Village council

Members of village council
Ing. Hana Šimonová zástupkyňa starostky
predsedníčka finančnej a sociálnej komisie
Mgr. Andrea Dúcka  
Peter Gardian predseda stavebnej a verejnoporiadkovej komisie
Ľuboš Hloža  
Alena Kyselicová  
Ing. Boris Michalička predseda komisie pre ochranu verejného záujmu
Bc. Dana Zápotočná  

Auditor general
Mgr. Nadežda Koreňová E-mail: hk@bobot.sk

Základné právomoci obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa začína zložením sľubu poslancov na obdobie štyroch rokov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Stále komisie obce Bobot a ich úlohy

Finančná a sociálna komisia
 • kontrola návrhu rozpočtu obce, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia
 • prerokovanie záverečného účtu obce, rozbor výsledkov hospodárenia, výsledky inventarizácie majetku obce
 • prerokovanie návrhov na prijatie úverov príprava návrhov na úpravu výšky daní, poplatkov a cien za poskytované služby
 • kontrola dodržania zásad hospodárenia, nakladania, správy a efektívneho využívania majetku obce
 • riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce: vymáhanie, odpustenie, predaj pohľadávok
 • posudzovanie žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce

Stavebná a verejnoporiadková komisia
 • koncepčne rieši a dáva odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom na efektívnu zástavbu územia obce
 • príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania
 • odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a podnikateľských subjektov v obci
 • hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 • odborne posudzuje a usmerňuje statickú dopravu na území obce
 • vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce
 • prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby
 • zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecného cintorína
 • kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce
 • prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu
 • riešenie sťažností občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov
 • upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v meste a vandalizmus
 • prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 • prerokovanie stavu v požiarno - bezpečnostnej situácii v obci
 • odborne posudzuje a usmerňuje statickú dopravu na území obce

Komisia pre ochranu verejného záujmu
 • sústreďovať oznámenia funkcií, činností, zamestnaní a majetkových pomerov starostu obce
 • v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámení požiadať starostu o vysvetlenie, v prípade nepostačujúceho podaného vysvetlenia je komisia oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu
 • poskytovať informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »