Materská škola

img
 


ÚvodVitajte na oficiálnych stránkach materskej školy Bobot.

Personálne obsadenie MŠ
Riaditeľka MŠ: Korbelová Anna
 
 
Pedagogickí zamestnanci: Ježíková Vladimíra
  Beáta Titurusová
 
Nepedagogický zamestnanec: Stračiaková Darina


Koncepčné zámery a ciele MŠ

V súčasnej dobe si plne uvedomujeme dôležitosť a opod-statnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a súčasne budovanie špecifického imidžu MŠ. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v MŠ uskutočňuje denne a riadi sa programov výchovy a vzdelávania v MŠ. Cieľom PVaV je inštitucionálna predškolská výchova, realizuje sa v MŠ a predstavu-je rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. V MŠ dominuje výchova nad vzdelaním, nemožno ju zužovať iba na prípravu na školu. Dieťa je centrom pozornosti výchovy a dôraz sa kladie na jeho aktivitu, v ktorej dominuje hra.
Z uvedeného vyplýva hlavný cieľ predškolskej výchovy, ktorým je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Z toho vyplýva, že záujem spoločnosti o dieťa by preto mal zohľadňovať potrebu výchovy dieťaťa v rodine a potrebu výchovy a vzdelávania v MŠ a pristupovať k obom rovnocenne. V našej MŠ sa snažíme o úzku spoluprácu s rodinou a aj takýmto spôsobom pripravovať a vytvárať pre deti priateľskú atmosféru. Využívame pri tom prvky demokracie a humanizmu. Predškolskému vzdelaniu treba venovať významnú pozornosť a podporu, lebo predstavuje začiatok celoživotného vzdelávania. V tomto veku sa kladú základy záujmu človeka o vzdelávanie. MŠ podporuje a doplňuje rodinnú výchovu, pripravuje deti na vstup do školy.


 1. Výchovno – vzdelávací proces, cieľavedome orientovaný, dobre organizovaný, zavádzanie nových metód a foriem práce do výučby a výchovy
  • humanistický prístup k deťom, dieťa je prioritou, jeho túžby a priania sú prvoradé
  • našim cieľom je vytvoriť také prostredie MŠ, aby sa dieťa cítilo dobre, bolo spokojné a šťastné
  • vzťah učiteľka a dieťaťa je založený na princípoch rovnoprávnosti a vzájomného porozumenia
  • individuálna a skupinová práca s deťmi
  • integrovať deti so špeciálnymi potrebami
  • spolupracovať s rodičmi, stať sa pre rodičov otvorenejší, umožniť rodičom spolupodieľať sa na plánovaní a reali-zácií aktivít
 2. Spolupráca s ostatnými školskými a sociálnymi zariadeniami, obcou a zviditeľňovanie sa MŠ
  • tanečný krúžok „mažoretiek“ - 10 ročná tradícia
  • návšteva ZŠ – oboznamovania sa s prostredím
  • pripravovať kultúrno – spoločenské podujatia (Mikuláš, karneval, Deň matiek, MDD, školský výlet, rozlúčka s budúcimi prvákmi, výroba strašidiel, uvítanie detí...)
 3. Návrh získavania mimo rozpočtových zdrojov pre MŠ
  • máme založené „Občianske združenie“
  • získavanie sponzorov, darov
  • finančná spoluúčasť rodičov
 4. Riadenie a organizácia MŠ
  • pokračovať v realizácií budovania školského dvora (na základe projektu)
  • vybaviť zariadenie moderným a bezpečným detským nábytkom
  • využiť voľné priestory na vytvorenie triedy pre VV, PV
 5. Materiálno – technické zabezpečenie
  • Vzdelávanie a samo vzdelávanie učiteliek
  • Prispôsobiť prevádzku MŠ požiadavkám rodičov

Spolupráca s Rodičovským združením pri MŠ
Niekoľko ročnú spoluprácu medzi riaditeľstvom MŠ a RZ pri MŠ možno hodnotiť na výbornú. Iba na základe dobrej spolupráce sa nám darí každoročne organizovať niekoľko vydarených akcií pre deti. Takýto trend nám nastolili rodičia, ktorý pracovali vo výbore už v 70 – tych rokoch. Spomedzi všetkých ktorým patrí poďakovanie spomeniem: p. Jánošík Jozef, Antónia Krajčová, Matúšová Margita, Sokolíková Anna, Pšenka Ján, Bučková Hana a iní....
Fotky materskej školy fotofotofotofotofotofotofoto

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »