočtu obce
Rozpočet obce Lodno na rok 2012 bol schválený OcZ dňa 22.12.2011. Jeho návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2011, t. j. viac ako potrebných minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v OcZ. Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2012 bol pri jeho prerokovaní upravený poslancami OcZ. Navrhnuté a schválené zmeny však neboli nikde zachytené. V zápisnici zo zasadnutia OcZ zo d ňa 22.12.2011 bola uvedená len všeobecná nekonkrétna veta: „Po vznesených pripomienkach k návrhu a úpravách príjmov a výdavkových položiek ako aj podnetu zástupcov FK Lodno OZ prijalo k tomuto bodu [k návrhu rozpo čtu] uznesenie č. 2/11/2011.“ V akej podobe poslanci rozpočet obce schválili nebolo zo zápisnice ani z uznesenia OcZ zrejmé. Rozpočet obce Lodno bol zostavený ako viacročný na roky 2012 – 2014. Vnútorne bol schválený rozpoče podľa podrobného čerpania rozpočtu a finančného výkazu FIN 1 – 04 zostavených k 31.12.2012 rozčlenený len na bežné príjmy, bežné výdavky a výdavkové finančné operácie (splácanie istiny dlhodobého úveru). V schválenom rozpočte obce neboli rozpočtované žiadne kapitálové príjmy a výdavky a ani príjmové finančné operácie. Príjmovú časť schváleného rozpočtu tvorili len bežné príjmy (100 %). Vo výdavkovej časti mali najväčší podiel bežné výdavky (89,42 %).
Schválený rozpočet obce Lodno na rok 2012 neobsahoval žiadne kapitálové výdavky, pričom obec ešte v roku 2011 obstarala a aj zazmluvnila zákazky na zateplenie budovy OcÚ vo výške 15 266,00 € a projektovú dokumentáciu k regulácii miestneho potoka v sume 9 000,00 €. Obidve tieto zákazky mali charakter kapitálových výdavkov. Napriek tomu, že ich obec mala podľa zmlúv uhradiť v roku 2012, finančné prostriedky na úhradu týchto kapitálových výdavkov vo svojom rozpočte na rok 2012 nevyčlenila. Podobne pri výdavkových finančných operáciách obec rozpočtovala na rok 2012 len splácanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Korcháň. Okrem toho však obec mala podpísanú aj zmluvu na krátkodobý úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Napriek tomu, že tento úver bol splatný v roku 2012, výdavky na splácanie jeho istiny neboli na rok 2012 vôbec rozpočtované. Splatený bol dňa 27.02.2012. Rozpočet obce bol vzhľadom na tieto dva prípady pripravený nedostatočne, keďže nepokrýval všetky výdavky, ktoré obci vyplývali z jej zmluvných vzťahov. Nerozpočtovaním zazmluvnených kapitálových výdavkov a výdavku na splácanie istiny krátkodobého úveru obec Lodno nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), podľa ktorého rozpočet obce vyjadruje samostatnosť jej hospodárenia.
Schválený rozpočet obce Lodno bol v priebehu roka 2012 upravený OcZ len jedenkrát, a to dňa 11.12.2012. Rozpočet obce Lodno bol zmenený rozpočtovým opatrením č. 1/2012, ktoré však bolo rozpočtovým opatrením len podľa názvu. Nebolo z neho zrejmé, či zmena rozpočtu spočívala v presune prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pri zachovaní celkových príjmov, alebo či sa povolilo prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, alebo šlo o viazanie výdavkov. Chýbali v ňom výšky a charakter zmien na jednotlivých položkách rozpočtu a dátum, ku ktorému sa rozpočet menil. Z uvedeného vyplýva, že zmena rozpočtu obce Lodno na rok 2012 nebola vykonaná rozpočtovým opatrením. Zmeny rozpočtu boli vykonané plošne ku koncu roka 11.12.2012 tak, aby sa priblížili k skutočnému čerpaniu rozpo čtu. Nevykonaním zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením obec Lodno nepostupovala v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, alebo povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, alebo viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu, účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
Obec Lodno v priebehu kontrolovaného obdobia neviedla operatívnu evidenciu o zmenách rozpočtu, čím nedodržala ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., pod ľa ktorého obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Čerpaním vlastných prostriedkov nad rámec rozpočtu na rok 2012, resp. úhradou výdavkov bez ich rozpočtového krytia obec Lodno nedodržala ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, a súčasne nedodržala ustanovenie § 19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpo čte subjektu verejnej správy. Obec v týchto prípadoch nedostatočne sledovala vývoj svojho hospodárenia a nevykonala potrebné zmeny svojho rozpočtu, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpe čiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpoč- tového roka.
2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami
2.1 Kontrola súladu vybraných výdavkov obce s rozpo čtovými pravidlami a ostatnými všeobecne záväznými predpismi
Žiadny z kapitálových výdavkov v celkovej sume 23 873,96 € nebol v čase jeho úhrady krytý platným rozpočtom obce. Posledný z týchto výdavkov obec uhradila dňa 06.08.2012, pri čom príslušnú zmenu rozpočtu vykonala až 11.12.2012. Podobne obec postupovala pri splácaní istiny krátkodobého úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 6 813,85 €. Túto istinu splatila dňa 27.02.2012 bez toho, aby na to boli v rozpo čte vyčlenené finančné prostriedky. Úhradou kapitálových výdavkov a splatením krátkodobého úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovej sume 30 687,81 € bez ich rozpo čtového krytia obec Lodno nedodržala ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a súčasne ustanovenie § 19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z
Zhrnutie
V doterajšej praxi sa kontrola územnej samosprávy v prevažnej miere sústreďovala na mestá a obce s vyšším počtom obyvate ľov. Menšie obce, ktorých je na Slovensku väčšina, ostávali trochu v úzadí, mimo pozornosti kontrolných orgánov. Pritom taktiež hospodária s verejnými prostriedkami a majetkom. Ich občania chcú poznať nezávislý a objektívny pohľad na činnosť svojich volených zástupcov. Z tohto dôvodu a na základe skúseností z čiastkových tematických kontrol sa Najvyšší kontrolný úrad SR ( ďalej len NKÚ SR“) rozhodol vykonať komplexnú kontrolu hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Obec nevenovala dostatočnú pozornosť tvorbe svojho rozpo čtu. Napriek zazmluvneniu prác na zateplení budovy OcÚ a splácaniu krátkodobého úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia neboli na tieto výdavky v rozpočte obce vyčlenené žiadne finančné prostriedky. V priebehu rozpočtového roka 2012 obec v nedostatočnej miere sledovala vývoj svojho hospodárenia a nevykonala potrebné zmeny rozpočtu. V dôsledku toho došlo na niektorých položkách k čerpaniu prostriedkov nad rámec schváleného rozpo čtu, resp. k prekročeniu rozpočtových výdavkov. Obec vykonala len jednu zmenu rozpočtu aj to až v závere roka 11.12.2012. Celkové výdavky rozpo čtu však neboli prekročené. Zistené boli úhrady kapitálových výdavkov v celkovej sume 23 873,96 € a výdavkovej finančnej operácie v sume 6 813,85 €, ktoré neboli vôbec kryté rozpočtom obce.

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov

Kontrolná skupina odporúča obci Lodno prijatie nasledovných opatrení na zlepšenie hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom obce: • Pri prerokovávaní a schvaľovaní rozpočtu zachytiť v zápisnici predkladané a prijaté návrhy a ako súčas ť schváleného uznesenia OcZ o schválení rozpočtu priložiť jeho konečnú platnú podobu, tak aby bolo z uznesenia zrejmé, aký rozpo četbol schválený. • Zvážiť zníženie finan- čného limitu 5 000,00 € (pri obstarávaní tovarov a služieb) a 10 000,00 € (pri obstarávaní stavebných prác) v Smernici č. 1/2011, pod ktorými nie je potrebné vykonávať prieskum trhu, a tým dosiahnuť hospodárnejšie využívanie verejných prostriedkov. • Určiť lehotu na prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce, tak aby mohla byť v rozpočte obce uvedená konkrétna akcia, úloha alebo účel použitia finančných prostriedkov. • Skrátiť lehotu na predloženie zúčtovania poskytnutej dotácie a prípadné vrátenie poskytnutých no nevy čerpaných finan čných prostriedkov. • Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie doplni ť o všetky povinnosti, ktoré prijímate ľovi vyplývajú z VZN č. 3/2005.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Príloha č. 3
16.6.2012
Na rokovani OZ starosta obce informoval poslancov, že v rámci poskytovania dotácie z Fondu rozvoja bývania, je možné vystavať obecné nájomné byty, ale podmienkou je, že v spodných bytoch nájomného domu, by boli byty pre seniorov ( DSS dom sociálnych služieb). Navrhuje urobi ť verejný prieskum, či by ob čania mali o takéto byty záujem. Poznamenal, že na obecné nájomné byty by sa mohol využi ť pozemok pána L. Pieružka nedávno zakúpený obcou.
7.9.2012
Starosta obce predstavil prítomným dvoch pozvaných hostí na tomto zasadnutí. Boli to zástupcovia dvoch firiem, ktoré sa zaoberajú výstavbou obecných nájomných bytov.
Ako prvá oboznámila prítomných s možnos ťou výstavby obecných nájomných bytov pani Zuzana Ďaťková z firmy PVTERM spol. s r.o. z Tren čína. Financovanie výstavby je z úveru ŠFRB a z dotácie ministerstva výstavby, pri čom úver predstavuje 70% finan čných prostriedkov a dotácia 30%. Získaná dotácia je nenávratná, teda obec ju nemusí vráti ť a úver bude splácaný budúcimi nájomníkmi bytov po dobu 30 rokov. Svoju prezentáciu doplnila aj odpove ďami na otázky poslancov a pána starostu.
Zástupca druhej firmy, ktorá sa zaoberá výstavbou obecných nájomných bytov bol Ing. Michal Veselý z firmy IZOTECH Group, spol. s r.o. z Nového Mesta nad Váhom. Ich firma postupuje takým spôsobom, že z vlastných finan čných prostriedkov postaví tieto byty a zo získaného úveru zo ŠFRB, ktorý pre našu obec vybaví, si obec potom tieto hotové byty odkúpi.
Zástupcovia oboch firiem odpovedali na dopl ňujúce otázky, ktoré im kládol hlavne pán poslanec Ing. Michali čka, aj ostatní prítomní. Potom starosta obce obom hos ťom po ďakoval a dohodol sa s nimi, aby čo najskôr poslali návrhy zmlúv. Tieto návrhy si preštudujú aj poslanci a pod ľa toho sa rozhodnú, ktorým spôsobom by sme sa rozhodli realizovať výstavbu obecných nájomných bytov. Starosta sa s poslancami dohodol ,že za týmto účelom bude zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva cca o 2 týždne.
17.10.2012
Uznesenie č. 66/2012 OZ v Bobote schvaľuje: Spôsob výstavby obecných nájomných bytov formou - kúpa hotových bytov s podmienkou , že k výstavbe by sa pristúpilo až, ak by bol vážny záujem o byty (cca 20 žiadostí) Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
23.11.2012
Uznesenie č . 66/2012 OZ v Bobote schva ľuje : Spôsob výstavby obecných nájomných bytov formou - kúpa hotových bytov s podmienkou, že k výstavbe by sa pristúpilo až, ak by bol vážny záujem o byty (cca 20 žiadostí) a po opätovnom schválení OZ Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Výhody a nevýhody obecných nájomných bytov, ktoré predniesol poslanec Ing. B. Michali čka:
Výhody + Nevýhody – • Obec bude ma ť bytovku (cenný majetok) • Možnos ť ubytovania (mladých) ob čanov • Zvýši sa po čet ob čanov obce s trvalým pobytom • Prísun pe ňazí zo štátneho rozpo čtu do obecnej kasy na nových obyvate ľov • Dlh obce na 30 rokov (na 16 bytov) v sume cca.: 720 000 EUR cca 21 700 000 Sk • Byt nie je vlastníctvom nájomníkov najbližších 30 rokov • Sociálne byty – môžu tu býva ť sociálne slabší ob čania, t.j. obec im platí bývanie, ak budú v problémoch • Nemôžeme ich svojvo ľne vys ťahova ť, ak by boli v núdzi • Drahý nájom (splátka cca. 110 € + energie) • Ak by bola bytovka prázdna obce musí plati ť každý mesiac splátku dlhu cca. 1500 € + príp. energie
27.3.2013
Starosta obce Ľ. Tunega informoval poslancov OZ o tom, že Obecný úrad prijal do dnešného dňa 8 oficiálnych žiadosti o obecný nájomný byt. Ďalej starosta navrhol, aby výstavba obecných nájomných bytov bola realizovaná v parčíku pri Zdravotnom stredisku, pričom ukázal poslancom OZ projekt zakreslenia bytovky pri Zdravotnom stredisku. Následne podotkol, že pri tejto alternatíve stavby obecných nájomných bytov pri Zdravotnom stredisku by boli náklady na inžinierske siete omnoho nižšie ako pri pôvodnom návrhu stavby bytovky na pozemku p. Pieružku a taktiež podotkol, že je tu možnosť lacnejšieho vykurovania, pretože firma Ľudoprint plánuje zakúpiť kogeneračnú jednotku (generátor na výrobu tepla a elektrickej energie), ktorý by mohol slúžiť ako alternatíva a lacnejšia forma vykurovania bytovky. Starosta obce sa vyjadril, že treba zvážiť aj túto alternatívu, z ohľadom na to, že je menší počet záujemcov a porozmýšľať nad tým, že či by nebolo vhodnejšie postaviť bytovku pri Zdravotnom stredisku ako na pozemku p. Pieružku, pričom podotkol, že už odkúpený pozemok p. Pieružku by sa následne mohol predať napr. na výstavbu rodinných domov. Ing. J. Jánošík sa spýtal aké by boli stavebné náklady napr. na 9 bytovku pri Zdravotnom stredisku. Starosta na to reagoval, že by boli stavebné náklady omnoho nižšie ako na pozemku p. Pieružku. Ďalej sa starosta obce Bobot vyjadril tak, že by sa prikláňal za výstavbu 9 alebo 10 bytovky, pričom jeden jednoizbový byt, by sa mohol do budúcna využívať na opatrovanie nejakého občana obce Bobot. Poslanec Ľ. Hloža sa vyjadril, že by sa priklonil na výstavbu obecných nájomných bytov na pozemku p. Pieružku, pretože pri Zdravotnom stredisku je pozemok menší a nie je si istý či by nebol vonkajší priestor pre všetkých obyvateľov bytovky, čo pri prognóze výstavby 10 bytovky predstavuje približne 30 ľudí veľmi stiesnený a vyhovoval tak všetkým záujemcom o nájomné byty. Následne sa na podnet p. Hložu vyjadril p. František Kyselica, ako človek, ktorý má skúsenosti v oblasti stavebníctva. Podotkol, že aj vzhľadom na menší počet záujemcov by bola stavba bytovky pri Zdravotnom stredisku, čo sa týka nákladov na stavbu lacnejšia ako na pozemku p. Pieružku, pretože tento pozemok sa nachádza na rozmočenom podklade, následkom čoho by boli náklady na stavbu vyššie. p. Čerňanská podotkla, či by záujemcovia neodstúpili od bytov, keby zistili, že by sa byty nestavali na pozemku p. Pieružku ale pri Zdravotnom stredisku. S rovnakým názorom súhlasí aj poslanec J. Mokráň, ktorý si myslí, že by nebolo spravodlivé, aby sa bytovka stavala pri Zdravotnom stredisku a nie na pozemku p. Pieružku, nakoľko žiadatelia podávali žiadosti o nájomný byt s tým vedomím, že bytovka sa bude stavať na už odkúpenom pozemku p. Pieružku. O slovo sa prihlásila aj D. Stračiaková, ktorá chcela vedieť približne koľko bude stáť byt. Na to zareagoval p. Ľ. Tunega, ktorý povedal, že približne 250-280 Eur spolu s energiami po dobu 30 rokov, pričom po uplynutí 30 rokoch si môže nájomca byt odkúpiť od obce. Starosta vysvetlil, že všetko bude presne zadefinované v nájomnej zmluve. Následne žiadal poslanec Michalička od starostu Ľ. Tunegu finančné vyjadrenie toho, koľko bude stáť výstavba bytovky pri Zdravotnom stredisku, aby sa následne podľa toho vedel rozhodnúť za ktorú alternatívu má hlasovať. Starosta na to reagoval, že ceny sú podstatne nižšie ako pri alternatíve na pozemku p. Pieružku, pričom podotkol, že ceny výstavby boli prerokované na minulých Obecných zastupiteľstvách. Poslanec Michalička na to navrhol, aby sme oslovili ľudí, či by súhlasili, aby bytovka stála pri Zdravotnom stredisku a nie pri p. Pieružkovi. Navrhol, že táto téma by sa mohla taktiež prejednať na najbližšom verejnom zhromaždení, kde by sa vyjadrili jednotlivý záujemcovia a obyvatelia obce Bobot. Starosta obce p. Tunega navrhol, aby poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu a dal hlasovať o výstavbe obecných nájomných bytov formou kúpy. Uznesenie č.7/2013 OZ V Bobote schvaľuje: Výstavbu obecných nájomných bytov formou kúpy Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci
Vzhľadom na to, že výstavbu obecných nájomných bytov formou kúpy poslanci OZ schválili, starosta dal hlasovať o výstavbe obecných nájomných bytov (10- bytovku) na pozemku pri Zdravotnom stredisku. Poslanec B. Michalička navrhol dodatok: po predložení finančného rozpočtu
Uznesenie č.8/2013 OZ V Bobote neschvaľuje: Výstavbu obecných nájomných bytov (10- bytovku) na pozemku pri Zdravotnom stredisku - po predložení finančného rozpočtu Za uznesenie hlasovali : 3 poslanci (p. Michalička, p. Jánošík, p. Marušek) Zdržali sa : 3 poslanci (p. Mokráň, p. Hloža, p. Minárik)
Starosta dal hlasovať o výstavbe obecných nájomných bytov (10- bytovku) na pozemku p. Pieružku.
Uznesenie č.9/2013 OZ V Bobote neschvaľuje: Výstavbu obecných nájomných bytov (10- bytovku) na pozemku p. Pieružku Za uznesenie hlasovali : 2 poslanci (p. Mokráň, p. Minárik) Zdržali sa : 4 poslanci (p. Michalička, p. Jánošík, p. Marušek, p. Hloža )
26.4.2013
Starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega na úvod predstavil architekta Ing. Emila Klča a investora a stavebníka Ing. Michala Veselého (firma DETECH s.r.o.). Skonštatoval, že na poslednom OZ sa poslanci OZ nevedeli rozhodnúť, na ktorom pozemku budú obecné nájomné byty stáť, tak preto pozval prítomných hostí, aby zodpovedali otázky poslancov OZ a tým uľahčili ich rozhodovanie.
Ing. B. Michalička sa spýtal, že aký by bol finančný rozdiel, keby bytovka stála pri Zdravotnom stredisku a aký by bol finančný rozdiel keby bytovka stála na pozemku p. Pieružku.
Na túto otázku dostal odpoveď od Ing. Michala Veselého, ktorý povedal, že čo sa týka inžinierskych sieti, tak výstavba týchto sieti by bola na pozemku p. Pieružku cca o 6000 Eur drahšia ako na pozemku pri Zdravotnom stredisku. Podotkol však, že táto suma je len orientačná a reálne môže, ale nemusí byť aj dvojnásobná, prípadne až trojnásobná.
Poslanec J. Marušek sa spýtal na rozmery bytovky. Architekt Ing. Emil Klčo mu povedal, že rozmery bytovky by mali byť zhruba 12x17 m, pričom ukázal všetkým poslancom OZ nákres, ako by bytovka stála na pozemku pri Zdravotnom stredisku. p. J. Marušek sa tiež spýtal koľko podlažná bude táto bytovka. Architekt Ing. Emil Klčo odpovedal, že sa bude jednať o trojpodlažnú budovu.
Poslanec Ľ. Hloža sa opýtal prítomných hostí, či bude priestor na pozemku pri Zdravotnom stredisku dostačujúci pre obyvateľov bytovky. Na túto otázku dostal odpoveď taktiež od architekta, ktorý podotkol, že priestor by mal byť dostačujúci pre všetkých obyvateľov bytovky, pričom vychádzali z určitých noriem. Ľ. Hloža sa tiež spýtal ako by bola orientovaná bytovka pri Zdravotnom stredisku. Architekt povedal, že orientácia bytovky bude smerom k hlavnej ceste, ale môže byť situovaná aj opačne.
F. Kyselica podotkol, že sa rozprával s geológom, ktorý povedal, že keby bytovka stála na pozemku p. Pieružku museli by sa osádzať určite piloty. S týmto súhlasil aj investor a stavebník Ing. Michal Veselý.
Ing. B. Michalička sa spýtal, koľko by cca stála výstavba bytovky na pozemku pri Zdravotnom stredisku a na pozemku p. Pieružku. Na túto otázku dostal jednoznačnú odpoveď, že výstavba bytovky sa musí vojsť do sumy 447 691,20 Eur, bez ohľadu na to kde bude bytovka stáť.
p. Ľ. Hloža skonštatoval, že aj pri výstavbe bytovky pri Zdravotnom stredisku by to bolo tiež len na „vážkach“ či bude alebo nebude pozemok vyhovujúci, čo sa týka geologického hľadiska a pod., rovnako ako na pozemku p. Pieružku.
Ing. B. Michalička sa spýtal prítomných hosti, že k akej alternatíve by sa priklonili oni. Architekt Ing. Emil Klčo povedal, že lepšie by bolo keby bytovka stála pri Zdravotnom stredisku, pretože na pozemku p. Pieružku by neradi ubrali na komforte bytovky z toho dôvodu, že by sa predražili základy (výkopy) tejto bytovky a pod.
Poslanec OZ J. Marušek sa spýtal ako by sa riešilo odkanalizovanie bytovky pri Zdravotnom stredisku. Starosta p. Ľ. Tunega mu na to odpovedal, že by sa to riešilo len žumpou.
Poslanec Ľ. Hloža podotkol, že nie je problém keď sa začne stavať na pozemku p. Pieružku jedna bytovka, postaviť neskôr vedľa ďalšiu, keďže tam už budú inžinierske siete a pod. Povedal, že podľa neho je efektívnejšie postaviť bytovku na pozemku p. Pieružku.
J. Marušek poznamenal, že priestor, ktorý by zodpovedal priestoru pri Zdravotnom stredisku, je aj v areály Základnej a Materskej školy.
Architekt Ing. Emil Klčo povedal na záver, že by najradšej dal nájomcom väčšie byty ako hlbšie základy. Taktiež podotkol, že pri Zdravotnom stredisku je lepší prístup k stavaniu ako oproti Farskému úradu. Starosta obce Ľ. Tunega poďakoval hosťom za vyčerpávajúce odpovede a následne sa s nimi rozlúčil.
Zasadnutie OZ pokračovalo ďalej tým, že starosta dal poslancom OZ určitý čas na rozmyslenie a následne dal hlasovať o výstavbe bytovky na pozemku p. Pieružku.
Uznesenie č.17/2013 OZ v Bobote schvaľuje: Výstavbu obecných nájomných bytov na pozemku p. Pieružku (oproti Farskému úradu). Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci (p. D. Zápotočná, p. Ing. B. Michalička, p. Ing. J. Jánošík, p. J. Mokráň, p. Ľ. Hloža) Zdržal sa : 1 poslanec (p. J. Marušek)
Po prijatí tohto uznesenia povedal starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega, že týmto uznesením, ktoré schválilo OZ nás následne všetkých čaká podstatne finančne a ekonomicky náročnejšia výstavba. Následne dal návrh na prijatie ešte jedného uznesenia ohľadom výstavby obecných nájomných bytov na pozemku p. Pieružku.
Uznesenie č.18/2013 OZ v Bobote schvaľuje: Investičný zámer obce : obstaranie nájomných bytov formou kúpy bytov v bytovom dome pre nájom. Financovanie kúpy bytov bude z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s platnou legislatívou. OZ splnomocňuje starostu obce k uzatvoreniu zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami: a/ budúcim predávajúcim DETECH s.r.o. b/ budúcim kupujúcim, obcou Bobot, ktorej predmetom je prevod deviatich nájomných bytov, ktoré budúci predávajúci postaví a skolauduje v termíne do 31.12.2014. Výstavba 9 bytových jednotiek bude realizovaná v katastr. úz. Bobotská Lehota na pozemku parc. číslo 220/2. Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci
19.6.2013
Starosta obce oboznámil poslancov OZ , že v došlej pošte máme zaevidované nové žiadosti o obecné nájomné byty – celkový počet žiadosti je 17 vrátene 1 bytu obecného. Preto navrhol zvýšiť výstavbu bytových jednotiek z 9 na 16 – zmena uznesenia č.7/2013 a uznesenia č.18/2013. Poslanci OZ s výstavbou obecných nájomných bytov so zvýšením na 16 bytových jednotiek súhlasili. Poslanec Ing. B. Michalička navrhol uviesť v zápisnici menný zoznam žiadateľov obecných nájomných bytov .
Zoznam žiadateľov. 1.Anton Kučmín 2.Zuzana Mokráňová 3.Dušan Vertfein 4.Michal Šnobel 5.Dana Stračiaková 6.Vladimír Belán 7.Mario Kollár 8.Darina Porubčanová 9.Ľubomír Galko 10.Bc.Martina Galková 11.Andrea Chovancová 12.Marián Šicha 13.Daniel Mokráň 14.Mariana Mikulovská 15.Martin Grman 16.Michaela Briliaková 17. Obecný byt
Uznesenie č.23/2013 OZ v Bobote schvaľuje: Výstavbu 16-bytového domu a teda zmenu uznesenia č.7/2013 a č.18/2013 Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
13.9.2013
Uznesením č.18/2013 Obecné zastupiteľstvo v Bobote schválilo investičný zámer obstarania nových nájomných obecných bytov , formou kúpy novovybudovaných bytov - financovanie prostredníctvom úveru a dotácie poskytnutej Štátnym fondom rozvoja bývania, pričom nový bytový dom bude postavený spoločnosťou DETECH s. r. o., čo deklaruje aj udelenie splnomocnenia starostovi obce Ľubomírovi Tunegovi na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou DETECH s. r. o. ako zmluvným dodávateľom. Nakoľko spoločnosť DETECH s. r .o. musí znášať všetky náklady na vybudovanie bytového domu od začiatku výstavby až po predaj obci Bobot na základe zmluvy o budúcej zmluve , rozhodla sa spoločnosť DETECH s. r. o. vstúpiť do konzorcia so spoločnosťou HYDROS Bánovce nad Bebravou s. r. o., ktorá bude zároveň zmluvným partnerom obce pri výstavbe bytového domu. Starosta obce Ľ. Tunega vysvetlil poslancom OZ , že nakoľko investície na výstavbu obecných nájomných bytov sú vysoké musí spoločnosť DETECH s. r. o. vstúpiť do konzorcia so spoločnosťou HYDROS s.r.o. Bánovce nad Bebravou. Starosta predložil poslancov vypracované projekty bytového domu a podotkol , že v 16 bytovom dome budú 2 jednoizbové byty , 8 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov. Počet bytov sa musel upraviť , aby sme spĺňali podmienky na poskytnutie dotácie zo Štátného fondu rozvoja bývania.Poslanec J. Marušek sa spýtal starostu, či sa nezmení štandard bytov, keď do výstavby budú zapojené dve firmy , starosta ubezpečil poslanca OZ, že štandard bytov sa určite nezmení a bude dodržaný.
OZ v Bobote č.34 schvaľuje: Schvaľuje zmenu zmluvného dodávateľa zo spoločnosti DETECH s. r. o. na spoločnosť HYDROS s. r. o. Bánovce nad Bebravou Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
 
comment bývalá žiačka

10.11.2013 19:58:59

Ahoj ľudia. Neviem,čo sa to stále rieši v našej obci,ale akosi to tu parádne vrie. Nemám síce deti,ale chodila som do bobotskej školy a chodila som tam rada. Bola by škoda,keby sa zatvorila pre niekoho alebo niečo.
Tak je na nás ,kto bude učiť naše deti a kde.
 
comment Mišo

10.11.2013 19:42:09

Keď čítam tieto príspevky,nechápem,čo sa to tu deje. Mňa učili učitelia Igaz a Gálik aj moje deti učili dobrí učitelia a ten ktorý sa nám rodičom nepozdával ako dobrý učiteľ musel odísť. No a teraz mám pocit, že nie rodičia,ale niekto.........(?, sa snaží aby dobrí učitelia( ktorých deti a rodičia si vážia a majú radi) " dobrovoľne" odišli. No a čo sa týka toho kontinuálneho vzdelávania. Nie je to povinnosť ,ale možnosť a každý si môže vybrať akú formu vzdelávania si vyberie,keby všetci učitelia sedeli na prednáškach.....kto by vlastne učil????
Alebo sa tu budú učiť žiaci sami? Aj to by bolo riešenie a ešte by sa aj ušetrilo na platoch učiteľov.
 
comment nespokojná mamička

10.11.2013 17:59:28

Dobrý večer. To je pekné, že je škola a škôlka poprerabana, ale kto bude už konečne brat ohlad na tie deti? To nie je normalne, aby sa im 2 krat do roka menila učitel/ka. Konečne si zvyknu na jedneho a bud sa nepači starostovi, alebo rodičia spisuju peticie a zas maju noveho učitela. Ja som tu tiež chodila 4 roky do ZS, ale nerobilo sa toto , co teraz. ani raz sa nam nezmenil učitel. Docieli sa len to, že si rodičia poprehlasuju svoje deti do inych skôl a postupom času sa naša škola zatvori, lebo nebude mat dostatok žiakov, potom už budu asi všetci spokojni...
 

10.11.2013 15:48:41

Vážený "učiteľ zo susednej dediny",mali ste na mysli tento bod zákona o kontinuálnom vzdelávaní? .
Z §5,ods.2,písm.h): „Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania.“ Jasné,že každý učiteľ má právo rozvíjať svoje poznatky či už vzdelávaním kontinuálnym alebo sebavzdelávaním ale to sú teda dva pojmy. Takže milý" učiteľ zo susednej dediny"( teda veľmi zaujímavé meno) ,máte nejaký prehľad o vzdelávaní súčasných pedagógov na ZŠ, keď ste prispeli na fórum svojou reakciou...

comment Učiteľ zo susednej dediny

10.11.2013 15:08:19

Čítam, že stále je to tak, že na Slovensku sa všetci všetkému rozumieme a myslíme si, že sa musíme ku všetkému aj vyjadriť. Keby susedka Iva len trochu poznala platné zákony a legislatívu ohľadom škôl, určite by vedela, že Ministerstvo školstva ukladá každému učiteľovi povinnosť sa pravidelne kontinuálne vzdelávať a kto tak nerobí, porušuje vyhlášku MŠ SR. A opýtajte sa spomínaných učiteľov, či sa skutočne vzdelávajú - lebo dobrí učitelia to robia práve kvôli svojim žiakom...


09.11.2013 22:17:28

Vážený pán starosta,niet pochýb,že za vašou prácu sú hmatateľné výsledky. Chvályhodné ,že ste investovali do prerábky MŠ a ZŠ,....tým pádom kvalitnú budovu máme, to je jedna vec, kvalitné vzdelanie je však druhá. Čo sa týka poťahovania nitiek,nemala som na mysli Vás,....................ale každý podľa svojho svedomia.
Samozrejme,že Vy nezrušíte ZŠ,to by vás občania zniesli pod čiernu zem,rodičia si ju totiž zatvoria sami a to je výborný ťah. Ako starostovia sa určite stretávate a viete aká je situácia v iných obciach,ktoré majú ZŠ.
O dve dediny ďalej tiež pokračujú týmto ťahom,starosta školu nezruší ale rodičia ju zrušia tým,že si deti berú preč pomaly,pomaličky. V inej dedine sa z malotriednej stala jednotriedna,takže podobná situácia.
Citujem Vás: "MŠ a ZŠ bude na Bobote dovtedy kým tu budú deti čo závysí najmä od toho koľko detí sa v obci každý rok narodí tak ako tomu bolo doteraz."
Nemôžem súhlasiť,pretože to, či škola bude fungovať alebo nie nezávisi od počtu narodených detí, ale od toho,aké meno nesie škola. Rodičia,ktorí majú trochu viac rozumu a záleží im na vzdelaní detí,budú hladať pre nich najlepšiu školu ,takže ked sa budúci rok narodí v obci cca 20 detí(čo samozrejme preháňam) a škola nebude na takej urovni,akú by si rodičia predstavovali,tak o šeť rokov budete zapisovať v septembri možno polovicu žiakov a to znamená aj o polovicu menší rozpočet na školu.
Máte pravdu,že učiteľ je tu pre žiakov,ale ak nebudú žiaci,potom je úplne jedno kto bude učiť,nemyslíte?
Každý má šancu sa prejaviť,netvrdím,že nie,ale príliš často a v poslednej dobe akosi rušno meníte pedagogický zbor.
A kvalifikovaných učiteľov ste tu mali a aj máte,tak prečo také "halo"?
 
comment Anna Mikušková

09.11.2013 21:20:13

Pekný sobotný večer prajem všetkým fóristom.

No čítala som príspevky a teda chcem aj ja vyjadriť svoj názor, že mi je z toho smutno. Žijeme v jednej dedine poniektorí len niekoľko rokov, poniektorí celý život počas ktorého stretneme kopec ľudí. Aj ja som chodila ako dieťa do školy a nepamätám si, že by moji rodičia nejak riešili učiteľov a keď tak boli vždy na ich strane, jednoducho povedané, my sme mali chodiť do školy a učiť sa a učiteľ bol pre nás autorita, ktorého sme mali počúvať a poslúchať. Boli aj telesné tresty, niekedy aj nespravodlivo, ale neviem o tom, že by sa niekto z rodičov nejak sťažoval. Neviem posúdiť ako učia učitelia na Bobote. Moje dve deti chodili do školy tiež na Bobote a učil ich pán Lobotka a mali ho radi aj keď nebolo vždy len všetko dobré, to je jedno či zo strany detí, alebo učiteľa. Myslím, že práca s deťmi je náročná a s ľuďmi ešte viac. Patrícia Hamříková s manželom , rodina Vojtilových, rovnako starosta sú moji susedia. V mojich očiach sú slušní ľudia, ktorých si vážim a nedá mi nenapísať to - to je vzácna vec - mať dobrých susedov. A čo sa týka Bailanda - samotnej súťaže, keď si to tu Palino spomenul tak to tiež len tak každý nedokáže a možno nevieš čo je v pozadí, kôli komu súťažila a možno aj komu stále pomáha.. Som toho názoru, že nikto nemá právo súdiť pre nás, ktorí si hovoríme, že sme veriaci má toto právo len Boh. Tak si ho neberme do svojich úst. Je doba, kedy je stále viac tých čo len súdia a kritizujú každého a všetko. Pritom je vždy priestor na otvorený dialóg a výmenu názorov. Aj zasadnutia zastupiteľstva fungujú, každý sa ich môže zúčastniť a vyjadriť svoj názor. Keď môžem aj ja sa ich zúčastním, zhodou okolností som bola na zastupiteľstve, kde sa prejednávalo zlúčenie MŠ A ZŠ, ktoré trvalo možno 4-5 hodín, to nie je podstatné. Podstatné bolo, že starosta mal snahu túto problematiku financovania vysvetliť spolu so starostkou obce Svinná, kde toto funguje už dávnejšie a rovnako s riaditeľkou ZŠ Motešice pani Jacovou. Vďaka tomu, že poslanci toto zlúčenie neodsúhlasili prišli sme ako obec o peniaze - ohľadom výmeny okien na budove ZŠ a MŠ. Som toho názoru, že starosta za svoje pôsobenie vo funkcii sa snaží niečo robiť a spravilo sa dosť a ja sa z toho úprimne teším, že konečne je niečo krajšie aj v našej dedine. No to dobré, alebo lepšie nechcú podaktorí ľudia vidieť, alebo prijať. PREČO JE TO TAK? Na to nech si každý odpovie sám. Myslím, že to stojí za zamyslenie. Vždy existuje nejaká cesta, či sa vyberieme tou lepšou, alebo horšou je na každom z nás.
 
comment HLAS ĽUDU

08.11.2013 19:05:07

D.vecer, precital som si vsetky prispevky, musim skonstatovat, velmi zaujimave... Zda sa mi vsak, ze sa ozyvaju len ti, ktori potrebuju spinit, tarat a len sa hlupo predvadzat. Kedysi nas ucili, ze sa ozvi, ak mas co mudre povedat a to co povies a potom urobis, bude konstruktivne. Citam tu len, ako bolo cosi skvele, ktosi pracuje skvele, ale to, ze to bolo dobre a moderne tak skoro desatrocie dozadu, to tu nikto nenapise....Rad si tu zase precitam, ako ktosi pocuva len vyvolenych (myslite si, ze nemusi vsetko robit len podla zakonov?), ako ktosi s metodami za Marie Terezie je skvely (nie je to len nahodou, ze mozem s nim klebetit?)....Dnes je doba, ze sa pouzivaju mobily, pocitace, fax, satelit a auta. Ak niekto mysli, ze pokrok je nanic, vzdelanie je nanic, moderne pristupy v skolstve su nanic --------------------- potom je tu jedna moznost: odstahovat sa do Kamerunu alebo na Sibir... Ak chceme naozaj len to najlepsie, vazeni spoluobcania, bolo by mudre prestat riesit JPP alebo po nasom klebety a prinasat len konstruktivny pristup a konstruktivnu pomoc. V dnesnej dobe maju navrch len tie skoly, ktore su v niecom vynimocne....

comment prekvapená občianka

08.11.2013 18:55:48

Vážený pán starosta,naozaj nie je nič podstatnejšie len sa zaoberať mojim menom/(ne)menom? Viem čo je realita a vy akceptujte názor iných aj keď Vám nemastí brucho. Svoj názor som si vyjadrila a týmto uzatváram tento dialóg.

comment Ľubomír Tunega

08.11.2013 18:50:34

Vážená prekvapená občianka. Vy nielen že sa znova neviete prihlásiť svojim menom,ale strácate pojem o realite a dokonca aj o tom čo píšete a zverejňujete.

comment prekvapená občianka

08.11.2013 18:10:11

Vážený pán starosta,do fóra prispievajú rôzny ľudia,či sú alebo nie sú podpísaný celým menom,ako som si prezerala tak máte tu príspevky od prispievateľov s menom Občanka, Hosť,Ministerstvo vnútra....to sú podľa vás adekvátne mená????
Toto neriešte ,ale energiu venujte tomu podstatnému,áno máte pravdu nepoznám legislatívu,žiaľ alebo chvála v školskom rezorte nepracujem,ale pozerám sa na situáciu ako laik...je to hriech? Vy ako starosta počúvajte ohlasy ludí v obci,nie len niektorých vybraných......môj názor je toež názor.....a to že sa k ostatnému nebuedete vyjadrovať,......svedčí,že nie je podstatný názor žiakov ,rodičov či priateľov školy?????
Veľmi diplomatická odpoveď z vašej strany,ja na nikoho neútočím,len je to môj postreh. A zvláštne že pán Hamrík píše o petícii a vy o ničom takom neviete.....akosi sa to bije,no ako myslíte. Pekný večer.

comment Ľubomír Tunega

08.11.2013 17:16:50

Vážená prekvapená občianka ak sa zase neviete predstaviť, tak možno aj príbuzná či priateľka slečny alebo pani s menom Iva. Hneď v úvode výsledky aké dosahujú alebo dosahovali žiaci za riaditeľovania Mgr. Lobotku to nemožete zhodnotiť vy, pokiaľ sa nepriznáte k svojmu menu, vašej kvalifikaácii a vzdelaniu. Podotýkam, že hodnotenie výsledkov bude reálne vtedy, keď sa k nim vyjadrí kvalifikovaný pedagóg, ku ktorému deti z našej školy prešli. Upozorňujem a výrazne chcem dať do pozornosti, že netvrdím, že pedagogická práca pána Mgr. Lobotku bola zlá. Vážená pani prekvapená občianka, ak ste si pozorne prečítali otvorený list pána Pavla Koreňa a podľa vás nebol urážlivý, tendenčný a v pravý čas volieb do VÚC účelovo namierený, tak ste ho potom čítali len medzi riadkami. Môj názor na pani Mgr. Renátu Petríkovú som vyjadril preto, lebo je to fakt, ktorý viem dokázať. Do funkcie som ju ja nezvolil ani som ju z nej nevylúčil. Absolútne nepoznáte platnú legislatívu, ktorá sa týka riaditeľov základných skôl - tak prosím vás nezavádzajte a nemanipulujte verejnou mienkou. Žiadna petícia na pani Hamříkovú mi doručená nebola. Vyjadrenie rodičov na rodičovskom združení nie je petícia. To, aké tieto vyjadrenia boli, kto ich interpretoval a akým spôsobom, to nech vám vysvetlí pán Mgr. Lobotka, pani Bc. Nikolíniová, pani Gazdíková a pani Mgr. Dúcka. Ja som sa snažil celý problém vyriešiť v prospech detí základnej školy. Myslím si, že pani Mgr.Bc. Hamříková pri dobrej spolupráci s ostatnými kolegami mohla prácu učiteľky zvládnuť, ale... vyhovel som pánovi Mgr. Lobotkovi aj rodičom. Podotýkam, že na prácu učiteľky v ZŠ 1-4 spĺňala všetky kvalifikačné predpoklady, dokonca ich prevyšovala, ale asi jednoducho povedané nezapadla do partie. K ostatnému čo píšete sa už vyjadrovať nebudem, lebo to nie je podstatné.
 
comment Vladan Hamrik

08.11.2013 16:14:57

Práve preto podávam na pána Koreňa trestné oznámenie - pretože je podľa mojich informácii ďalším nástrojom tej iste skupiny, ktorá ohovárala moju manželku bez akýchkoľvek predložených dôkazov, ktorá zosnovala presne tú petíciu o ktorej hovoríte, výsledkom čoho je presne Váš postoj... POČULA SOM VRAJ.. atď.
Toto už nebudem tolerovať a všetci občania obce Bobot sa čoskoro dozvedia pravdu.... To Vám sľubujem.


<< | 1 .. 4 5 6 7 8 9 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »