Materská škola

img
 


História
70 rokov uplynulo odvtedy, ako sa začalo v našej obci budovať a rozvíjať predškolské zariadenie materská škola. Žiadne záznamy, ktoré by nás bližšie oboznámili s podmienkami vtedajšej materskej školy vlastne neexistujú. Dokonca sa mi dostalo do povedomia, že údajne naša materská škola existovala oveľa skôr, ale prvé záznamy sú z roku 1948. Na to, ako navštevovali materskú školu si dnes spomínajú už dnešní päťdesiatnici a starší. Spomínajú, ako chodili s kufríkom, v ktorom nosili desiatu, olovrant, a na obed chodili domov. Výchovná činnosť dominovala hlavne na vychádzkach, teda cez zážitkové učenie a veľmi veľa sa spievalo.

Postupne ako sa začali podmienky zlepšovať, materská škola bola v budove starej ZŠ, kde už začala postupne celodenná prevádzka aj so stravovaním. Pamätníci spomínajú na p. učiteľku Temošovú, neskôr Žitňanovú, ktorá bola riaditeľkou aj učiteľkou. Podľa toho čo hovoria pamätníci pôsobili tu pred ňou určite aj iné pani učiteľky. Mala pani kuchárku a pani upratovačku a keď bolo treba, tak sa vzájomne zastúpili. Po odchode pani učiteľky Žitňanovej nastúpila pani učiteľka Hederová Helena, ktorá tu pôsobila do roku 1957. V roku 1957 nastúpila na tunajšiu materskú školu ako riaditeľka zariadenia pani Kobydová Anna, ktorá v tejto funkcii pôsobila až do roku 1991, čo bolo 34 rokov. Ako učiteľky sa tu striedali viaceré učiteľky, spomeniem len p. učiteľku Živčicovú, Mitickú a ďalšie, ktoré zastupovali hlavne počas materskej dovolenky.

Miesto učiteľky sa stabilizovalo, keď v roku 1961 nastúpila p. Igazová Anastázia, ktorá tu pôsobila do roku 1987. Ako školníčka pracovala pani Dvorská Helena a kuchárka pani Sýkorová Mária, ktoré pôsobili: pani Dvorská do roku 1973, vystriedala ju pani Kyselicová Emília, ktorá pracovala do roku 1991 a vystriedala ju pani Stračiaková Darina, ktorá tu ako školníčka pracuje dodnes. K nášmu zariadeniu patrí aj školská jedáleň, v ktorej sa vystriedalo taktiež viacero kuchárok, s najdlhšou pôsobnosťou spomeniem pani kuchárku Sýkorovú Máriu, ktorá pôsobila do roku 1974. Aj v práci vedenia ŠJ sa vystriedalo viac žien, vykonávali ju aj pedagogické pracovníčky, neskôr to bola samostatná funkcia so skráteným úväzkom. V súčasnej MŠ je pani kuchárkou od roku 1980 pani Srncová Mária a vedúca ŠJ Bartošová Marcela. V ŠJ sa stravujú aj deti ZŠ, varí sa približne pre 50-60 detí a 7 dospelých( z toho pre 1-2 dôchodcov obce).

Materská škola bola jednotriedna až do roku 1982, kedy sa počet detí v materskej škole zvýšil, preto bolo potrebné uvažovať o otvorení druhej triedy. Nakoľko MŠ nemala vlastné priestory na zriadenie tejto triedy, táto sa zriadila v priestoroch ZŠ. Podmienky MŠ neboli pre vysoký počet zapísaných detí vyhovujúce, deti boli v jednej miestnosti, kde sa hrali aj spávali( rozkladali sa ležadla). Aj ostatné priestory ako šatňa a jedáleň boli stiesnené. Pomôckami a hlavne hračkami bola MŠ dobre vybavená hlavne v posledných rokoch. Kupovali sa nielen z rozpočtu odboru školstva, ale prispievali na ne aj miestne podniky, vtedajší Technoplast a JRD, ktorých deti zamestnancov navštevovali MŠ. Títo prispievali finančne aj na rôzne spoločenské podujatia detí poriadané MŠ v spolupráci s RZ. Podujatia sa poriadali spolu so ZŠ. Každoročne sa počet detí v MŠ zvyšoval, preto vedenie OÚ a obyvatelia našej obce začali uvažovať o prístavbe MŠ, čo sa aj uskutočnilo a MŠ bola otvorená v roku 1991 s prevádzkou jednotriednej MŠ, priestory pre druhú triedu zostali voľné, nie, že by neboli v obci deti, ale po revolučnom roku 1989 sa ekonomická situácia rodín, ale i štátu zmenila, a to bolo príčinou udržania vôbec jednotriednej MŠ. Voľné priestory obsadila malo-triedna ZŠ našej obce, ktorá má 4 ročníky v 2 triedach, čo malo veľký význam hlavne po ekonomickej stránke, aby obe zariadenia boli pod jednou strechou. Treba povedať, že po roku 1989 sa veľa MŠ z ekonomických príčin zatvorilo. Takouto MŠ bola i MŠ Horňany, odkiaľ deti začali chodiť do nášho zariadenia vtedy v počte 12 a neskôr až 18 detí, čo bolo viac, ako detí z našej obce. Deti z obce Horňany navštevujú našu MŠ dodnes, ale už v malom počte. Počet detí postupne začal pribúdať a bolo treba uvažovať o zriadení druhej triedy, ktorú sme nemali voľnú, preto sme sa rozhodli vytvoriť ju v časti jedálne. V ďalšom roku bola MŠ opäť jednotriedna až do roku 1998.

Personálne zmeny pedagogických pracovníkov sa zmenili po roku 1989, kedy nadriadené orgány vtedy – OŠ Trenčín vyžadoval zmeny vo vedúcich funkciách. Po odchode pani riaditeľky Kobydovej Anny v roku 1991, ktorá odišla na starobný dôchodok nstúpila na miesto učiteľky pani Lacíková Dagmar, ktorá tu pôsobila do júla 1997.v Roku 1997 na miesto riaditeľky nastúpila Danka Ďuriačová, ktorá tu pracovala do roku 2012.
Počas 70 rokov sa tu vystriedalo približne 30 pedagogických pracovníčok, spomeniem aspoň tie, ktoré tu pracovali dlhšie ako 1 rok: pani Gunárová Katarína, Prekopová Ľubica, Lenharthová Simona, Richtarechová Alica, Súliová Hela, Václavová Mária, Pániková Silvia, Šiková Veronika, Marková Andrea, Lacíková Evka, Koštialová Alexandra – bola poverená riadením na pol roka. V roku 2012 nastúpila na miesto riaditeľky Mgr. Elčíková Daniela, ktorá tu pracovala do roku 2015. Po jej odchode bola poverená riadením MŠ Korbelová Anna, ktorá tu pracuje od roku 1997 až dodnes.
Od roku 1998 bola prevádzka MŠ dvojtriedna. V školskom roku 2015/2016 klesol počet deti, z tohto dôvodu bola prevádzka MŠ jednotriedna. Od školského roka 2016/2017 je prevádzka MŠ opäť dvojtriedna.
Materská škola prešla v roku 2002 rozhodnutím vlády a delimitačným rozhodnutím pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce, čo znamenalo že všetky práva ale aj povinnosti prešli na obec ako štatutárneho zástupcu vtedy preberajúceho starostu obce pána Jozefa Šimona.

Budova MŠ sa potupne rekonštruovala: na 1. poschodí výmena nábytku, šatňových skriniek, plastových okien v roku 2013, maľovanie fasády na pôvodnej časti budovy, sokle, a náter fasádnej omietky v roku 2016.
9.1.2010 bolo slávnostné otvorenie pohybového centra v areáli MŠ a ZŠ – miestnym klubom Slovenského Orla v Bobote, v spolupráci MŠ a ZŠ.
V roku 2010 bolo vybudované multifunkčné ihrisko, v roku 2016 bolo zriadené relaxačno – pohybové centrum „Lienka“, ktoré je na základe prevádzkového poriadku otvorené pre všetky deti obce .MŠ získala na základe projektu dopravné ihrisko, deti toto využívajú na vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy. V roku 2017 sa uskutočnila rekonštrukcia umyvárne a detských toaliet na prízemí budovy. Školská jedáleň pripravuje deťom a zamestnancom plnohodnotnú stravu, ponúka možnosť stravovania aj obyvateľom obce. Vzhľadom aj na zvyšujúci sa počet stravníkov sa v posledných rokoch jedáleň zmodernizovala o nové zariadenie a vybavenie, ktoré sa každoročne dopĺňa.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »