Združenie vlastníkov lesov pozemkové spoločenstvo

img
 


História
Stručná história a súčasnosť pozemkového spoločenstva.
Spoločný lesný majetok kúpili naši predkovia od Rímsko-katolíckej cirkvi, od Nitrianskeho Biskupstva v roku 1926. Preto sa nášmu lesu ľudovo hovorí dodnes „biskupská hora“. Pred odkúpením lesa sa lesné činnosti vykonávali pod vedením hájnika „jágra“, ktorý žil v dome „jágerni“, kde neskôr žili naši spoluvlastníci Engelbert a Ladislav Lexmann. Dom ešte aj dnes stojí na hornom konci obce pri autobusovej zástavke vpravo smerom do Motešíc.
Po odkúpení lesa začali predkovia hospodáriť a organizovať lesné práce spoločne. Pôvodný názov spoločenstva bol Rudolf Lexmann a spol. Lesný majetok bol pre našich predkov predmetom práce najmä v zime, kedy polia odpočívali a drevo z neho bolo zdrojom financií. Hospodárenie fungovalo pod štátnym dozorom podľa hospodárskych plánov vypracovaných lesnými inžiniermi.
Naši predkovia v spoločnom lese hospodárili až do roku 1958, kedy im bol les v zmysle socialistických zákonov odňatý z užívania a prešiel do bezplatného užívania socialistickému štátu. Vlastníctvo im odňaté nikdy nebolo. Štát les bezplatne užíval až do roku 1991.
V zmysle nových zákonov po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989 vznikla možnosť navrátenia lesa do užívania spoluvlastníkom, k čomu došlo právne aj fakticky v roku 1992. Od roku 1992 hospodárime v lese sami v zmysle štátom určených desaťročných lesných hospodárskych plánov (LHP) a pod dozorom odborných lesných hospodárov. Prvé desaťročné obdobie bolo v rokoch 1992-2001. V súčasnosti plníme druhý desaťročný LHP pre roky 2002-2011. V rokoch 1992 – 1996 sme fungovali ako občianske združenie „Združenie vlastníkov lesov Lexmann a spol.“ v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. V tomto období sa na Slovensku formovalo legislatívne prostredie pre existenciu pozemkových spoločenstiev podielových spoluvlastníkov spoločných lesných nehnuteľností. Až v roku 1995 bol schválený zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého sme sa v roku 1996 transformovali na dnešné Združenie vlastníkov lesov, pozemkové spoločenstvo.
Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločnej lesnej nehnuteľnosti v súlade s platnými zákonnými normami upravujúcimi hospodárenie v lesoch.
Z hľadiska lesohospodárskeho sa činnosť vykonáva na Lesnom užívacom celku Bobot – Lexmann, ktorý patrí do Lesného hospodárskeho celku Slatina nad Bebravou. Lesný užívací celok je zaradený do lesných oblastí Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, lesná podoblasť Strážovské vrchy a oblasť Podunajská nížina – podoblasť Podunajská pahorkatina. Celá výmera lesa je zaradená do kategórie hospodársky les. Z hľadiska druhového zastúpenia prevažujú listnaté lesy.
Hospodárenie spoločenstva je ziskové, pričom hlavné tržby plynú z predaja drevnej hmoty a palivovej hmoty. Spoločenstvo nedisponuje vlastnými ťažobnými a inými mechanizačnými prostriedkami, preto je pestevná, ochranná a ťažobná činnosť zabezpečovaná dodávateľsky.
Najvyšším orgánom nášho spoločenstva je valné zhromaždenie spoluvlastníkov, ktoré sa koná každoročne v poslednú aprílovú nedeľu v Obecnom dome v Bobote. Výkonným orgánom spoločenstva je výbor, ktorý organizuje a riadi činnosť spoločenstva. Činnosť spoločenstva kontroluje dozorná rada.
Fungovanie spoločenstva je upravené Zmluvou o združení v znení jej noviel, schválenou valným zhromaždením, zákonom č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a uzneseniami valných zhromaždení.
Základným cieľom združenia v oblasti lesníctva je efektívne hospodárenie na spoločnej lesnej nehnuteľnosti a dosahovanie trvalo udržateľných pozitívnych ekonomických výsledkov, v oblasti vnútornej správy spoločenstva je cieľom združenia také jeho fungovanie, ktoré plne rešpektuje vôľu všetkých spoluvlastníkov uplatňovanú platnými zákonnými prostriedkami.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »